Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA - TCK 53. Md.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun madde sıralı, gerekçeli, açıklamalı ve içtihatlı şerhinden oluşan paylaşım forumu...
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA - TCK 53. Md

Mesaj gönderen Admin »

10. Ceza Dairesi 2010/1160 E., 2011/1408 K.

BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA
TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ
UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA


Uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçlarından sanık Mustafa Ko..., uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sanıklar Tank ve Turan ile kullanmak İçin uyuşturucu madde bulundurma suçundan sanıklar Erhan, Mustafa Ka..., İlkay ve Selim hakkında (Ankara Onuncu Ağır Ceza Mahkemesi)'nce yapılan yargılama sonucu, 10.09.2009 tarihinde 2009/99 esas ve 2009/215 karar sayı İle kurulan mahkumiyet hükümlerinin, sanıkların müdafileri ile sanık Turan tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı lığ ı'nca onama ve bozma isteğini içeren tebliğname ekinde 19.01.2010 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:

A) Sanık Mustafa Ko... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan hükmün incelenmesi:

Yapılan duruşmaya, gösterilerek tartışılan delillere, mahkemenin takdirine ve karardaki gerekçeye göre, yerinde olmayan diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

TCK'nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulanırken, sanığın bu hakları kullanmaktan yoksunluğunun; (3) numaralı fıkra gereğince kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından koşullu salıverilmesine kadar, (2) numaralı fıkra gereğince ise diğer haklar ve yetkiler yönünden hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar süreceğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün CMUK'nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA; ancak, bu durumun yeniden duruşma yapılmaksızın aynı Kanun'un 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan; TCK'nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili bölümün hüküm fıkrasından çıkarılması ve yerine "Sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına" ibaresinin yazılması suretiyle, hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

B) Sanıklar Tarık ve Turan hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan hükümlerin incelenmesi:

Yapılan duruşmaya, gösterilerek tartışılan delillere, mahkemenin takdirine ve karardaki gerekçeye göre, yerinde olmayan diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1- Sanık Turan'ın tekerrüre esas alınan Ankara Altıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce 11.12.1991 tarihinde 1991/148 esas ve 179 karar sayı ile 765 sayılı TCK'nın 497/1 ve 59. maddeleri uyarınca verilen 12 yıl 6 ay ağır hapis cezasının 02.04.2004 tarihinde infaz edilmesinden sonra, aynı mahkeme tarafından yapılan uyarlama yargılaması sonunda 14.11.2005 tarihinde 2005/501-374 sayı ile sanığın 5237 sayılı TCK'nın 149/l-a,-2 ve 62. maddeleri gereğince 8 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin uyarlama hükmü kurulduğu; bu duruma göre sanığın belirtilen cezasının 02.02.2000 tarihinde infaz edilmiş olacağı ve bu tarihten itibaren 5 yıldan fazla sürenin geçmiş olması nedeniyle tekerrür oluşturmadığı dikkate alınarak; sanığın diğer hükümlülüklerinin tekerrür oluşturup oluşturmadığının tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi,

2- Sanık Tarık hakkında, Ankara Onsekizinci Asliye Ceza Mahkemesi'nce 24.05.2007 tarihinde 2005/1096 esas ve 2007/472 karar sayı ile üç ayrı hırsızlık suçundan verilen 4'er ay hapis cezasının 12 ay olarak içtima ettirildiği gözetilmeden; bu üç suçtan TCK'nın 58/7. ve 5275 sayılı Kanun'un 108/2. maddesine dayanak oluşturacak biri yerine tamamının tekerrüre esas alınması,

3- TCK'nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulanırken, sanıkların bu hakları kullanmaktan yoksunluğunun; (3) numaralı fıkra gereğince kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından koşullu salıverilmesine kadar, (2) numaralı fıkra gereğince ise diğer haklar ve yetkiler yönünden ise hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar süreceğinin gözetilmemesi,

Yasaya aykırı, sanıkların müdafileri ile sanık Turan'ın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükümlerin BOZULMASINA,

C) Sanıklar Erhan, Mustafa Ka... ve Mustafa Ko... hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan kurulan hükümlerin incelenmesi:

Yapılan duruşmaya, gösterilerek tartışılan delillere, mahkemenin takdirine ve karardaki gerekçeye göre, yerinde olmayan diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1- Hüküm tarihinde yürürlükte olan 5560 sayılı Kanunla değişik 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinde, uyuşturucu madde kullanmış olan sanıklar hakkında, birinci fıkraya göre cezaya hükmedilmeden ikinci fıkra gereğince sadece tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilebileceği gibi altıncı fıkranın yollaması uyarınca birinci fıkradaki ceza ile birlikte ikinci fıkradaki tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine de hükmedilebileceği öngörülmüş olduğundan; uyuşturucu madde kullanmış olan sanıklar hakkında, belirtilen iki seçenekten bîri uygulanırken nedenleri tartışılıp, dosya kapsamına uygun, yasal, yeterli ve somut gerekçesi gösterilmeden, hapis cezası ile birlikte tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri seçeneğinin uygulanması,

2- Kabule göre; sanıklar hakkında sonuç olarak 10'ar ay hapis cezasına, ayrıca tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına hükmolunduğu, 5237 sayılı TCK'nın 191. maddesinin yedinci fıkrasına göre sanıkların tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine uyması durumunda hapis cezalarının infaz edilmiş sayılacağı ve bu durumun "özel bir erteleme" niteliğinde olduğu, TCK'nın 53. maddesinin dördüncü fıkrasında kısa süreli hapis cezası ertelenmiş olan kişiler hakkında aynı maddenin birinci fıkrasının uygulanmayacağının öngörüldüğü gözetilmeden; sanıklar hakkında TCK'nın 53. maddesinin birinci fıkrasının uygulanması,

Yasaya aykırı, sanıkların müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükümlerin BOZULMASINA,

D) Sanıklar İlkay ve Selim hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan kurulan hükümlerin incelenmesi:

1- Sanıklarda herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilemediği, bu maddeleri kullandıklarının tıbbi ve teknik yöntemlerle de belirlenmediği, savunmalarının aksine, atılı suçu işlediklerine ilişkin kuşku sınırlarını aşan kesin ve yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden, sanıklar hakkında beraat yerine mahkumiyet hükmü kurulması,

2- Kabule göre;

a) Hüküm tarihinde yürürlükte olan 5560 sayılı Kanunla değişik 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinde, uyuşturucu madde kullanmış olan sanıklar hakkında, birinci fıkraya göre cezaya hükmedilmeden ikinci fıkra gereğince sadece tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilebileceği gibi altıncı fıkranın yollaması uyarınca birinci fıkradaki ceza ile birlikte ikinci fıkradaki tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine de hükmedilebileceği öngörülmüş olduğundan; uyuşturucu madde kullanmış olan sanıklar hakkında, belirtilen iki seçenekten biri uygulanırken nedenleri tartışılıp, dosya kapsamına uygun, yasal, yeterli ve somut gerekçesi gösterilmeden, hapis cezası ile birlikte tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri seçeneğinin uygulanması,

b) Sanıklar hakkında sonuç olarak 10'ar ay hapis cezasına, ayrıca tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına hükmolunduğu, 5237 sayılı TCK'nın 191. maddesinin yedinci fıkrasına göre sanıkların tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine uyması durumunda hapis cezalarının infaz edilmiş sayılacağı ve bu durumun "özel bir erteleme" niteliğinde olduğu, TCK'nın 53. maddesinin dördüncü fıkrasında kısa süreli hapis cezası ertelenmiş olan kişiler hakkında aynı maddenin birinci fıkrasının uygulanmayacağının öngörüldüğü gözetilmeden; sanıklar hakkında TCK'nın 53. maddesinin birinci fıkrasının uygulanması,

Yasaya aykırı, sanıkların müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükümlerin BOZULMASINA,

27.01.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA - TCK 53. Md

Mesaj gönderen Admin »

9. Ceza Dairesi 2007/3341 E., 2007/7740 K.

BELLİ HAKLARDAN YOKSUN BIRAKMA
ERTELEME
KEFALET PARASININ İADESİ
SÜRÜCÜ BELGESİ
TAKSİRLE İŞLENEN SUÇ


Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak;

1- Gerekçeli kararda, suçun işlendiği yer ve zaman diliminin gösterilmemesi suretiyle CMK'nın 232/2-c maddesine aykırı davranılması,

2- Sürücü belgesinin 5237 sayılı TCK'nın 53/6. maddesi yerine, 2918 sayılı Yasa'nın 118/5. maddesi gereğince geri alınmasına karar verilmesi,

3- Taksirle işlenen suçlarda uygulama yeri bulunmadığı gözetilmeden sanığın 5237 sayılı TCK'nın 53/1-3. maddesi uyarınca belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi,

4- Kefalet parasının sanığa CMK'nın 115. maddesi uyarınca iadesi yerine karar kesinleştiğinde iadesine karar verilmesi,

5- 5237 sayılı TCK'nın 51. maddesine uygun şekilde sanığın suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlığını ve suç işleme eğilimini değerlendirmeyen yetersiz ve yasal olmayan gerekçe ile cezanın

ertelenmesine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, katılan vekili ile sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı (BOZULMASINA), 30.10.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA - TCK 53. Md

Mesaj gönderen Admin »

9. Ceza Dairesi 2007/518 E., 2007/5389 K.

BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA
SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI


Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanığın direksiyon hakimiyeti kaybederek şerit ihlali yapması şeklinde gelişen olayda bilinçli taksirin unsurları bulunmadığından tebliğnamedeki 1 nolu bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak;

Sanığın sürücü belgesinin suç tarihi itibariyle yürürlükte olan 5237 sayılı TCK.nun 53/6.maddesi yerine, 2918 sayılı Kanunun 118. maddesi uyarınca geri alınmasına karar verilmesi,

Kanuna aykırı, sanık müdafii ile katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 19.6.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA - TCK 53. Md

Mesaj gönderen Admin »

8. Ceza Dairesi 2006/1639 E., 2006/8756 K.

BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA
GÜVENLİK TEDBİRLERİ


tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, bu hususlara yönelik temyiz Hürriyeti tahdit suçundan sanıklar Erdal, Osman'ın yapılan yargılamaları sonunda; hükümlülüklerine dair (Tokat Ağır Ceza Mahkemesi)'nden verilen 03.10.2005 gün ve 259 esas, 194 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanıklar müdafii tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 09.03.2006 günü Daireye gönderilmekle incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanıkların müştekiyi karakola gideceklerini söyleyip hile kullanmak suretiyle ticari taksiye bindirip ormanlık bir alana götürdükleri, araçtan indirerek sanık Osman'ın gayrı resmi eşi Feride'nin nerede olduklarını sordukları ve aldıkları cevaba sinirlenen sanıkların tekme ve tokatlarla mağduru beş gün iş güçten kalacak şekilde yaraladıkları, müştekinin sanıkların elinden kurtulmak için başka bir şahsın adını vermesi üzerine, orada tek başına bırakarak ayrıldıklarının anlaşılması suçta genel kastın yeterli olması karşısında 5237 sayılı TCK'nın 109/2, 109/3-b maddeleri uyarınca hüküm kurulmasında isabetsizlik bulunmadığından tebliğnamedeki bozma düşüncesine katılınma-mıştır.

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara ve hakimin takdirine göre, suçun sanıklar itirazları yerinde görülmemiştir; ancak,

Sanıklar hakkında 5237 sayılı Yasa'nın 53/1. maddesi uyarınca uygulama yapılırken aynı maddenin 3. fıkrası gözetilmeksizin 53/1-c madde ve bendinde sayılan velayet hakkı, vesayet veya kayyımlığa ait hakların koşullu salıverilmeye kadar kısıtlanması yerine bunlardan infaz süresince yoksun bırakılma kararı verilmesi;

Bozmayı gerektirdiğinden, hükmün CMUK'nm 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), ancak bu aykırılığın CMUK'nm 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükümden "Sanıkların 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53/1. madde ve bentlerindeki haklardan cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına" ilişkin kısmın çıkartılarak "Sanıkların 5237 sayılı Yasa'nın 53/1-a-b-d ve e bentlerinde öngörülen haklardan hapis cezalarının infazı tamamlanıncaya kadar, c bendinde düzenlenen haklarından da koşullu salıverilmelerine kadar yoksun bırakılmalarına" denilmek suretiyle hükmün (DÜZELTİLEREK ONANMASINA), 30.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA - TCK 53. Md

Mesaj gönderen Admin »

8. Ceza Dairesi 2006/5743 E., 2007/2640 K.

ADLİ PARA CEZASI
BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA
TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ


Göçmen kaçakçılığı suçundan sanık Alanur 'un yapılan yargılaması sonunda; hükümlülüğüne dair Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 16.9.2005 gün ve 967 esas, 784 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 9.6.2006 günü daireye gönderilmekle incelendi:

Gereği görüşülüp düşünüldü:

5237 sayılı TCK.nun 53/1. maddesine göre anılan madde ve fıkrada belirtilen hakları kullanmaktan yoksun bırakılmanın kasten işlenmiş bir suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olması nedeniyle infaz aşamasında nazara alınması mümkün görüldüğünden bozma nedeni yapılmamıştır.

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; ancak,

1- Karar başlığında suçun işlendiği yer ve zaman diliminin yazılmaması suretiyle CMK.nun 232/2-c madde ve fıkrasına aykırılık yapılması,

2- Alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirir takdiri ve yasal neden görülmediği gerekçesiyle hürriyeti bağlayıcı cezanın asgari hadden verilmesine karşın, adli gün para cezası belirlenirken TCK. nun 52. maddesinde gösterilen alt sınırdan uzaklaşılması suretiyle fazla ceza tayini,

3- Sanığın, İstanbul'da çalışmak amacıyla yasadışı yollardan Türkiye'ye girmiş yabancı uyruklu 34 göçmeni Hatay İli Ovakent Beldesinde bulunan evinde birkaç gece barındırması şeklindeki eyleminin, göçmenlerin nihai amacı ve sanığın evinde kalış süreleri de dikkate alındığında, ülkede kalmalarına imkan sağlamaya teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilip sanık hakkında aynı yasanın 35. maddesinin de uygulanması gerektiği halde, suçun tamamlandığı kabul edilerek, fazla ceza tayini,

4- Duruşma tutanaklarına yansımış olumsuz hal ve hareketi görülmeyen ve sabıkasız olan sanık hakkında, herhangi bir gerekçeye dayanılmaksızın "dosya kapsamına göre cezadan başkaca artırma ve eksiltme yapılmasına takdiren yer olmadığına" denilmek suretiyle 5237 sayılı TCK.nun 62.maddesinin uygulanmaması,

Bozmayı gerektirmiş sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan CMUK.nun 321. maddesi gereğince hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 2.4.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA - TCK 53. Md

Mesaj gönderen Admin »

8. Ceza Dairesi 2006/7947 E., 2006/7802 K.

BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA
TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ


6136 sayılı Kanuna aykırılık, görevli memurlara görevinden dolayı hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından sanıklar Muammer, Suat 'ın yapılan yargılamaları sonunda; hükümlülüklerine ve zoralıma dair Ceyhan 2. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 22.3.2006 gün ve 63 esas, 219 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanıklar müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 18.8.2006 günü daireye gönderilmekle incelendi:

Gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Sanık Muammer müdafii temyiz dilekçesini süresi içinde vermediğinden temyiz isteminin CMUK.nun 317. maddesi uyarınca istem gibi oybirliğiyle (REDDİNE),

2- Sanık Suat hakkında kurulan mahkumiyet hükümlerine ilişkin temyize gelince;

Gerekçeli kararın gerekçe kısmında alt sınırdan uzaklaşılarak hüküm kurulduğunun belirtilmesine karşın, 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçundan adli para cezası alt sınırdan uzaklaşılarak tayin edildiği halde, hapis cezasının alt sınırdan tayin edilmesi karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; ancak,

a- Görevli memurlara görevinden dolayı hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarıyla ilgili olarak; 5237 sayılı TCK.nun 62. maddesine göre "failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri" gibi hususlar gözönünde bulundurularak hakkında takdiri indirim uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden,

sanığın kişiliği gibi yasal ve yeterli olmayan gerekçeye dayanılarak TCK.nun 62. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi,

b- 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçuyla ilgili olarak; sanık müdafiinin talebi olmasına karşın TCK.nun 62. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin olumlu olumsuz bir karar verilmemesi,

c- Sanığa TCK.nun 125/4. madde ve fıkrasının uygulanması sırasında ek savunma hakkı verilmemesi suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,

d- Hapis cezasına mahkum olan sanığın 5237 sayılı TCK.nun 53. maddesi uygulamasında a, b, d, e benterinde gösterilen hakları mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar, c bendindeki hakları koşullu salıvermeye kadar kullanamayacağının hükümde gösterilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş sanık Suat müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 30.10.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA - TCK 53. Md

Mesaj gönderen Admin »

6. Ceza Dairesi 2006/17507 E., 2010/3770 K.

BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA
ETKİN PİŞMANLIK
HIRSIZLIK
İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞINI BOZMAK
UZLAŞMA
ZORALIM


Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Sanığın önceden kasıtlı suçtan hükümlülüğünün bulunması nedeniyle, hükümden sonra 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasa'nın 562. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 231. maddesindeki hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin, işyeri dokunulmazlığını bozma suçu yönünden uygulanma olanağı bulunmadığı anlaşılmakla yapılan ince-lemede;

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre, suçların sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-) Üst aramasında elde edilen ve adli emanete alınan elbise ile cep telefonlarının, suça konu para ile satın alındığının, sanığın anlatımlarıyla anlaşılması karşısında; anılan eşyanın bu şekilde iadesine, yakınanın rızası olup olmadığı sorularak, sonucuna göre, 5237 sayılı TCK'nın 168/4. maddesinde öngörülen etkin pişmanlık hükümlerinin hırsızlık suçu yönünden tartışılması zorunluluğu,

2-) Kasten işlemiş olduğu suç nedeniyle mahkum olan sanık hakkında, işyeri dokunulmazlığını bozma suçundan kurulan hükümde 5237 sayılı TCY'nin 53. maddesinde belirtilen hak yoksunluklarına hükmedilmemesi,

3-) 5237 sayılı TCY'nin 55. maddesinin 1. fıkrasının son cümlesinde; w...Bu fıkra hükmüne göre müsadere kararı verilebilmesi için maddi menfaatin suçun mağduruna iade edilememesi gerekir" hükmüne yer verildiği, bu nedenle, el konulmuş olan maddi menfaatlerin suçun mağduruna iade edilebildiği veya iade edilebilme olanağının bulunduğu ya da suçun mağ-durunun belli olduğu durumlarda kazanç müsaderesine hükmetme olanağının bulunmadığı, bu durumda suçun mağdurunun, "kazanç müsaderesinin konusunu oluşturan değeri", sanıktan talep etme hak ve olanağına sahip olduğu, özel hukuk davası yoluyla talep edebileceği, sanıktan elde edilen elbise ve cep telefonlarının hırsızlığa konu para ile alındığı gözetilmeden, elbise ve telefonların yakınana iadesi yerine müsaderesine karar verilmesi,

4-) 5560 sayılı Yasa'nın 24 ve 25. maddeleri ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 253 ve 254. maddeleri uyarınca işyeri dokunulmazlığını bozma suçu yönünden uzlaştırma girişiminde bulunulması zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Recep savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), 06.04.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA - TCK 53. Md

Mesaj gönderen Admin »

5. Ceza Dairesi 2006/10982 E., 2007/2459 K.

BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA
TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME
ZİMMET


Zimmet suçundan sanıklar Emine, Ahmet ve Kemal'in yapılan yargılanmaları sonunda; atılı suçtan mahkümiyetlerine dair Konya 1.Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 22.11.2005 gün ve 2005/267 Esas, 2005/378 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanıklar Emine ve Ahmet, sanık Kemal'in müdafii ve müdahil vekili tarafından istenilmiş incelemenin sanık Kemal yönünden duruşmalı olarak yapılması talep edilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle 21.03.2007 Çarşamba saat 14.00'e duruşma günü tayin olunarak sanık müdafiine çağrı kağıdı gönderilmişti.

Belli günde Hakimler duruşma salonunda toplanarak Yargıtay C.Savcısı hazır olduğu halde oturum açıldı.

Yapılan tebligat üzerine dosyadaki vekaletnameye dayanarak sanık Kemal Baysal ve adına gelen Av.Yücel huzura alınarak duruşmaya başlandı.

Duruşma isteğinin süresinde ve yerinde olduğu anlaşıldıktan sonra uygun görülen talep ve mütalaa dairesinde sanık hakkında DURUŞMALI inceleme yapılmasına oybirliğiyle karar verilerek tefhim olunduktan sonra işin açıklanmasına dair raportör üye tarafından düzenlenen rapor okundu.

Raportör üye rapora ilave edecek bir cihet bulunmadığını bildirdi.

Sanık müdafii temyiz layihasını açıklayarak savunmada bulunup müvekkili hakkındaki hükmün BOZULMASINI istedi.

Hazır olan sanık müdafiinin savunmasına iştirak ettiğini beyan ederek hükmün BOZULMASINI istedi.

Yargıtay C.Savcısı tebliğname içeriğini tekrar etti.

Son sözü sorulan sanık müdafii savunmasına ilave edecek bir cihet bulunmadığını bildirmekle dosya incelenerek karar verilip tefhim olunmak üzere duruşma 04.04.2007 Çarşamba saat 14.00'e bırakılmıştı.

Belli günde oturum açıldı. Dava evrakı incelenip gereği görüşülmüş olduğundan aşağıda yazılı karar ittihaz olundu.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Seydişehir Sağlık Meslek Lisesi Müdürü olarak görev yapan sanık Kemal Baysal ve okul personelinin özlük haklarını düzenlemek, saymanlıktan veya okulun banka hesabından tahsil ederek hak sahiplerine dağıtmak üzere mutemet olarak görevlendirilen sanık Emine ile bu sanığın eşi olan ve aynı zamanda işleticisi olduğu bilgisayar dershanesinde okul personeline ait özlük haklarıyla ilgili bordroları bilgisayarda hazırlayan sanık Ahmet'in iştirak halinde 1993,1994 ve 1995 yılları içerisinde maaş,ek ders ücreti ve vergi iade bordroları ile bunların bağlı olduğu verile emirlerinin okulda kalan nüshaları doğru olarak hazırlandıktan sonra, muhasebe müdürlüğüne ibraz edilen ve ödemeye esas olan suretlerine hayali, ödeme yapılmaması gereken veya ücretsiz izinli kişiler için ücret tahakkuk ettirilmesi, ek ders görevi almayanların bordroya ilavesi veya mevcut personelin ek ders görevi miktarının artırılması, vergi iadesine esas harcama tutarlarının artırılması veya vergi iade bildirimi bulunmayanlara iade yapılması gibi yöntemlerle ve imzaların taklit edilmesi suretiyle oluşturdukları sahte belgelerle saymanlıktan tahsil ettikleri toplam 1.862.431.000 lirayı mal edindiklerinin anlaşılması ve oluşun mahkemece de bu şekilde kabul edilmesi karşısında, suça konu paralar sanıklara görevlerinin normal fonksiyonu gereği verilmediği gibi hazineye ait paralar üzerinde koruma ve denetim yükümlülüklerinin de bulunmaması nedeniyle zimmet suçunun unsurlarının oluşmadığı, sabit olan fiillerinin müteselsil resmi evrakta sahtecilik ve kamu kurumu zararına dolandırıcılık suçlarını oluşturacağı gözetilmeden suç niteliğinde yanılgıya düşülerek yazılı biçimde zimmet suçundan mahkumiyet kararı verilmesi,

Kabule göre de;

Suçu 5237 Sayılı Yasanın 53/1-a maddesindeki yetkinin kötüye kullanılması suretiyle işleyen sanıklar hakkında 53/5 maddenin uygulanmaması,

Bozmayı gerektirmiş ve sanık Kemal Baysal müdafii ve müdahil vekili ile sanıklar Emine Yılmaz ve Ahmet Yılmaz'ın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1.maddesi gözetilerek CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 02.04.2007 günü oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA - TCK 53. Md

Mesaj gönderen Admin »

5. Ceza Dairesi 2006/11280 E., 2006/9314 K.

BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA
DAVAYA KATILMA USULÜ


Zorla ırza geçme suçundan hükümlü H…….'ın bozma üzerine hakkında 5237 sayılı TCK.nun uygulanıp uygulanamıyacağı ile ilgili olarak Niğde Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 21.6.2006 gün ve 2006/4 Esas, 2006/234 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi müdahil vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelendi.

5271 Sayılı CMK.nun 233 ve 234. maddelerinde mağdurun çağırılıp dinlenmesiyle haklarının neler olduğu öngörülmüş olup, aynı yasanın 237 ve 238. maddelerinde şikayetçi olduğunu bildiren mağdura davaya katılıp katılmayacağının sorularak istemesi halinde müdahillik kararı verileceği emredici olarak düzenlenmiş bulunduğundan tebliğnamedeki görüşe iştirak edilmeyerek uyarlama davalarının tali ceza davası niteliğinde bulunması, tarafların hak ve yükümlülüklerinin bu dava ile sınırlı bulunduğu gözetilerek müdahil vekilinin temyizinin uyarlama davası uygulamalarıyla sınırlı olduğu kabul edilerek inceleme yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

Hükümlü hakkında 5237 Sayılı Yasanın 53/1. maddesinde öngörülen tüm haklardan yoksun bırakılmasına hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde sadece 53/1. maddesinin a,b bendlerinde belirtilen haklardan yoksun bırakılmasına karar verilmesi,

Kanuna aykırı müdahil vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan kararın 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden karardaki "sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı almış olduğu hapis cezasının kanuni sonucu olarak TCK.nun 53/1-a,b bentlerinde belirtilen hakları hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar kullanılmasından yoksun bırakılmasına" şeklindeki ibarenin "TCK.nun 53/1-a,b,c,d,e bentlerinde belirtilen hakları hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar kullanılmasından yoksun bırakılmasına" şeklinde değiştirilerek sair yönleri usul ve kanuna uygun bulunan kararın DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 20.11.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA - TCK 53. Md

Mesaj gönderen Admin »

5. Ceza Dairesi 2006/5199 E., 2010/3536 K.

BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA
ZİMMET


Zimmet suçundan sanık Yusuf'un bozma üzerine yapılan yargılanması sonunda; atılı suçtan mahkumiyetine dair, (Ankara Yedinci Ağır Ceza Mahkemesi) nden verilen 18.07.2005 gün ve 2005/213 Esas, 2005/163 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığı'ndan tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mah-kemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanığın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

5237 sayılı TCK'nın 53/5. maddesinde yer alan "... cezanın infazından sonra işlemek üzere hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkilerin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir" şeklindeki düzenlemeye göre; cezanın bir katından anlaşılması gerekenin, cezanın kendisi olup hükmedilen 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasını geçemeyeceği gözetilmeden cezanın 1.5 katı olan 3 yıl 13 ay 20 gün süreyle yasaklanma kararı verilmesi,

53/1. maddenin c bendi uyarınca koşullu salıvermeye kadar hak yoksunluğuna hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi gözetilerek CMUK'nın 321 maddesi uyarınca (BOZULMASI), 12.05.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj