kararara.com Sitesinde Paylaşılan Yeni / Güncel İçtihatlar

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

kararara.com Sitesinde Paylaşılan Yeni / Güncel İçtihatlar

Mesaj gönderen kararara.com »

Merhaba, kararara.com klasiği haline gelen yeni / güncel içtihat paylaşımlarına bu başlık altında devam edilecektir. Günlük olarak sitemizde paylaştığımız ve kullanıcılara e-posta ile gönderdiğimiz Danıştay Kararlarının tamamını burada bulabilirsiniz. Faydalı olmak dileğiyle... Sİte YönetimiKullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

4483 Sayılı Kanun, Belediye Görevlisi...

Mesaj gönderen kararara.com »

DANIŞTAY
1. Daire 2009/963 E.N , 2009/1433 K.N.


Özet
İŞÇİ STATÜSÜNDE BULUNMASINA KARŞIN İNŞAAT MÜHENDİSİ OLARAK FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE KAMU GÖREVİ İFA EDENİN 4483 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA.


İçtihat Metni

Hakkında Ön İnceleme Yapılanlar :.;

1- ...- Burdur İli,... Belediye Başkanı

2" . " " " "

3-...- " " " Encümen Üyesi

4- " " " " "

5- " " Fen İşleri Müdürü

6- " " Fen İşleri Müdür Vekili

7- " "

8-

9- " " "

10-...- " " Fen İşleri Memuru

11-...- " " " İnşaat Mühendisi

İtiraz Edilen Karar : Hakkında ön inceleme yapılanların

tümü için soruşturma izni verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanının 4.3.2009 tarih ve 2009/6963 sayılı kararı

Karara İtiraz Eden : Şikayetçi...

Soruşturulacak Eylem : Konak Mahallesi ... ada, ... parsel sayılı

taşınmaz üzerinde inşa edilen yapının yasal süresi içinde tamamlanmaması nedeniyle ruhsatsız duruma düşmesine karşın imar mevzuatında yer alan yaptırımları uygulamamak ve sonrasında ruhsatsız inşa edilen 2 nci kat da dahil olmak üzere söz konusu yapıyı usule aykırı olarak ruhsatlandırmak suretiyle görevi kötüye kullanmak

Eylem Tarihi : 2005 yılı ve öncesi

İçişleri Bakanlığının 1.7.2009 tarih ve 9913 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, İçişleri Bakanının 4.3.2009 tarih ve 2009/6963 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Arzu Bozkurt Şen'in açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

Hakkında ön inceleme yapılarak soruşturma izni verilmeyenler arasında bulunan ...'in geçici işçi statüsünde bulunmasına karşın inşaat mühendisi olarak Fen İşleri Müdürlüğünde görevli olduğu, dolayısıyla kamu görevi ifa eden adı geçenin de 4483 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden; 1986 yılında düzenlenen yapı ruhsatının süresinin dolması nedeniyle ruhsatsız konumda olan inşaat için, 1992 yılında yapılan imar planı tadilatıyla kat sayısının arttırıldığı da dikkate alınarak, 3.8.2005 tarih ve 26/3 sayılı yapı ruhsatı düzenlendiği, bu işleme ilişkin harçların ve para cezasının tahsil edildiği, ruhsat eki dosyada tüm projelerin fenni mesuliyetinin uygunluğunun tasdik edilmiş olduğu, bu itibarla ilgililere isnat edilen eylemin haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından, soruşturma izni verilmemesine ilişkin yetkili merci kararına yapılan itirazın reddine, dosyanın İçişleri Bakanlığına, kararın bir örneğinin itiraz edene gönderilmesine 21.10.2009 tarihinde ... yönünden oyçokluğuyla diğer Belediye görevlileri yönünden oybirliğiyle karar verildi.

KARŞI OY

İçişleri Bakanlığının 1.7.2009 tarih ve 9913 sayılı yazısı ekinde gönderilen 4.3.2009 tarih ve 2009/6963 sayılı karara işçi statüsünde görev yapan ...' in de dahil edildiği anlaşılmıştır.

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 2. maddesi kapsamında bulunmayan işçiler hakkında anılan yasaya göre "karar verilmesi" mükmün değildir. Kanunun 10. maddesi uyarınca, suça istiraktan dolayı aynı mahkemede yargılanacak olunması da bu gerçeği değiştirmemektedir.

Kamu görevlisi kavramı, 1999 yılında yürürlüğe giren 4483 sayılı yasada yer almış; bu tanım 5337 sayılı Türk Ceza Yasasının 6. maddesinin (c) fıkrasıyla daha da açıklık kazanmıştır.

Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin "genel idare esaslarına göre. yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memur ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebi ile işledikleri suçlar 4483 sayılı Yasaya tabidir.

Türk Ceza Kanununun 6. maddesinin (c) fıkrasında kamu görevlisi "kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir suretle sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi" olarak tanımlanmıştır.

Bu iki düzenlemede de "memur" kavramlarından daha geniş bir kavram olan "kamu görevine" vurgu yapılmış bulunmaktadır. Anayasanın 128. maddesi de bu doğrultuda düzenlemeler içermekte olup esas itibariyle 4483 sayılı Yasa, memurlara, eski mevzuata göre daha sınırlı bîr biçimde uygulanmaktadır. Bu çerçevede kamu görevlilerinin görevleri esnasında işlenen ve görevden doğmayan suçları kapsam dışı bırakılmış bulunmaktadır. Memurların sadece görevinden doğan suçları ön inceleme kapsamında ele alınırken, işçilerin genel hükümler yerine 4483 sayılı Yasaya göre işleme tabi tutulması mevcut hükümlere uygun düşmemektedir.

Uygulamadaki hukuki düzenlemeler ve yargısal kararlar işçileri kamu görevlisi kapsamında değerlendirmemektedir.

Nitekim Anayasa Mahkemesinin 9.2.1993 gün ve 44/7 sayılı kararı da, işçilerin, Anayasanın 128. maddesindeki memur ve diğer kamu görevlisi sayılmayacağını hüküm altına almıştır.

Benzer bir değerlendirmeye Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 8.2.1995 gün ve 1994/10-79, K: 1995/45 sayılı kararında da yer verilmiş ve anılan kararda, işçilerin diğer kamu görevlilerinden sayılamayacağına işaret edilmiştir. Yürürlükte bulunan yasal düzenlemeler ve özü itibariyle güncelliğini koruyan yargı kararları karşısında işçiler hakkında genel hükümlere göre doğrudan Cumhuriyet savcılığınca soruşturma yapılması gerektiği, bu nedenle İçişleri Bakanının 4.3.2009 tarih ve 2009/6963 sayılı kararının işçiye yönelik kısmının kaldırılması ve genel hükümlere göre Cumhuriyet savcılığınca doğrudan soruşturma yapılması için ilgili savcılığa gönderilmesi gerektiği görüşü ile çoğunluk kararının işçiye yönelik kısmına katılmıyorum.

Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Görüş Bildirme, İmtiyaz Sözleşmeleri...

Mesaj gönderen kararara.com »

DANIŞTAY
1. Daire 2009/1535 E.N , 2009/1682 K.N.


Özet
İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ TASLAĞI HAKKINDA DAHA ÖNCE DANIŞTAY BİRİNCİ DAİRESİ KARARI İLE DÜŞÜNCE BİLDİRİLMİŞ OLDUĞUNDAN, SÖZKONUSU DÜŞÜNCE BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN KARAR ÜZERİNE DÜZENLENEN İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ TASLAĞI HAKKINDA 2575 SAYILI KANUNUN 23 ÜNCÜ RHADDESİNİN (D) FIKRASINA GÖRE YENİDEN DÜŞÜNCE BİLDİRİLMESİNE OLANAK BULUNMADIĞI HAKKINDA.


İçtihat Metni

Pamukova Belediye Başkanlığı ile ... Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi arasında akdedilen "Pamukova Belediyesi Katı Atık Toplama, Aktarma ve Katı Atık İşleme Entegre Tesisleri Yapımı ve İşletilmesi İmtiyazı Sözleşmesi Taslağı hakkında düşünce bildirilmesi istemine ilişkin İçişleri Bakanlığının 11.11.2009 tarihli Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 28721-45969 sayılı yazısında aynen;

"Pamukova Belediye Başkanlığının 25.11.2008 tarih ve 1218 sayılı yazısı ile Bakanlığımıza gönderilen "Katı Atık Toplama, Aktarma ve Katı Atık İşletme Entegre Tesisleri Yapımı ve İşletilmesi İmtiyazı Sözleşmesi" taslağı, Bakanlığımızın 29.12.2008 tarih ve 32863-46374 sayılı yazısı ile Danıştay Başkanlığına gönderilmiştir. Danıştay Birinci Dairesinin 14.05.2009 tarih ve E: 2009/1, K: 2009/824 sayılı kararı ve İdari İşler Kurulunca verilen 21.07.2009 tarih ve E: 2009/11, K: 2009/12 sayılı karar ile sözleşme taslağındaki eksiklikler Bakanlığımıza bildirilmiştir. Söz konusu Danıştay Başkanlığı kararları 03.08.2009 tarih ve 20431-45632 sayılı yazımızla Pamukova Belediye Başkanlığına gönderilmiştir. Pamukova Belediye Başkanlığı tarafından Danıştay görüşü doğrultusunda yeniden hazırlanan sözleşme taslağı ve ekleri ilişikte sunulmuştur.

Ekte sunulan imtiyaz sözleşmesi taslağının, 2575 Sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin 18,12.1999 tarih ve 4492 Sayılı Kanunla değişik (d) fıkrasına göre incelenmesi hususunda gereğini arz ederim." denilmekte olduğundan, Dairemizce konu incelenerek,

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

2575 sayılı Danıştay Kanununun Danıştayın Görevleri başlıklı 23 üncü maddesinin "d" bendinde Danıştayın kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında düşüncesini bildireceği, Birinci Dairenin Görevleri başlıklı 42 nci maddesinin "c" bendinde de kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında düşünce bildirilmesi görevi Danıştay Birinci Dairesine verilmiş ve yine aynı Kanunun İdari İşler Kurulunun Görevleri başlıklı 46 ncı maddesinin "b" bendinde, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında nihai olarak İdari İşler Kurulunca düşünce bildirileceği hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Pamukova Belediye Başkanlığı ile ... Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi arasında akdedilen İmtiyaz Sözleşmesi Taslağı, İçişleri Bakanlığının 29.12.2008 tarihli Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 32863 -46374 sayılı yazısıyla düşünce bildirilmek üzere Dairemize gönderilmiş, Dairemizin 14.5.2009 tarih ve E: 2009/1, K: 2009/824 sayılı kararıyla düşünce bildirilmiş ve Danıştay İdari İşler Kurulunun 21.7.2009 tarih ve E: 2009/11, K: 2009/12 sayılı kararıyla da aynen kabul edilmiştir. Söz konusu Danıştay kararları İçişleri Bakanlığının 03.08.2009 tarih ve 20431-45632 sayılı yazısıyla Pamukova Belediye Başkanlığına gönderilmiş, Pamukova Belediye Başkanlığı tarafından Danıştay Birinci Dairesinin ve Danıştay İdari İşler Kurulunun düşünce bildirilmesine ilişkin kararları doğrultusunda hazırlanan Sözleşme Taslağı ve eklerinin 2575 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin (d) fıkrasına göre yeniden incelenmek üzere Dairemize gönderildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda, Pamukova Belediye Başkanlığı ile ... Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi arasında akdedilen İmtiyaz Sözleşmesi Taslağı hakkında Dairemizin 14.5.2009 tarih ve E: 2009/1, K: 2009/824 sayılı kararıyla düşünce bildirilmiş olduğundan, söz konusu düşünce bildirilmesine ilişkin kararımız üzerine düzenlenen İmtiyaz Sözleşmesi Taslağı hakkında 2575 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin (d) fıkrasına göre yeniden düşünce bildirilmesine olanak bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, anılan İmtiyaz Sözleşmesi Taslağı hakkında düşünce bildirilmesine yer olmadığına, Danıştay Kanununun 46 ncı maddesinin "b" bendi gereğince İdari İşler Kurulunda görüşülmek üzere dosyanın Danıştay Başkanlığına .sunulmasına 9.12.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

NOT: İdari İşler Kurulunun 22.12.2009 günlü ve E: 2009/20, K: 2009/23 sayılı kararı ile Birinci Dairece verilen düşünce aynen kabul edilmiştir.

Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Doğrudan Temin Usülü, İhaleye Katılmaktan Yasaklı Olanlar...

Mesaj gönderen kararara.com »

DANIŞTAY
1. Daire 2009/1123 E.N , 2009/1440 K.N.


Özet
DOĞRUDAN TEMİN USULÜNÜN BİR İHALE USULÜ OLMAMASI NEDENİYLE, İŞİN YAPILMASI İÇİN TEKLİF VERENLERİN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 11 İNCİ MADDESİNDE DÜZENLENEN YASAKLILAR KAPSAMINA GİRİP GİRMEDİĞİNE İLİŞKİN BİR İNCELEME YAPILMASINA HUKUKEN OLANAK BULUNMADIĞI HAKKINDA.


İçtihat Metni

Hakkında Ön İnceleme Yapılanlar:

1-...-... Büyükşehir Belediye Başkanı

2-... - " " Satmalına Dairesi Başkanı, Satınalma Görevlisi

3-... -... Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı, Satınalma Görevlisi

4- ... - ... Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı, Harcama Görevlisi

5-... -... Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı

6- ... - ... Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi Başkan Vekili, Satınalma Görevlisi
7-
8- ,..- ... Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkan Vekili, Satınalma Görevlisi
9-
8-... -... Büyükşehir Belediyesi Satınalma Memuru

9-... - " Gerçekleştirme Görevlisi

10-... - " Muhasebe Yetkilisi

11-...- " Gerçekleştirme Görevlisi

12-... - " Harcama Yetkilisi

İtiraz Edilen Karar s Hakkında ön inceleme yapılanların tümü için soruşturma izni verilmesine ilişkin İçişleri Bakanının 17.6.2009 tarih ve 2009/147 sayılı kararı

Karara İtiraz Edenler : Hakkında soruşturma izni verilen ...,...,...,...,..., .." ..., ...,...,...,... ve...

Soruşturulacak Eylem : 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesine aykırı olarak Belediyenin reklam işlerini ... Elektronik Limited Şirketi ile ... Ofset Limited Şirketine yaptırmak

Eylem Tarihi : 2006 yılı ve sonrası

İçişleri Bakanlığının 7.8.2009 tarih ve 11875 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, İçişleri Bakanının 17.6.2009 tarih ve 2009/147 sayılı soruşturma izni verilmesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi Serkan Kızılyel'in açıklamaları dinlenildikten sonra 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesinde, ihaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler ve ihaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar ve belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenlerinin doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacakları hükmüne yer verildiği, aynı Kanunun 18 inci maddesinde 30.07.2003 tarih ve 4964sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile doğrudan temin yönteminin bir ihale türü olmaktan çıkarıldığı, yine Kanunun 22 nci maddesinde, belli bir miktar parayı aşmayan ihtiyaçların, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilebileceğinin hükme bağlandığı, öte yandan Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XV inci maddesinin (B) bendinde, doğrudan teminin bir ihale usulü olmaktan çıkarılması nedeniyle 4734 sayılı Kanunun "İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları" başlıklı 10 uncu maddesi ile "İhaleye Katılamayacak Olanlar" başlıklı 11 inci maddesinin doğrudan temin usulünde uygulanmasının zorunlu olmaktan çıkarıldığının karara bağlandığı görülmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, 2006 yılında Belediyenin reklam ihtiyaçlarından bir kısmının karşılanması amacıyla 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca görevlendirilen satınalma görevlileri tarafından yapılan piyasa araştırma sonrasında en uygun teklifi veren ... Elektronik Limited Şirketi'ne işlerin yaptırıldığı, bu dönemde anılan Şirketin ortaklarından birisinin ... Büyükşehir Belediye Başkanı ...'in damadı olmasına karşın doğrudan temin usulünün bir ihale usulü olmaması nedeniyle, işin yapılması için teklif verenlerin Kanunun 11 inci maddesinde düzenlenen yasaklılar kapsamına girip girmediğine ilişkin bir inceleme yapılmasına hukuken olanak bulunmadığı, bu durumun Kamu İhale Genel Tebliğinde de düzenlendiği, ilgili dönemde gerçekleştirilen alımların cüzi bir kısmını alan ... Elektronik Limited Şirketi'nin rayiç bedelin üstünde bir bedelle işleri yaptığı ya da üstlendiği işin yapılmasında kusurlu davrandığına ilişkin dosyada bilgi veya belge bulunmadığı, yine ... Ofset Limited Şirketi tarafından doğrudan temin usulüyle üstlenilen işlerin ... Elektronik Limited Şirketine yaptırıldığına ilişkin iddianın ise bilgi ve belgeyle desteklenemediği ve muhbir iddiasından öteye geçemediği, bu nedenle rayiç bedel üzerinden hukuka uygun olarak doğrudan temin usulü ile yapılan alımlar nedeniyle ilgililere isnat edilen eylemin, haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından, itirazların kabulüyle İçişleri Bakanının 17.6.2009 tarih ve 2009/147 sayılı soruşturma izni verilmesine ilişkin kararının kaldırılmasına, dosyanın İçişleri Bakanlığına, kararın bir örneğinin itiraf edenlere gönderilmesine 21.10.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj