Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Kira Hukuku KİRALANAN TAŞINMAZIN İLAMSIZ İCRA YOLU İLE TAHLİYESİ PROSEDÜRÜ

KİRALANAN TAŞINMAZIN İLAMSIZ İCRA YOLU İLE TAHLİYESİ PROSEDÜRÜ

Kira Sözleşmesi, Kira Süresi, Kira Bedeli, Alt Kira, Ürün Kirası, Tahliye Taahhütnamesi, Fesih İhbarı, Kira Artırımı, Kira Bedelinin Tespiti, Emlakçı ve Komisyoncu, Kat Mülkiyeti...

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21692


schampuan yazdı:
Bu takip yolunda örneğin konut ve çatılı işyerlerinde 30 günlük ödeme süresi, ödeme emrinin tebliğinden itibaren mi başlar yoksa 7 günlük itiraz süresi geçtikten sonra mı başlar? İyi çalışmalar dilerim


İtiraz süresi geçtikten sonra başlar.

HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

schampuan Site Üyesi

Mesajlar: 4


teoman yazdı:
schampuan yazdı:
Bu takip yolunda örneğin konut ve çatılı işyerlerinde 30 günlük ödeme süresi, ödeme emrinin tebliğinden itibaren mi başlar yoksa 7 günlük itiraz süresi geçtikten sonra mı başlar? İyi çalışmalar dilerim


İtiraz süresi geçtikten sonra başlar.


İtiraz süresi geçtikten sonra başlayacağına ilişkin yasal gerekçe belirtebilir misiniz?
Zira Türk Borçlar Kanunu’nun 315. maddesi kira bedelini ödemede temerrüde düşen kiracı ile ilgili olarak düzenleme yapmıştır. Hükme göre “Kiracı,kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar. demektedir. TBK'nın bu emredici hükmüne göre ödeme süresinin ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren başlayacağını düşünüyorum. Saygılarımla

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21692


viewtopic.php?f=47&t=22089
viewtopic.php?f=47&t=349339

T.C.
YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2015/10497
KARAR NO. 2016/2720
KARAR TARİHİ. 4.4.2016


2- )Davalı vekilinin tahliyeye yönelik temyiz itirazlarına gelince;
Davacı alacaklı 12.9.2013 başlangıç tarihli yazılı kira akdine dayanarak 7.5.2014 tarihinde tahliye talepli olarak icra takibi başlatmış, ödeme emri davalı borçluya 29.5.2014 tarihinde tebliğ edilmiştir. Ödeme emri ile borçluya 30 günlük ödeme süresi verildiği anlaşılmıştır. İ.İ.K.269/1 maddesi göndermesi ile uygulanması gereken TBK'nun 315. ( BK 260. ) maddesi gereğince 30 günlük ödeme süresinin dolması beklenmeden alacaklı tarafından icra mahkemesinden tahliye isteminde bulunulamaz. Alacaklı vekili tarafından 30 günlük ödeme süresi dolmadan 19.6.2014 tarihinde icra mahkemesinden tahliye isteminde bulunulmuştur. Bu sebeple tahliye isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde tahliyeye karar verilmesi de doğru değildir.
Karar bu sebeplerle bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda 1 ve 2. bentlerde açıklanan sebeplerle temyiz itirazlarının kabulüyle 6100 Sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428 ve İİK.nın 366.maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA, istenmesi halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 04.04.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Önceki

Dön Kira Hukuku