Forum ana sayfa HUKUKİ PAYLAŞIM FORUMLARI Kanun Şerhleri Türk Ceza Kanunu Şerhi TEHLİKELİ MADDELERİN İZİNSİZ OLARAK BULUNDURULMASI - TCK 174

TEHLİKELİ MADDELERİN İZİNSİZ OLARAK BULUNDURULMASI - TCK 174

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun madde sıralı, gerekçeli, açıklamalı ve içtihatlı şerhinden oluşan paylaşım forumu...

admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 287709. Ceza Dairesi 2011/6378 E., 2011/8651 K.

TEHLİKELİ MADDELERİN İZİNSİZ OLARAK BULUNDURULMASI
ASKERİ TESİSLERİ TAHRİP ETME
FİKRİ İÇTİMA
KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS
PATLAYICI MADDE BULUNDURMA VE TAŞIMA TEMADİNİN KESİLMESİ


Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

5237 sayılı TCK'nın 58/9. maddesi infaz rejimi ile ilgili olup, kazanılmış hak oluşturmayacağı da gözetilerek Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kasten insan öldürme, kasten insan öldürmeye teşebbüs, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, patlayıcı madde bulundurma, 6136 sayılı Ka-nun'a aykırılık suçlarından mahkumiyetine karar verilen sanık hakkında anılan maddenin uygulanması konusunda her zaman karar verilmesi mümkün görülmüştür.

1- Sanık hakkında devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kasten insan öldürme, kasten insan öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, patlayıcı madde bulundurma, 6136 sayılı Kanun'a aykırılık suçlarından kurulan hükümlere yönelik incelemede;

Yapılan yargılama sonunda toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın üyesi bulunduğu silahlı terör örgütünün, Devletin birliğini bozma ve ülke topraklarından bir kısmını Devlet idaresinden ayırma amacına yönelik olarak vahamet arz eden olayları gerçekleştirdiği, sanığın sübutu kabul olunan eylemlerinin amaç suçun işlenmesi doğrultusundaki örgütsel bağlılık ile ülke genelindeki organik bütünlüğüne göre, amacı gerçekleştirme tehlikesi yaratabilecek nitelikte olduğu belirlenip, kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde suçun vasfı tayin edilmiş, kasten insan öldürme ve öldürmeye teşebbüs, patlayıcı madde bulundurma, 6136 sayılı Kanun'a aykırılık, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarının sübutu kabul edilmiş, cezalan azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, incelenen dosya kapsamına göre verilen hükümlerde aşağıdaki husus dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Sanık hakkında maktul Osman'ı tasarlayarak ve canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme suçundan hüküm kurulurken uygulanan Kanun maddesinin TCK'nın 82/1-a, b maddesi yerine TCK'nın 81/1-a, b olarak yazılması,

Kanuna aykırı olup, hükmün bu nedenle (BOZULMASINA), bu hususun yeniden duruşma yapılmaksızın CMUK'nın 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükmün 12. fıkrasının birinci bendindeki "81/1-a-b" ibaresinin çıkarılarak yerine "82/1-a-b" ibaresinin eklenmesi suretiyle diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün (DÜZELTİLEREK ONANMASINA),

2- 14.09.2006 ve 09.09.2007 tarihli patlayıcı madde bulundurma, 12.05.2007 tarihli genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve askeri tesisleri tahrip etme suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyize gelince;

a) Patlayıcı madde bulundurma ve taşıma suçunun temadi eden suçlardan olması ve temadinin sanığın patlayıcılarla yakalandığı tarihte kesildiğinin anlaşılması karşısında patlayıcı madde bulundurma ve taşıma suçlarından dolayı tek bir hüküm kurulması ile yetinilmesi gerektiği gözetilmeden, 14.09.2006 ve 09.09.2007 tarihînde sanığın koyduğu İddia ve kabul edilen patlayıcılar nedeni ile de ceza tayin edilmesi,

b) Sanığın da içinde bulunduğu grubun 12.05.2007 tarihinde ateş etmesi suretiyle genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi, askeri binalarda zarar meydana gelmesi ve iki askerin yaralanması ile sonuçlanan olayda hukuki anlamda bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına neden olan sanığın TCK'nın 44. maddesi hükmü karşısında daha ağır cezayı gerektiren kasten insan öldürmeye teşebbüs suçundan sorumlu tutulması ile yetinilmesi gerektiği gözetilmeden ayrıca TCK'nın 170/1 ve 307/1. maddeleri uyarınca da cezalandırılmasına karar verilmesi,

Kanuna aykırı; sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı (BOZULMASINA), 06.07.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 287709. Ceza Dairesi 2011/9401 E., 2011/27205 K.

TEHLİKELİ MADDELERİN İZİNSİZ OLARAK BULUNDURULMASI
6136 SAYILI YASA'YA AYKIRILIK
BİLEŞİK SUÇ
DOĞRUDAN KAST-OLASI KAST
FİKRİ İÇTİMA
MALA ZARAR VERME
PATLAYICI MADDE BULUNDURMAK
TASARLAYARAK VE BOMBALAMA SURETİYLE İNSAN ÖLDÜRME


Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

1- Katılan Şemsettin'in 1412 sayılı CMUK'nın 310. maddesinde öngörülen süreden sonra olan temyiz talebinin, aynı Kanun'un 317. maddesi uyarınca REDDİNE,

2- Temyizin kapsamına göre sanıklar Erdal, Murat, Ayhan, Mencile, Mehdin ve Zeki hakkındaki hükümlerle sınırlı olarak yapılan incelemede:

A- Sanık Erdal hakkında Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, tasarlayarak ve bombalama suretiyle insan öldürme, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle insan öldürme, tasarlayarak ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle ve bombalama suretiyle insan öldürmeye teşebbüs; sanıklar Murat, Ayhan, Mencile, Mehdin ve Zeki hakkında silahlı terör örgütüne yardım suçlarından kurulan hükümlere ilişkin temyizlerin incelenmesinde;

Sanık Erdal'ın, 03.01.2008 tarihinde şehir merkezinde insanların çokça bulunduğu işlek bir caddede, hedeflediği askeri servis otobüsünün geçtiği sırada bomba yüklü aracı uzaktan kumanda ile patlatarak aracın yakınlarında bulunan 7 kişiyi öldürdüğü olayda; insanların yoğun olarak bulunduğu bir caddede böylesine güçlü bir bombanın patlaması halinde çevrede bulunan insanların da öleceği sonucunun muhakkak olduğu ve bu durumda doğrudan kastla hareket ettiği kabul edilerek buna göre cezalandırılması gerektiği gözetilmeden yazılı gerekçe ile eylemin olası kastla işlendiği kabul edilerek TCK'nın 21/2. maddesi uyarınca indirim yapılması, karşı temyiz bulunmadığından ve 3713 sayılı Kanun'un 5. maddesi ile cezanın artırılması karşısında olası kastın uygulanmaması halinde hükmedilecek sonuç ceza değişmediğinden bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılama sonunda toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Erdal'ın üyesi bulunduğu silahlı terör örgütünün, Devletin birliğini bozma ve ülke topraklarından bir kısmını Devlet idaresinden ayırma amacına yönelik olarak vahamet arz eden olayları gerçekleştirdiği, sanığın sübutu kabul olunan eylemlerinin amaç suçun işlenmesi doğrultusundaki örgütsel bağlılık ile ülke genelindeki organik bütünlüğüne nazaran, amacı gerçekleştirme tehlikesi yaratabilecek nitelikte olduğu belirlenip, kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde suçun vasfı tayin edilmiş, ayrıca adı geçen sanığın tasarlayarak ve bombalama suretiyle insan öldürme, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle insan öldürme, tasarlayarak ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle ve bombalama suretiyle insan öldürmeye teşebbüs suçlarını; sanıklar Murat, Ayhan, Mencile, Mehdin ve Zeki'nin ise silahlı terör örgütüne yardım suçunu işledikleri kabul olunmuş, sanıklar Murat, Ayhan, Mencile, Mehdin ve Zeki yönünden cezaları azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, bütün sanıkların savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosya kapsamına göre verilen hükümde eleştiri ve düzeltme nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan; sanıklar Erdal ve Murat ile sanıklar müdafilerinin ileri sürdüğü ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Sanık Erdal hakkında, 05.12.2007 tarihinde polis memuru Rahman'ı tasarlayarak, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle ve bombalama suretiyle öldürmeye teşebbüs suçundan uygulama yapılırken, terör amacıyla kasten insan öldürme suçunun, kasten öldürme suçunun yalın şekline göre nitelikli hal olduğu dikkate alınarak TCK'nın 61/4. maddesi uyarınca, hükmedilen cezanın önce 3713 sayılı Kanun'un 5. maddesi uyarınca artırılması, sonra da TCK'nın 61/5. maddesi uyarınca teşebbüs nedeniyle indirilmesi gerektiği gözetilmemek suretiyle fazla ceza tayini,

Kanuna aykırı olup, hükmün bu nedenle BOZULMASINA, bu hususun yeniden duruşma yapılmaksızın CMUK'nın 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükmün Rahman'ı nitelikli şekilde öldürmeye teşebbüs suçuyla ilgili D-1 bölümünün (b) ve (c) fıkralarının hükümden çıkarılması, yerine "(b) 3713 sayılı Kanun'un 5. maddesi uyarınca cezanın 1/2 oranında artırılması gerekiyor ise de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının artırılması mümkün olmadığından bu maddenin uygulanmasına yer olmadığına, (c) sanığın eylemi teşebbüs aşamasında kalmış olmakla 5237 sayılı TCK'nın 35/2. maddesi gereğince indirim yapılarak sanığın takdiren 15 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına" fıkralarının eklenmesi suretiyle diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan re'sen temyize tabi anılan hükmün DÜZELTİLEREK, yine aynı sanığa ilişkin ve re'sen temyize tabi olan diğer hükümler ile sanıklar Murat, Ayhan, Mencile, Mehdin ve Zeki hakkındaki hükümlerin doğrudan ONANMASINA,

B- Sanık Erdal hakkında patlayıcı madde bulundurma, mala zarar verme ve 6136 sayılı Kanun'a aykırılık suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyize gelince;

a) 5237 sayılı TCK'nın 302/2. maddesi hükmünün, aynı maddenin 1. fıkrasında düzenlenen amaç suçun işlenmesi doğrultusunda gerçekleştirilen diğer suçlar ile amaç suç arasındaki fikri içtima ve bileşik suç ilişkisini bertaraf ettiği, amaç suçun işlenmesi doğrultusunda işlenen diğer suçların kendi aralarında fikri içtima ve bileşik suça konu olmalarını engelleyen bir hükmün bulunmadığı da nazara alınarak;

Dosya kapsamına göre sanığın, 05.12.2007 tarihinde bomba patlatmak şeklindeki tek fiille tasarlayarak, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle ve bombalama suretiyle öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme suçlarını işlediği, 5237 sayılı TCK'nın 44. maddesinde düzenlenen fikri içtima kuralı uyarınca sadece daha ağır cezayı gerektiren nitelikli öldürmeye teşebbüs suçundan sorumlu tutulması gerektiği gözetilmeden ayrıca mala zarar verme suçundan da mahkumiyetine karar verilmesi,

b) 6136 sayılı Kanun'a aykırı silah taşıma ve bulundurma suçu ile patlayıcı madde bulundurma suçunun mütemadi suçlardan olduğu ve temadinin kesildiği tarihe kadar gerçekleştirilen eylemlerin tek suç oluşturacağı gözetilerek sanığın; suça konu vahim nitelikteki silahı bir süre taşıma ve niteliksiz tabancayı da bulundururken yakalanma olayında silahların sayı ve niteliği de gözetilerek bir kez 6136 sayılı Kanun'un 13/2. maddesi uyarınca, patlayıcı nitelikteki maddeleri değişik tarihlerde bulundurma olayında ise patlayıcı maddelerin miktarı ve niteliği de gözetilerek bir kez TCK'nın 174/1. maddesi uyarınca cezalandırılmasıyla yetinilmesi gerekirken, dört kez patlayıcı madde bulundurma ve iki kez 6136 sayılı Kanun'a aykırılık suçundan hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı (BOZULMASINA), 22.09.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Önceki

Dön Türk Ceza Kanunu Şerhi