Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

KIDEMLİ BAŞPOLİS MEMURU VE BAŞPOLİS MEMURU ÜNVANLARI...

Kavramlar: danıştay içtihatları birleştirme kararları, danıştay kararları pdf, danıştay kararları dergisi, danıştay kararları metinleri, danıştay 12. daire kararları, danıştay 5. daire kararları, danıştay 10. daire kararları, danıştay kararları dergisi karar özetleri, danıştay 4. daire kararları...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

KIDEMLİ BAŞPOLİS MEMURU VE BAŞPOLİS MEMURU ÜNVANLARI...

Mesaj gönderen Admin »

Danıştay Başkanlar Kurulu
Esas: 2012/27
Karar: 2012/150

KIDEMLİ BAŞPOLİS MEMURU VE BAŞPOLİS MEMURU ÜNVANLARINDAKİ "MEMURU" İBARESİNİN KALDIRILMASI


Özeti : Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1’inci maddesinde yer alan rütbelerden "Kıdemli Başpolis Memuru" ile "Başpolis Memuru" rütbe adlarındaki "Memur" ibarelerinin iptali isteminden doğan uyuşmazlığın çözümü görevinin Onikinci Daireye ait bulunduğu hakkında.

… vekili Av. … tarafından, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığına karşı açılan davada, Danıştay Onikinci ve Beşinci Daireleri arasında çıkan görev uyuşmazlığına ilişkin dosya incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü :

Danıştay Başsavcısı … ve Onikinci Daire Başkanı …'ün, "Düzenleyici işlemlerde işlemin bütününden ziyade, iptali istenen hükmün konusunun işbölümüne esas alınması gerektiği, dava konusu Yönetmelik rütbe terfii konulu olmakla birlikte bu davada iptali istenen hükmün rütbe terfii ile ilgili olmadığı, uyuşmazlığın esasını kıdemli başpolis ve başpolis memurlarının rütbe adlarında "memur" ibaresinin yer alıp almayacağı ve anılan rütbelerde görev yapanların emniyet teşkilatı içinde nerelerde görev alabilecekleri oluşturduğu, bu nedenle uyuşmazlığın çözümü görevi, Danıştay Genel Kurulunun 25/04/2011 tarih ve E:2011/13, K:2011/13 sayılı kararı uyarınca yüksek öğretim kurumları öğretim elemanları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Orman, Milli Eğitim, Tarım ve Köyişleri Bakanlıkları ile bu Bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarında görevli olanlar hariç olmak üzere; Başbakanlık ve diğer bakanlıklar ile bu bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarında görevli kamu personeline ilişkin mevzuattan (kamu konutları ve harcırah mevzuatı dahil) kaynaklanan uyuşmazlıkları çözmekle görevli Beşinci Daireye aittir." yolundaki ayrışık oylarına karşılık,

Dava, 21/04/2011 tarih ve 27912 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 22/03/2011 tarih ve 2011/1639 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan rütbelerden "Kıdemli Başpolis Memuru" ile "Başpolis Memuru" rütbe adlarındaki "Memur" ibareleri ve aynı maddedeki görev unvanlarında yer alan "Büro Memuru" ve "Ekip Memuru" ibarelerinin iptali istemiyle açılmıştır.

Danıştay Genel Kurulunun 25/04/2011 tarih ve E:2011/13, K:2011/13 sayılı kararında, kamu görevlilerinin, göreve alınma, adaylık, göreve son verme (emeklilik işlemleri hariç), ilerleme, yükselme, rütbe terfii, çalışma saatleri, izinler, vekâlet görevi, ikinci görev, ders görevi, disiplin işlemleri ile sayılan bu işlemlere dayalı tazminat taleplerinden kaynaklanan davaların ve temyiz başvurularının Onikinci Dairece çözümleneceği kuralına yer verilmiştir.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmeliğin rütbe terfii ile ilgili bir düzenleme olduğu, iptali istenen hükmün rütbe terfii ile ilişkili olduğu ve uyuşmazlığın rütbe terfii esasları dikkate alınarak çözümlenebileceği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, rütbe terfii mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlığın çözümü görevinin, Danıştay Genel Kurulunun 25/04/2011 tarih ve E:2011/13, K:2011/13 sayılı kararı uyarınca Onikinci Daireye ait bulunduğuna, dosyanın anılan Daireye gönderilmesine 06/07/2012 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj