Yöneticinin 3.şahısla yaptığı sözleşmeden dolayı k. maliklerine icra takibi

Kira Sözleşmesi, Kira Süresi, Kira Bedeli, Alt Kira, Ürün Kirası, Tahliye Taahhütnamesi, Fesih İhbarı, Kira Artırımı, Kira Bedelinin Tespiti, Emlakçı ve Komisyoncu, Kat Mülkiyeti...
Cevapla
imsel
Kıdemli ** Üye
Mesajlar: 160
Kayıt: 27 May 2016 19:32

Yöneticinin 3.şahısla yaptığı sözleşmeden dolayı k. maliklerine icra takibi

Mesaj gönderen imsel » 31 Eki 2018 23:55

yönetici vekaletle dışarıdan bir yönetici.binanın dış cephesi için bir firmayla tadilat için 148 bin tllik anlaşma yapılmış.iş süresinde bitirilmemiş ve sözleşmeden bazı şartlar istenildiği gibi yerine getirilmemiş.bu konuda eksiklikler yönetici tarafından ihtar ile firmaya bildirilmiş ve 48 bin tl lik eksiklik karşı tarafa bildirilmiş.100 bin tl ödeneceği söylenmiş.firma yönetime karşı değil tüm kat maliklerine karşı icra takibi yapmış.kat malikleri itiraz etmişler.bu sefer firma avukatı bir tane kat malikini davalı yönetimi de dahili davalı göstererek asliye mahkemesinde itirazın iptali davası açmış.
1-yönetime karşı takip yapılmadan itirazın iptali davasında dahili davalı husumeti yöneltilebilir mi?
2-sadece 1 kat malikine karşı iptal davası açılabilir mi?
3-sözleşme kat maliki olmayan bir yöneticiyle(işi profesyonel yönetim firması üstlenmiş)firma arasında yapılmasına rağmen tüm kat maliklerine karşı yapılan icra takibi geçerli midir?(burada ödenmesi gereken avans ve aidat değil binanın tamiri için gerekli ücrettir)yani KMK dan kaynaklı vekalet değil BK dan kaynaklı vekalet ilişkisi var.
forumda araştırdım bir tane karar buldum ama Elinizde karar varsa paylaşırsanız sevinirim.saygılarKullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 22157
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: yöneticinin 3.şahısla yaptığı sözleşmeden dolayı k. maliklerine icra takibi

Mesaj gönderen teoman » 01 Kas 2018 09:43

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2013/27147
KARAR NO:2013/34632
MAHKEMESİ : Büyükçekmece 1. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 23/11/2012
NUMARASI : 2012/962-2012/1495


ÖZET:634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu' nun 38. maddesi gereğince yönetici kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. Bir davada veya takipte kimlerin taraf olacağı nasıl temsil edileceği ise H.M.K., Avukatlık Kanunu, B.K.'nun vekalet akdine ilişkin hükümlerinde düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu hükümlere uygun temsil yetkisi olmadıkça yöneticinin 634 Sayılı Yasada sayılanlar dışında kat maliklerini temsil yetkisi olmadığından, apartman yöneticiliğinin aktif ve pasif taraf ehliyeti bulunmamaktadır. Bu nedenle kural olarak yöneticilik hakkında icra takibi yapılması mümkün bulunmamaktadır. ...

Ancak, 634 Sayılı Yasanın 35. maddesinde yöneticinin görevleri ayrı ayrı gösterilmiştir. Bu görevler ana gayrimenkulun yönetimi ile ilgili olup, yönetimin gerektirdiği ortak giderleri yapmak yetkisini de içermektedir. Yönetici, yasadan aldığı temsil yetkisine dayanarak çeşitli sözleşmeler kurabilir. İşte bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda yönetici dava açabileceği gibi, yöneticiye karşı da dava açılabilir. Şu husus ta belirtilmelidir ki yönetici, vekaletname ile tayin edilen bir vekil gibi değildir. Yasal bir temsilci olup yetkisini yasadan almaktadır. Bu sıfatla yaptığı sözleşmeden dolayı kendisine husumet yöneltilebilir....

Somut olayda icra takibine dayanak yapılan alacak " Bina dış cephe yalıtımı bedeline ilişkin verilen bonolar " olup takipte borçlu olarak İstanbul Yargı Apartmanı Yönetiminin gösterildiği ve takibin kesinleştiği görülmektedir. Bu durumda alacaklı, 634 Sayılı Yasa'nın 35. maddesine göre apartman yönetimi hakkında takip yapabileceği gibi, aynı kanunun 20. maddesi uyarınca da takibe konu borcun yasal sorumlusu olan kat malikleri hakkında da takip yapabilir. Bir diğer ifade ile alacaklının bu konuda seçimlik hakkı bulunmaktadır....

Sonuç olarak, alacaklının, apartman yönetimi hakkında takip başlatması 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 35. maddesi hükmüne uygundur. Ancak bu durumda kat maliklerine ödeme emri tebliğ edilmeden veya takipte taraf olarak gösterilmeden kat maliklerinin bağımsız bölümleri haczedilemez. Bu esasa aykırı olarak yapılan haciz işlemi aslında yok hükmünde olduğundan, Mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup, kararın bu nedenle bozulması gerekirken Dairemizce onandığı anlaşılmakla karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir....

SONUÇ : Borçlunun karar düzeltme itirazlarının kabulü ile Dairemizin 07.05.2013 tarih ve 2013/ 8369 Esas 2013/ 17545 Karar sayılı onama kararının kaldırılmasına Büyükçekmece 1. İcra Hukuk Mahkemesi' nin 23.11.2012 tarih ve 2012/ 962 - 1495 sayılı kararının yukarıda açıklanan nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 04.11.2013 gününde oy birliğiyle karar verildi....Yargıtay 12. Hukuk Dairesi,
Esas: 2012/14032,
Karar: 2012/28999


>>İcra takibine dayanak alacak "bina dış cephe yalıtımı bedeline ilişkin verilen bonolar " olmakla alacaklı, 634 S.K. m.35'e mesnetle apartman yönetimi hakkında veya 634 S.K. m. 20'ye mesnetle takibe konu borcun yasal sorumlusu olan kat malikleri hakkında takip yapma konusunda seçimlik hakkı haizdir.

Yalnız alacaklı, seçimlik hakkını kullanarak apartman yönetimi hakkında takip başlatmışsa; kat maliklerine ödeme emri tebliğ edilmeden veya kat malikleri takipte taraf olarak gösterilmeden; kat maliklerinin bağımsız bölümleri haczedilemez.
(Karar Tarihi : 11.10.2012)
"Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının bozulmasını mutazammın 27.02.2012 tarih, 26281/5274 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Murat Yazıcı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 38.maddesi gereğince yönetici kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. Bir davada veya takipte kimlerin taraf olacağı nasıl temsil edileceği ise HMK, Avukatlık Kanunu, BK'nun vekalet akdine ilişkin hükümlerinde düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu hükümlere uygun temsil yetkisi olmadıkça yöneticinin 634 Sayılı Yasada sayılanlar dışında kat maliklerini temsil yetkisi olmadığından, apartman yöneticiliğinin aktif ve pasif taraf ehliyeti bulunmamaktadır. Bu nedenle kural olarak yöneticilik hakkında icra takibi yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, 634 Sayılı Yasanın 35. maddesinde yöneticinin görevleri ayrı ayrı gösterilmiştir. Bu görevler ana gayrimenkulun yönetimi ile ilgili olup, yönetimin gerektirdiği ortak giderleri yapmak yetkisini de içermektedir. Yönetici, yasadan aldığı temsil yetkisine dayanarak çeşitli sözleşmeler kurabilir. İşte bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda yönetici dava açabileceği gibi, yöneticiye karşı da dava açılabilir. Şu husus da belirtilmelidir ki yönetici, vekaletname ile tayin edilen bir vekil gibi değildir. Yasal bir temsilci olup yetkisini yasadan almaktadır. Bu sıfatla yaptığı sözleşmeden dolayı kendisine husumet yöneltilebilir. Öte yandan kat malikinin veya kat malikleri kurulunun ayrı bir tüzel kişiliğinin bulunmaması, yöneticinin özel kanundan doğan temsil yetkisini ortadan kaldırmaz. Sonuç olarak denilebilir ki, yöneticinin temsil yetkisine giren işlerden dolayı üçüncü kişilerle yaptığı sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklarda, aktif ve pasif dava(icra takibi)ehliyeti bulunmaktadır. Aksinin benimsenmesi durumunda ise, bu kez üçüncü kişilerin yönetici ile sözleşme yapmaktan kaçınacakları ve bundan kat maliklerinin zarar görecekleri kuşkusuzdur.

Öte yandan, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 20.maddesi hükmüne göre kat maliklerinden her biri, kapıcı giderlerinden (ücret, sigorta pirimi, kıdem tazminatı,mantolama v.s.)yönetim planında veya kat malikleri kurulunca verilmiş bir kararda başka türlü bir hüküm bulunmadıkça diğer kat malikleri ile birlikte eşit olarak sorumludur.

Somut olayda icra takibine dayanak yapılan alacak "Bina dış cephe yalıtımı bedeline ilişkin verilen bonolar " olup takipte borçlu olarak İstanbul Y... Apartmanı Yönetiminin gösterildiği ve takibin kesinleştiği görülmektedir. Bu durumda alacaklı, 634 Sayılı Yasa'nın 35.maddesine göre apartman yönetimi hakkında takip yapabileceği gibi, aynı kanunun 20.maddesi uyarınca da takibe konu borcun yasal sorumlusu olan kat malikleri hakkında da takip yapabilir. Bir diğer ifade ile alacaklının bu konuda seçimlik hakkı bulunmaktadır.

Sonuç olarak, alacaklının, apartman yönetimi hakkında takip başlatması 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 35.maddesi hükmüne uygundur. Ancak bu durumda kat maliklerine ödeme emri tebliğ edilmeden veya takipte taraf olarak gösterilmeden kat maliklerinin bağımsız bölümleri haczedilemez. Mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup mahkeme kararının bu nedenle bozulması gerekirken Dairemizce maddi hataya dayalı olarak somut olaya uygun düşmeyen farklı gerekçe ile bozulduğu anlaşıldığından, bozma gerekçesinin kaldırılarak mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Alacaklının karar düzeltme itirazlarının kısmen kabulü ile Dairemizin 27.02.2012 tarih ve 2011/26281 Esas 2012/5274 Karar sayılı bozma kararının kaldırılmasına Büyükçekmece 2 İcra Hukuk Mahkemesi'nin 27.07.2011 tarih ve 2011/627-558 sayılı kararının yukarıda açıklanan nedenlerle İİK.'nun 366. ve HUMK.'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 11.10.2012 gününde oy birliğiyle karar verildi."
KARAR
viewtopic.php?f=219&t=210994
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla