Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Danıştay Kararları Danıştay İdare ve Vergi Daireleri Kararları Ohal Kapsamında Alınan Tedbir Kararlarına Yürütmenin Durdurulması İstenemez

Ohal Kapsamında Alınan Tedbir Kararlarına Yürütmenin Durdurulması İstenemez


IŞIKDEMİR Kullanıcı avatarı
Editör

Mesajlar: 1392
Konum: Virankaya


T.C.
DANIŞTAY
5. DAİRE


Esas: 2016/ 55055
Karar Tarihi: 18.10.2018

(2709 S. K. m. 125) (6749 S. K. m. 10) (667 S. KHK m. 3)

İstemin Özeti : Davacı, 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/1. maddesi uyarınca meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 31.08.2016 tarih ve 2016/428 sayılı kararının iptalini ve yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesini istemektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Sevim KARAMAN

Düşüncesi : Yürütmenin durdurulmasına ilişkin istemin incelenmeksizin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince gereği görüşüldü:

Anayasanın 125. Maddesinde, İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilebileceği, ancak olağanüstü hallerde, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde ayrıca milli güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık nedenleri ile yürütmenin durdurulması kararı verilmesinin kanunla sınırlanabileceği hükmüne yer verilmiştir.

6749 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un "Yürürlüğün durdurulması" başlıklı 10. maddesinde "Bu Kanun kapsamında alınan kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez." hükmüne yer verilmiştir.

Bu durumda, 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/1. maddesi uyarınca gerçekleştirilen meslekten çıkarma kararına karşı açılan bu davada yürütmenin durdurulması isteminin incelenmesine yasal olanak bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının yürütmenin durdurulması isteminin incelenmeksizin REDDİNE, kararın tebliğini izleyen günden itibaren (7) yedi gün içinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz edilebileceğinin taraflara duyurulmasına, 18.10.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Resim

Dön Danıştay İdare ve Vergi Daireleri Kararları