Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

ÖZEL HASTANE BİNASINA İZİNSİZ İLAVELER YAPILMASI, FAALİYETLERİNİN DURDURULMASI

Kavramlar: danıştay idari dava daireleri genel kurulu kararları, danıştay kararları dergisi, danıştay kararları metinleri, danıştay 12. daire kararları, danıştay 5. daire kararları, danıştay 10. daire kararları, danıştay kararları dergisi karar özetleri, danıştay 4. daire kararları...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

ÖZEL HASTANE BİNASINA İZİNSİZ İLAVELER YAPILMASI, FAALİYETLERİNİN DURDURULMASI

Mesaj gönderen Admin »

D A N I Ş T A Y İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
Esas No : 2015/5021
Karar No : 2018/33

İstemin Özeti :
İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin 27/10/2015 günlü, E:2015/1918, K:2015/2044 sayılı ısrar kararının, davalı idare tarafından temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İdare Mahkemesince verilen ısrar kararının usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddedilmesi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile ısrar kararının Danıştay Daire kararı doğrultusunda bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, davalı idarenin yürütmenin durdurulması istemi görüşülmeksizin dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Dava; davacı şirket tarafından işletilen "... Hastanesi"nin tamamında hasta kabul ve tedavisinin süresiz olarak durdurulmasına ilişkin 06/01/2014 tarih ve 847 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin 20/10/2014 günlü, E:2014/341, K:2014/1889 sayılı kararıyla; çalışma hakkının sınırlandırılması sonucunu doğuracak kısıtlamaların; ancak, kanunla ve Anayasa'da belirtilen sebeplere bağlı kalınarak getirilebileceği, idarece, düzenleyici işlemlerle kendiliğinden suç ve ceza konulamayacağı, bu nedenle dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.

Anılan karar, Danıştay Onbeşinci Dairesinin 05/06/2015 günlü; E:2014/10207, K:2015/3731 sayılı kararıyla; dava konusu yaptırımın kaynaklandığı Özel Hastaneler Yönetmeliğinin yasal dayanaklarından olan 3359 sayılı Kanun'un, sağlık hizmetlerine dair temel bir kanun olduğu, bu hizmete dair bir çok düzenlenmenin bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle yapılması öngörülerek, tıbbi alandaki ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmeler nedeniyle sürekli gelişen ve değişen bir kamu hizmeti alanı olan sağlık hizmetine dair idari politikaların daha etkin bir şekilde uygulanabilmesi için idareye geniş bir yetki alanı tanındığı; Kanun tarafından tanınan yetki alanlarından birinin de “sağlık kurum ve kuruluşlarının koordineli çalışma ve hizmet standartlarının tespiti ve denetimi” olarak belirtildiği; sağlık kurum ve kuruluşlarının hizmet standartlarının tespiti ile bu standartlara uyulup uyulmadığının denetiminin de bütünlük içinde yürütülmesi gereken hizmetlerden olduğu; Kanun'un hizmet standartlarını belirleme ve belirlenecek standartlara uyulup uyulmadığını denetleme, görevini idareye vermesinin doğal sonucu da hizmet standartlarına uymayanlara uygulanacak yaptırımları belirlemek olduğu; aksi halde denetimin işlevselliğinin kalmayacağı,bu itibarla, 3359 sayılı Kanun'un idareye verdiği yetkilerin, yaptırım belirlemeyi de kapsadığı sonucuna varıldığı; bu durumda, dava konusu yaptırımın yasal dayanağının 3359 sayılı Kanun'un yukarıda yer verilen hükümleri olduğu anlaşıldığından, dava konusu işlemin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurları yönünden hukuka uygun olup olmadığının (uyuşmazlığın esasının) incelenmesi gerekirken, yasal dayanağının bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen kararda hukuki isabet görülmediği gerekçesiyle bozulmuş ise de; İdare Mahkemesi, bozma kararına uymayarak ilk kararında ısrar etmiştir.

Davalı idare, İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 27/10/2015 günlü, E:2015/1918, K:2015/2044 sayılı ısrar kararını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin dayanağını oluşturan 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun 1. maddesinde, Kanunun amacının, sağlık hizmetleri ile ilgili temel esasları belirlemek olduğu, 2. maddesinde, Milli Savunma Bakanlığı hariç bütün kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzelkişileri ve gerçek kişileri kapsadığı, 9. maddesinin (c) bendinde ise, bütün kamu ve özel sağlık kuruluşlarının tesis, hizmet, personel, kıstaslarını belirlemeye, sağlık kurum ve kuruluşlarını sınıflandırmaya ve sınıflarının değiştirilmesine, sağlık kuruluşlarının amaca uygun olarak teşkilatlanmalarına, sağlık hizmet zinciri oluşturulmasına, hizmet içi eğitim usul ve esasları ile sağlık kurum ve kuruluşlarının koordineli çalışma ve hizmet standartlarının tespiti ve denetimi ile bu Kanunla ilgili diğer hususların Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle tespit edileceği kurala bağlanmıştır.

Mülga 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 43. maddesinde ise, "Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir." hükmü yer almış, 02/11/2011 tarih ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 8.maddesinde, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kurum ve kuruluşlarına izin vermek ve ruhsatlandırmak, bu izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek, sağlık kurum ve kuruluşlarının mevzuata, Bakanlık politika ve düzenlemelerine uyumunu denetlemek, gerekli yaptırımları uygulamak, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında sayılmış, 40.maddesinde ise, Bakanlık ve bağlı kuruluşların görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve önceden kanunla düzenlenmiş konularda idarî düzenlemeler yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, 3359 sayılı Kanunda, sağlık hizmetine dair bir çok düzenlenmenin bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle yapılmasının öngörüldüğü, ve bu anlamda idareye geniş bir takdir hakkı tanındığı; anılan Kanun tarafından tanınan yetki alanlarından birinin de “sağlık kurum ve kuruluşlarının koordineli çalışma ve hizmet standartlarının tespiti ve denetimi” olduğu gözönüne alındığında; sağlık kurum ve kuruluşlarının hizmet standartlarının tespiti ile bu standartlara uyulup uyulmadığının denetiminin birarada yürütülmesi gerektiği açık olup; denetleme görevine sahip olan idarenin bu yetkisinin işlevselliğinin sağlanabilmesi için hizmet standartlarına uymayanlara uygulanacak yaptırımları belirleyebileceğinin de kabulü gerekmektedir.

Temyiz edilen dosyanın incelenmesinden; Özel Hastaneler Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılan denetimler sonucu düzenlenen 26/12/2012 tarihli tutanakta, hastanede yerleşim değişikliğinin gerçekleştirildiği zemin katta bulunan acil ünitesinin daha önce yer değişikliği bildirilen kantin bölümünün olduğu alana taşındığı ve hastane bahçesine ilave bölümler yapılarak büyütüldüğü ve acilin yeni yerinde faaliyet gösterdiği, 06/06/2013 tarihli tutanakta, hastanede yerleşim değişikliği olduğunun tespit edildiği, acil ünitesinin zemin katta hastane bahçesine ilave bölümler yapılarak kullanılmaya devam edildiğinin tespit edildiği, 14/11/2013 tarihli tutanakta, yerleşim değişikliği olduğu, hastaneye ait bahçede yapılan yeni ek bölümlerde acil ünitesinin faaliyetine devam etmekte olduğu, bu hususların Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin 62, 64/c, Ek-2 Özel Hastaneler Denetim Formunun 3. Bölüm Bina ve Sabit Tesislere Esas Bilgi ve Belgeler başlıklı 4. maddesinde yer alan hükümlere aykırılığından bahisle dava konusu 06/01/2014 günlü, 847 sayılı işlem ile hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisinin süresiz durdurulmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda, yukarıda aktarılan açıklamalar ışığında dava konusu işlemin kaynaklandığı yönetmeliğin yasal dayanaklarından olan 3359 sayılı Kanun'da davalı idareye yaptırım belirleme konusunda da yetki verildiğinin kabul edilmesi gerektiğinden, dava konusu uyuşmazlığın esasının incelenmesi gerekirken, yasal dayanağının bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin kaynaklandığı yönetmelik hükümlerinin Anayasa'ya ve yasal düzenlemelere aykırı olduğundan bahisle verilen iptal kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne, İstanbul 5. İdare Mahkemesince verilen 27/10/2015 günlü, E:2015/1918, K:2015/2044 sayılı ısrar kararının BOZULMASINA, dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17/01/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj