KARARIN SONUCUNU DEĞİŞTİRE BİLECEK NİTELİKTEKİ İDDİALARA AYRI VE AÇIK YANIT V...

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Güntülü
Moderatör
Mesajlar: 2904
Kayıt: 10 Oca 2013 02:43

KARARIN SONUCUNU DEĞİŞTİRE BİLECEK NİTELİKTEKİ İDDİALARA AYRI VE AÇIK YANIT V...

Mesaj gönderen Güntülü » 25 Eki 2018 15:07

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANAYASA MAHKEMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
KARAR
RUŞEN MELİH NEBİGİL BAŞVURUSU
(Başvuru Numarası: 2014/2037)
Karar Tarihi: 17/7/201 8I. BAŞVURUNUN KONUSU
1. Başvuru , kararın sonucunu değiştirebilecek nitelikteki iddialara ayrı ve açık yanıt verilmemesi nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.11. OLAY VE OLGULAR

7. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle olaylar özetle şöyledir :

8. Başvurucu 26/4/2007 tarihinde görevlendirildiği Dr. Sami Ulus Kadın Doğum
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp ve damar cerrahisi
uzmanı olarak çalışmaktadır.

9. Başvurucu hakkında ilgili klinik şefi tarafından hazırlanan goruş yazısında
görev yaptığı süre içerisinde başvurucunun çalışma düzenine uyum sağlayamadığı ve
hakkında sık sık şikayetlerde bulunulduğu belirtilmiştir. Söz konusu yazı 13/4/201 O tarihinde

Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmiş ve yazıda başvurucunun klinik hizmetlerinde
yetersiz olduğu şeklinde değerlendirmelere de yer verilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğünün
6/4/2011 tarihli yazısı doğrultusunda başvurucu hakkında muhakkik atanmış ve bu kapsamda
12/4/2011 tarihli bir bilirkişi raporu hazırlanmıştır.

10. Anılan bilirkişi raporunda, başvurucunun 9/9/2009 tarihinde ameliyat ettiği bir
yıl bir aylık H.B.A. isimli hasta hakkında Pediatrik Kardiyoloji-Kardiyovasküler Cerrahi
Konseyinde (Konsey) 14/10/2009 tarihinde tekrar aynı ameliyatın yapılması karan alındığı
belirtilmiştir. Aynca, başvurucunun 9/2/2010 tarihinde ameliyat ettiği bir yıl dokuz aylık
E.K. isimli hasta hakkında Konsey kararıyla tam düzeltme ameliyatı yapılmasının
kararlaştırıldığı ifade edilmiştir. Yine raporda, başvurucu tarafından 27/3/2008 tarihinde
ameliyat edilen on üç yaşındaki E.Y. isimli hastanın başvurucu tarafından 31/8/2008
tarihinde tekrar ameliyata alındığının tespit edildiği belirtilmiştir. Söz konusu raporun sonuç
kısmında " ... incelenen dosyada belirtilen hastalara yapılan ameliyatlarda tıbbi gereklilik
bulunduğu kanaatine varılmıştır.
"şeklinde değerlendirmeye yer verilmiştir.

11. Başvurucu; klinik şefi tarafından 22/2/201 O tarihinde yapılan bir ameliyatta
hayatını kaybeden hasta hakkında hazırlanan ölüm raporunu imzalamadığını, bu nedenle
klinik şefinin kendisine yönelik kişisel husumet beslediğini ve haksız şekilde ameliyat
listelerine alınmadığını belirterek ameliyat listelerine alınmama işleminin iptali ve uğradığı
maddi ve manevi zararların tazmini talebiyle 15/3/2011 tarihinde Ankara 17. İdare
Mahkemesinde (İdare Mahkemesi) dava açmıştır. Dava dilekçesinde başvurucu; yirmi yıldır
kalp ve damar cerrahı olarak görev yaptığını, kalp ve damar cerrahisinde bir kliniği idare
edecek bilgi, beceri ve tecrübeye sahip olduğunu, yetersiz olduğuna dair gerçek dışı isnatlarla
ve keyfi uygulamalarla mesleğine ve kişiliğine saldırıda bulunulduğunu, görev yaptığı
dönemde tıbbi hatasının bulunmadığını, şahsi tutumlarla psikolojik tacize maruz kaldığını
ileri sürmüştür. Aynca, ameliyatlara alınmaması nedeniyle mesleğini kaybetme tehlikesiyle
karşı karşıya kaldığını ifade etmiştir.


12. İdare Mahkemesinin 17/5/2012 tarihli kararıyla davanın reddine
hükmedilmiştir. Karar gerekçesinde, başvuru hakkında hazırlanan 12/4/2011 tarihli bilirkişi
raporunda bulunan tespitlere yer verilmiş ve hasta güvenliği gözetilerek başvurucunun
ameliyat listelerine alınmamasında hukuka aykırılık bulunmadığı ve tazmini gerektiren bir
zararın da bulunmadığı belirtilmiştir.

13. Başvurucu, anılan karara karşı kanun yollarına başvurmuş ve sunduğu
dilekçelerde hakkında hazırlanan bilirkişi raporunda mesleki anlamda yetersiz olduğu
yönünde hiç bir belirleme olmadığını ileri sürmüştür. Aynca başvurucu, yetkili makamlarca
mesleki yönden yetersiz olduğu konusunda bir tespitte bulunulmadığını ve İdare Mahkemesi
tarafından da bu konuda bilirkişi incelemesi yaptırılmadığını iddia etmiştir.

14. İdare Mahkemesinin 17/5/2012 tarihli karan, Danıştay Beşinci Dairesinin
12/6/2013 tarihli kararıyla onanmıştır. Karar düzeltme talebi de aynı Dairenin 11/12/2013
tarihli sayılı karan ile reddedilmiştir.

15. Nihai karar 16/1/2014 tarihinde başvurucuya tebliğ edilmiştir.

16. 17/2/2014 tarihinde bireysel başvuruda bulunulmuştur.V. HÜKÜM
Açıklanan gerekçelerle;

A. Gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR
OLDUĞUNA,


B. Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı
kapsamındaki gerekçeli karar hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,

C. Kararın bir örneğinin gerekçeli karar hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan
kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara 1 7. İdare Mahkemesine
(E.2011/1606, K.2012/894) GÖNDERİLMESİNE,

D. Başvurucunun tazminat taleplerinin REDDİNE,
E. 206, 1 O TL harçtan oluşan yargılama giderinin BAŞVURUCUYA
ÖDENMESİNE,


KARARIN TAM METNİ
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.go ... /2014/2037


www.kararara.com

Cevapla