Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Askeri suçlara ilişkin davalara bakacak mahkemelerin belirlenmesine dair HSK Kararı

Hakimlik, Savcılık, Avukatlık, Noterlik, Kamu Avukatlığı, Hukuk Öğretimi, Hukuk Fakülteleri ve diğer mesleki konu ve haberlerin serbestçe paylaşılabildiği platform...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Askeri suçlara ilişkin davalara bakacak mahkemelerin belirlenmesine dair HSK Kararı

Mesaj gönderen Admin »

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin Kararı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

Karar Tarihi : 13.07.2021

Karar No : 597


22.05.1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu’nda düzenlenen askerî suçlara
ilişkin açılacak davalara bakacak mahkemeler nezdinde ihtisas mahkemelerinin belirlenmesi
hususu görüşülerek;

29.06.2006 tarihli ve 5530 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte barış döneminde sivil kişilerin,
bakaya ve yoklama kaçağı suçları açısından askeri mahkemelerde yargılanmalarına son
verilerek adli yargıda yargılanmalarına başlanılmıştır.

21.01.2017 tarihli ve 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun’un 17. maddesinin (E) fıkrası hükmü uyarınca, faaliyetlerine son
verilerek kaldırılmasına karar verilen askeri mahkemelerin dosyalarına hangi mahkemeler
tarafından bakılacağı hususunda Kurulumuzun Birinci Dairesinin 31.05.2017 tarihli ve 831
sayılı kararı ile ihtisas mahkemeleri belirlenmiştir.

24.06.2021 tarihli ve 7329 sayılı Askerî Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun’a eklenen Ek 19. maddesinde, “Askeri suçlara ilişkin dava ve işler,
suçun işlendiği yerin bağlı olduğu ilin adıyla anılan asliye ve ağır ceza mahkemelerinde ya da
askeri birlik ve personel yoğunluğunun gerektirmesi hâlinde Adalet Bakanlığının önerisi
üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen ilçelerde kurulu bulunan asliye veya ağır
ceza mahkemelerinde görülür. İlçede görülmesine karar verildiği takdirde ilçenin yargı çevresi
de aynı usulle belirlenir.” hükmü, yine aynı Kanun ile eklenen geçici 3. maddesinde, “Bu Kanun
uyarınca askerî suçlara bakmak amacıyla il ve ilçelerde belirlenecek mahkemeler, bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde belirlenir. Belirleme tarihi itibarıyla
kovuşturma evresine geçilmiş askerî suçlara ilişkin dava dosyaları, belirlenen bu mahkemelere
devredilmez, kesinleşinceye kadar açıldıkları mahkemelerde görülmeye devam olunur.” hükmü
yer almaktadır. Bu çerçevede, askeri suçlara ilişkin dava ve işlerin, suçun işlendiği yerin bağlı
olduğu ilin adıyla anılan asliye ve ağır ceza mahkemelerinde görüleceği ve ihtisas
mahkemelerinin belirlenmesi gerektiği düzenlenmiştir.

26.09.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye
Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 9. maddesinin beşinci fıkrası
hükmüyle, ceza mahkemelerinde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla gelen işlerin yoğunluğu
ve niteliği dikkate alınarak daireler arasındaki iş dağılımının Hâkimler ve Savcılar Kurulu
tarafından belirlenebileceği düzenlenmiştir.

Kurulumuz Birinci Dairesinin 12.02.2015 tarihli ve 224 sayılı kararıyla, 26.09.2004
tarihli ve 5237 sayılı Kanun’un İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci
Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 323, 324, 325 ve 332. maddeler hariç), örgüt faaliyeti
çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ile 3713 sayılı Kanun
kapsamına giren suçlar bakımından ihtisas mahkemeleri belirlenmiştir. 1632 sayılı Askerî Ceza
Kanunu’nun Birinci Kısım Üçüncü Bap Birinci Faslında düzenlenen ve ağır ceza
mahkemesinin görev alanına giren suçların niteliği dikkate alınarak bu suçlar yönünden mezkûr
karara uygun olacak şekilde ihtisas mahkemelerinin belirlenmesi yoluna gidilmiştir.

7329 sayılı Kanun’un amacına uygun olarak, askeri suçlara ilişkin dava ve işlerde
görevli ve yetkili mahkemeler arasından iş dağılımı esasına göre o ilin mülki sınırlarını
kapsayacak şekilde il merkezlerinde ihtisas mahkemelerinin belirlenmesinin bu suçlar
yönünden kararların daha etkin ve verimli bir şekilde alınması ve uzmanlaşmanın sağlanması,
bir kısım mahallerde iş yoğunluğu ve dosya sayıları dikkate alınarak birden fazla dairenin
ihtisas mahkemesi olarak belirlenmesinin faydalı olacağı değerlendirilmiştir.

Bu itibarla:
1) Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin mezkûr konuya ilişkin olarak alınan
31.05.2017 tarihli ve 831 sayılı ihtisaslaşmaya yönelik kararının kaldırılmasına,
2) 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu’nda düzenlenen ve ağır ceza mahkemesinin görev
alanına giren suçlar yönünden,
a) Birinci Kısım Üçüncü Bap Birinci Faslında düzenlenen suçlara ilişkin açılacak
davalara, ağır ceza mahkemesinin tek dairesinin bulunduğu il merkezlerinde bu mahkemenin,
birden fazla dairesinin bulunduğu il merkezlerinde 2 numaralı ağır ceza mahkemesinin;
Diyarbakır’da 4 ve 5 numaralı, İstanbul’da ise 13 ve 14 numaralı ağır ceza mahkemelerinin,
b) Birinci Kısım Üçüncü Bap Birinci Faslında düzenlenen suçlar dışında kalan diğer
suçlara ilişkin açılacak davalara, ağır ceza mahkemesinin tek dairesinin bulunduğu il
merkezlerinde bu mahkemenin, birden fazla dairesinin bulunduğu il merkezlerinde 1 numaralı
ağır ceza mahkemesinin,
3) 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu’nda düzenlenen ve asliye ceza mahkemesinin görev
alanına giren suçlar yönünden açılacak davalara, asliye ceza mahkemesinin tek dairesinin
bulunduğu il merkezlerinde bu mahkemenin, iki dairesinin bulunduğu il merkezlerinde 2
numaralı asliye ceza mahkemesinin, ikiden fazla dairesinin bulunduğu il merkezlerinde 3
numaralı asliye ceza mahkemesinin; Ankara’da ise 3, 51 ve 52 numaralı asliye ceza
mahkemelerinin,
Bakmasına, 5235 sayılı Kanun’un 9. maddesinin beşinci fıkrası ve 7329 sayılı Kanun’un
geçici 3. maddesi uyarınca, belirleme tarihi itibarıyla kovuşturma evresine geçilmiş askerî
suçlara ilişkin dava dosyalarının belirlenen bu mahkemelere devredilmemesine,
kesinleşinceye kadar açıldıkları mahkemelerde görülmeye devam olunmasına, Kurulumuzun
31.05.2017 tarihli ve 831 sayılı kararı ile devredilmiş olan arşiv dosyalarının bu
mahkemelerde kalmaya devam etmesine, iş bu kararın Resmî Gazete’de yayımlandığı
tarihten itibaren uygulanarak yeni açılacak davaların mezkûr mahkemelere tevzi edilmesine,
Karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj