Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

12. Hukuk Dairesi 2015/19015 E. , 2015/22325 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544109
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2015/19015 E. , 2015/22325 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

12. Hukuk Dairesi 2015/19015 E. , 2015/22325 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlandığı, örnek 10 numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine borçlunun icra mahkemesine başvurarak senedin zamanaşımına uğradığından bahisle takibin iptalini talep ettiği, mahkemece davanın süresinde açılmadığı gerekçesi ile reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
İİK.nun 170/a maddesi gereğince, alacaklının, kambiyo hukuku mucibince takip hakkının bulunmadığına yönelik şikayetin, ödeme emrinin tebliğ edilmesinden itibaren beş gün içerisinde icra mahkemesine sunulması zorunludur.
Somut olayda, icra müdürlüğünün 01.07.2015 tarihli yazısında takip dosyasında borçluya gönderilen tebligat parçasının bulunmadığı, yazı ekindeki PTT dökümüne göre ödeme emri tebligatının borçluya 23.09.2014 tarihinde tebliği edildiği ve yasal beş günlük süre içinde 25/09/2014 tarihinde icra mahkemesine itirazlarını bildirdiği, itirazın süresinde olduğu görülmektedir.
Öte yandan; TTK.nun 778. maddesi göndermesi ile bonolar hakında da uygulanması gereken aynı Kanunun 714 ve 730/1-b maddeleri gereğince hamilin lehtar ve cirantaya müracaat edebilmesi, yasal süresi içerisinde, senet keşidecisinin protesto edilmesi şartına bağlıdır. Alacaklı hamil anılan madde koşullarında protesto keşide etmeksizin ciranta olan şikayetçi borçluyu takip edemez. Zira, keşideci protesto edilmediği için cirantaya karşı müracaat hakkını kaybeder.
Takip talepnamesine protesto belgesi eklenmediği gibi, alacaklı tarafından yargılama sırasında da sunulmadığından mahkemece, muteriz borçlu ciranta hakkındaki takibin İİK'nun 170/a maddesi gereğince re'sen iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde istemin süreden reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29.09.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Cevapla