Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

HAKİM VE CUMHURİYET SAVCILARININ TERFİ VE YÜKSELMELERİNDE HSK'NIN YENİ İLKE KARARLARI

Hakimlik, Savcılık, Avukatlık, Noterlik, Kamu Avukatlığı, Hukuk Öğretimi, Hukuk Fakülteleri ve diğer mesleki konu ve haberlerin serbestçe paylaşılabildiği platform...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

HAKİM VE CUMHURİYET SAVCILARININ TERFİ VE YÜKSELMELERİNDE HSK'NIN YENİ İLKE KARARLARI

Mesaj gönderen Admin »

15 Ocak 2020 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 31009

İLKE KARARI

Hâkimler ve Savcılar Kurulundan:

BİRİNCİ SINIFA AYRILAN VE BİRİNCİ SINIF OLAN HÂKİM VE SAVCILARIN
ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ESASLARINA İLİŞKİN İLKE
KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR İLKE KARARI


MADDE 1 - 26/06/2018 tarihli ve 30460 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe
giren 05/04/2017 tarihli ve 675/2 sayılı “Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim Ve
Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Kurulu
İlke Kararı'nın 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinin, "Katıldıkları meslek içi ve
uzmanlık eğitim programları ile varsa mesleki ve akademik konulardaki faaliyetlerine ilişkin
diğer bilgi ve belgeler," olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 — Aynı İlke Kararının 7 nci maddesine “Yargı bağımsızlığı ve hâkimlik
teminatı ilkeleri temelinde; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesince
yapılan incelemelerde ihlal kararına sebebiyet verip vermedikleri, neden oldukları ihlalin
niteliği ve ağırlığı ile ilgililerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa ile teminat altına
alınan hakların korunması konusundaki gayretleri," şeklindeki düzenlemenin '(/) alt bent
olarak eklenmiştir.

MADDE 3 - Aynı İlke Kararının 11 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin,
"sonuçlandırıp karara bağlayanlardan, birinci ve ikinci bölgelerde çalışanlar için en az 40, diğer
bölgelerde çalışanlar bakımından en az 20 kanun yolu değerlendirme formu düzenlenmesi ve
bunların 9 80'inin, kadastro davalarına bakan hâkimler yönünden ise 470inin “çok iyi” ve
“iyi” olması şartıyla, Kanunda ve bu İlke Kararında belirlenen nitelikleri taşıdıklarına veya
maddi eserleri ile yükselmek için gerekli olandan çok yüksek liyakat derecelerine ulaştıklarına
kanaat getirilenlerin “C” defterinde yükseltilmelerine Kurulca karar verilebilir." olarak
değiştirilmiştir.

MADDE 4 - Aynı İlke Kararının 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinin,
"sonuçlandıranların terfi dönemi içinde haklarında, birinci ve ikinci bölgelerde çalışanlar için
en az 40, diğer bölgelerde çalışanlar bakımından en az 20 kanun yolu değerlendirme formu
düzenlenmesi ve bunların We 89'inin “çok iyi” ve “iyi” olması şartıyla, Kanunda ve bu İlke
Kararında belirlenen nitelikleri taşıdıklarına veya maddi eserleri ile yükselmek için gerekli
olandan çok yüksek liyakat derecelerine ulaştıklarına kanaat getirilenlerin “C” defterinde
yükseltilmelerine Kurulca karar verilebilir." olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 - Aynı İlke Kararının 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesinin,
"dosyayı sonuçlandırıp karara bağlayan ve yükselmek için gerekli olandan daha üstün bir
liyakat gösterenlerin, terfi dönemi içinde haklarında, birinci ve ikinci bölgelerde çalışanlar için
en az 40, üçüncü bölgede çalışanlar bakımından ise en az 20 kanun yolu değerlendirme formu
düzenlenmesi ve bunların 5 85'inin “çok iyi” ve “iyi” olması şartıyla, Kanunda ve bu İlke
Kararında belirlenen nitelikleri taşıdıklarına veya maddi eserleri ile yükselmek için gerekli
olandan çok yüksek liyakat derecelerine ulaştıklarına kanaat getirilenlerin “C” defterinde
yükseltilmelerine Kurulca karar verilebilir." olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 - Aynı İlke Kararının 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinin,
"Bir inceleme dönemi içinde uzun süreli sağlık raporu veya doğum nedeniyle ücretsiz izin
alınması ya da görevli olarak yurt dışına gönderilmesi, görevden ayrılmak suretiyle yüksek
lisans veya doktora öğrenimi yapılması, meslek içi ve uzmanlık eğitim programlarına iştirak
edilmesi, tayin ve yetki nedeniyle değişik mahkemelerde çalışılması, müstemir yetki dışında iş
çıkarılması, devreden ve gelen iş sayısının fazlalığı, yargılamanın ve soruşturmanın zorunlu
kıldığı işlemlerin zamanında yapılmamasının haklı nedenlerden kaynaklanması gibi sebeplerle
yukarıda 8, 9, 10 ve Il inci maddelerde belirtilen asgari oranlardan az iş çıkarılması hâli
Kurulca lehe değerlendirilebilir.” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 - Aynı İlke Kararının 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasının, "Terfi döneminin
en az yarısı kadar süreyle ceza infaz kurumlarından sorumlu olan veya müstakil müracaat
bürosunda görev yapan Cumhuriyet savcıları ile münhasıran ceza ve güvenlik tedbirlerinin
infaz işlemleriyle görevli olan Cumhuriyet savcılarının, çalışmalarının değerlendirilmesinde
kanun yolu değerlendirme formlarına ilişkin koşullar aranmaz." olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 - Aynı İlke Kararına aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 — (1) Bu İlke Kararında Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun
04/12/2019 tarihli ve 530-531/Terfi sayılı kararıyla yapılan değişiklikler, 09/04/2017 tarihli ve
675/2 sayılı “Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim Ve Savcıların Çalışmalarının
Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Kurulu İlke Kararı'nın 11 inci
maddesinde değiştirilen kanun yolu değerlendirme formu sayılarına ilişkin hükümler
2020 Ağustos terfi döneminden itibaren, diğer değiştirilen hükümler ise yayımı tarihinden
itibaren uygulanır.”

MADDE 9 — Bu İlke Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 — Bu İlke Kararı hükümlerini Hâkimler ve Savcılar Kurulu yürütür.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: HAKİM VE CUMHURİYET SAVCILARININ TERFİ VE YÜKSELMELERİNDE HSK'NIN YENİ İLKE KARARLARI

Mesaj gönderen Admin »

15 Ocak 2020 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 31009
İLKE KARARI

Hâkimler ve Savcılar Kurulundan:

HÂKİM VE SAVCILARIN DERECE YÜKSELMESİ ESASLARINA İLİŞKİN İLKE
KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR İLKE KARARI


MADDE 1 - 26/06/2018 tarihli ve 30460 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe
giren 03/04/2017 tarihli ve 675/1 sayılı “Hâkim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına
İlişkin Hâkimler ve Savcılar Kurulu İlke Kararı'nın 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i)
bendinin, "Örnek karar ve mütalaaları ve varsa mesleki eser ve yazıları, katıldıkları meslek içi
ve uzmanlık eğitim programları ile genel sicil durumları," olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı İlke Kararının 6 ncı maddesine “Yargı bağımsızlığı ve hâkimlik
teminatı ilkeleri temelinde; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesince
yapılan incelemelerde ihlal kararına sebebiyet verip vermedikleri, neden oldukları ihlalin
niteliği ve ağırlığı ile ilgililerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa ile teminat altına
alınan hakların korunması konusundaki gayretleri," şeklindeki düzenlemenin 'j) alt bent olarak
eklenmiştir.

MADDE 3 - Aynı İlke Kararının 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin,
“sonuçlandırıp karara bağlayanlardan, birinci ve ikinci bölgelerde çalışanlar için en az 40, diğer
bölgelerde çalışanlar bakımından en az 20 kanun yolu değerlendirme formu düzenlenmesi ve
bunların “6 80'inin, kadastro davalarına bakan hâkimler yönünden ise We 7O0inin “çok iyi” ve
“iyi” olması şartıyla, Kanunda ve bu İlke Kararında belirlenen nitelikleri taşıdıklarına veya
maddi eserleri ile yükselmek için gerekli olandan çok yüksek liyakat derecelerine ulaştıklarına
kanaat getirilenlerin “C” defterinde yükseltilmelerine Kurulca karar verilebilir." olarak
değiştirilmiştir.

MADDE 4 - Aynı İlke Kararının 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinin,
“sonuçlandıranların, terfi dönemi içinde haklarında birinci ve ikinci bölgelerde çalışanlar için
en az 40, diğer bölgelerde çalışanlar bakımından en az 20 kanun yolu değerlendirme formu
düzenlenmesi ve bunların Ye 85inin “çok iyi” ve “iyi” olması şartıyla, Kanunda ve bu İlke
Kararında belirlenen nitelikleri taşıdıklarına veya maddi eserleri ile yükselmek için gerekli
olandan çok yüksek liyakat derecelerine ulaştıklarına kanaat getirilenlerin “C” defterinde
yükseltilmelerine Kurulca karar verilebilir.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 - Aynı İlke Kararının 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesinin,
"sonuçlandırıp karara bağlayan ve yükselmek için gerekli olandan daha üstün bir liyakat
gösterenlerin, terfi dönemi içinde haklarında, birinci ve ikinci bölgelerde çalışanlar için en az
40, üçüncü bölgede çalışanlar bakımından ise en az 20 kanun yolu değerlendirme formu
düzenlenmesi ve bunların “ $59*inin “çok iyi” ve “iyi” olması şartıyla, Kanunda ve bu İlke
Kararında belirlenen nitelikleri taşıdıklarına veya maddi eserleri ile yükselmek için gerekli
olandan çok yüksek liyakat derecelerine ulaştıklarına kanaat getirilenlerin “C” defterinde
yükseltilmelerine Kurulca karar verilebilir." olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 - Aynı İlke Kararının 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinin,
"Bir inceleme dönemi içinde uzun süreli sağlık raporu veya doğum nedeniyle ücretsiz izin
alınması ya da görevli olarak yurt dışına gönderilmesi, görevden ayrılmak suretiyle yüksek
lisans veya doktora öğrenimi yapılması, meslek içi ve uzmanlık eğitim programlarına iştirak
edilmesi, tayin ve yetki nedeniyle değişik mahkemelerde çalışılması, müstemir yetki dışında Iş
çıkarılması, devreden ve gelen iş sayısının fazlalığı, yargılamanın ve soruşturmanın zorunlu
kıldığı işlemlerin zamanında yapılmamasının haklı nedenlerden kaynaklanması gibi sebeplerle
yukarıda 7, 8, 9 ve 10 uncu maddelerde belirtilen asgari oranlardan az iş çıkarılması hâli
Kurulca lehe değerlendirilebilir." olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 - Aynı İlke Kararının 13 üncü maddesinin beşinci fıkrasının, "Terfi döneminin
en az yarısı kadar süreyle; ceza infaz kurumlarından sorumlu olan veya müstakil müracaat
bürosunda görev yapan Cumhuriyet savcıları ile münhasıran ceza ve güvenlik tedbirlerinin
infaz işlemleriyle görevli olan Cumhuriyet savcılarının, derece yükselmelerinde kanun yolu
değerlendirme formlarına ilişkin koşullar aranmaz." olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 - Aynı İlke Kararına aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 — (1) Bu İlke Kararında Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel
Kurulunun 04/12/2019 tarihli ve 530-531/Terfi sayılı kararıyla yapılan değişiklikler,
05/04/2017 tarihli ve 675/1 sayılı “Hâkim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin
Hâkimler ve Savcılar Kurulu İlke Kararı'nın 10 uncu maddesi ile değiştirilen kanun yolu
değerlendirme formu sayılarına ilişkin hükümler 2020 Ağustos terfi döneminden itibaren, diğer
değiştirilen hükümler ise yayımı tarihinden itibaren uygulanır.”

MADDE 9 — Bu İlke Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 — Bu İlke Kararı hükümlerini Hâkimler ve Savcılar Kurulu yürütür.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj