Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Banka ve Tüketici Hukuku İcra tehdidi altında feragat ve Yargıtay karar bozma

İcra tehdidi altında feragat ve Yargıtay karar bozma

Bankacılık İşlemleri, Mevduat, Faiz, Banka Kredileri, Kredi Kartları, Banka Kartları, Havale, Tüketici Kredisi, Mortgage, Tüketici Hakları, Tüketici Hakem Heyeti, Tüketici Mahkemeleri...

stargate Site Üyesi

Mesajlar: 37


2016'da ipotekli kredimiz için Samsun 3. Tüketici Mahkemesi kredinin tamamı, icra inkar tazminatı, mahkeme ve avukatlık ücreti ödememizi içeren bir karar verdi. Kararı temyiz ettik, fakat geçen yıl banka evi satışa çıkardı ve evi kendisi satın aldı. Bize tüm haklarınızdan feragat edip 90 bin (asıl borç 47 bin kalmıştı ve 20 taksit ödenmişti) civarı para öderseniz evi teslim ederiz dediler.

Avukatın bana gönderdiği feragat dilekçesini icra dairesine ve yargıtaya gönderdik. Bu şekilde evi satmaktan vazgeçtiler. Şimdi yargıtay kararı bozdu. Karar için
yargıtay ilamı.pdf
(364.24 KiB) 37 kere indirildi


Fazla verdiğimiz 60 bin civarı paraları nasıl alacağız. Tüm belgeleri toplayıp icra tehdidi altında ödeme yapmak zorunda kaldım dersem yeterli olur mu.

Cevaplarınız için teşekkür ederim.

Geç gelen adalet, adalet değildir derler.


Güntülü Kullanıcı avatarı
Moderatör

Mesajlar: 2781


Avukatınızla görüştünüz mü.?
www.kararara.com

stargate Site Üyesi

Mesajlar: 37


Henüz herhangi bir avukatla görüşmedim. Bana sube müdürü, icra dairesine vermem için email ile feragat dilekçesi göndermişti.
Ekran Alıntısı.PNG
Ekran Alıntısı.PNG (35.82 KiB) 476 kere görüntülendi

Bu dilekçe feragat şartlarını taşıyor mu?
Parayı geçen yıl ödememize rağmen icra dosyası hala açık görünüyor.

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21592


Bu şekil bir yazıyı vermiş iseniz bu büyük bir sıkıntı oluşturur, yinede bu konuda bir hukuki yardımdan yararlanmanızı öneririm.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

stargate Site Üyesi

Mesajlar: 37


Cevabınız ve tavsiyeleriniz için öncelikle teşekkür ederim.

Banka Avukatları yargıtaya

Mahkemeniz yukarıda dosya numarasını belirttiğim davalılar ......... ve ....... aleyhine açtığımız itirazın iptali dava dosyası ile ilgili icra dosyası Samsun 9.İcra Müdürlüğü .......... Esas sayılı dosyada davalılar itirazlarından vazgeçmişlerdir. İtirazdan vazgeçme nedeniyle dava konusuz kalmıştır.Konusuz kalan dava ile ilgili karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesini saygı ile arz ederiz. 28.03.2018

şeklinde bir dilekçe gönderdi.

Fakat yargıtay bu konuya hiç değinmemiş ve bu konu hakkında herhangi bir karar vermemiş.
Diğer yandan, parayı ödememize rağmen icra dosyası hala açık görünüyor.

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21592


stargate yazdı:
Cevabınız ve tavsiyeleriniz için öncelikle teşekkür ederim.

Banka Avukatları yargıtaya

Mahkemeniz yukarıda dosya numarasını belirttiğim davalılar ......... ve ....... aleyhine açtığımız itirazın iptali dava dosyası ile ilgili icra dosyası Samsun 9.İcra Müdürlüğü .......... Esas sayılı dosyada davalılar itirazlarından vazgeçmişlerdir. İtirazdan vazgeçme nedeniyle dava konusuz kalmıştır.Konusuz kalan dava ile ilgili karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesini saygı ile arz ederiz. 28.03.2018

şeklinde bir dilekçe gönderdi.

Fakat yargıtay bu konuya hiç değinmemiş ve bu konu hakkında herhangi bir karar vermemiş.

Diğer yandan, parayı ödememize rağmen icra dosyası hala açık görünüyor.


Banka vekilleri bu verilen kararla ilgili olarak karar düzeltme yoluna gide bilirler. Davanız henüz bitmiş olmadığından dolayı icra dosyası kapatılmaz.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

stargate Site Üyesi

Mesajlar: 37


Konuyla alakalı bana yardımcı olabilecek herhangi bir emsal karar var mı. Varsa paylaşabilirmisiniz.

stargate Site Üyesi

Mesajlar: 37


Banka geçen ay karar düzeltme başvurusunda bulundu. Yargıtaya ev satılacağı için icra baskısı altında anaparanın üç katı ödeme yaptığımızı belirten dilekçe versem bir işe yararmı. Ben davadan feragat ettiğime dair herhangi bir tutanak imzalamadım, sadece icra dairesinden icra dosyasına dilekçe yolladım. Aşağıdaki karar bana yarar mı.

12. Hukuk Dairesi 2015/3937 E. , 2015/19170 K."İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlular aleyhine kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla başlatılan takipte, borçlu Ahmet icra mahkemesine başvurusunda; bonodaki imzayı, borcun aslını, faiz ve fer'ilerine kabul ettmediğini ileri sürerek itiraz etmiş, mahkemece, dosya üzerinden yapılan incelemede,icra takip dosyasında borçlunun açtığı davada feragat ettiği gerekçesiyle istemin reddine karar verilmiştir.
İİK'nun 169/a-1. maddesine göre; "İcra mahkemesi hakimi, itiraz sebeplerinin tahkiki için iki tarafı en geç otuz gün içinde duruşmaya çağırır. Hakim, duruşma sonucunda borcun olmadığının veya itfa veya imhal edildiğinin resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispatı halinde itirazı kabul eder. İcra mahkemesi hakimi, yetki itirazının incelenmesinde taraflar gelmese de gereken kararı verir." hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, borca itirazın duruşma açılarak incelenmesi gerekir.
Anılan Kanunun 170/b.maddesi göndermesi ile uygulanması gereken aynı Kanunun 70. maddesi uyarınca icra mahkemesi imza inkarı incelemesi için de duruşma açmak zorundadır.
Diğer taraftan, 6100 sayılı HMK.nun 154.maddesinin 3.fıkrası; "Aşağıdaki hususlar mutlak olarak tutanağa yazılır" hükmünü içermekte olup, Anılan Kanun maddesinin (ç).bendinde; "Beyanda bulunana okunmak ve imzası alınmak kaydı ile ikrar, yeminin edası, davanın geri alınmasına muvafakat, davadan feragat, davayı kabule ilişkin beyanlar ile sulh müzakereleri ile sonucu." şeklinde bir düzenlemeye gidilmiştir. İcra hukukunda da kıyasen uygulanması gereken bu hükme göre, feragate dair beyanın feragat edene okunması ve okunduğunun tutanağa yazılması zorunludur. Feragatin doğurduğu hukuki sonuçlar gözönüne alındığında, feragat beyanında bulunan taraf, ancak hangi hukuki sonuçlar doğuracağını bildiği veya en azından bilmesi gerektiği ölçüde onunla bağlı tutulabilir.
Somut olayda, başvuru borca ve imzaya itiraz niteliğinde olup, mahkemece mutlaka duruşma açılmalı ve itiraz duruşmalı olarak incelenmelidir. Diğer taraftan borçlu asilin icra mahkemesinde açtığı davadan feragate ilişkin beyanı icra müdürlüğünce 10.10.2014 tarihli kesin haciz tutanağına geçirilmiş ise de, işbu feragat beyanı hakkında borçlunun diyecekleri de sorulmamıştır.
O halde mahkemece, duruşma açılarak borçluya davadan feragat beyanı sorularak ve varsa tarafların delilleri toplanarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, dosya üzerinden yapılan inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06/07/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sadece icra zoruyla ödediğimiz fazla parayı almak istiyorum. Bankanın kredisi zaten kapandı.

Bankanın yargıtaya gönderdiği dilekçe aşağıdaki gibidir.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2015/53007 ESAS SAYILI İCRA DOSYASINDA DAVALI BORÇLULAR TEMYİZ ETTİKLERİ TARİHTEN SONRA 28.12.2017 VE 25.12.2017 TARİHLERİNDE İTİRAZLARINDAN VAZGEÇMİŞLER VE DAVA KONUSU BORÇ ÖDENEREK KAPANMIŞTIR.İTİRAZDAN VAZGEÇMEVE ÖDEME NEDENİYLE DAVA KONUSUZ KALMIŞTIR. Konusuz kalan dava ile ilgili karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmektedir.Dosya Yüksek Yargıtay’da iken davalılar itirazlarından vazgeçmişler ve bu konuda dosyaya dilekçe verilmiştir.İlgili dilekçeler ekte sunulmuştur.Bu nedenle itirazdan vazgeçme ve ödeme nedeniyle davanın konusuz kalmasına karar verilmesi gerekçesiyle kararın bozulması gerekir kanısındayız.


Dön Banka ve Tüketici Hukuku