12. Hukuk Dairesi 2016/7869 E. , 2016/26025 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Konum: İstanbul
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2016/7869 E. , 2016/26025 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 13 Nis 2018 23:16

12. Hukuk Dairesi 2016/7869 E. , 2016/26025 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından, kıdem ve ihbar tazminatı alacağına dayalı olarak borçlu şirket aleyhine 05.01.2015 tarihinde genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinde, alacaklının haciz talebinde bulunduğu, icra müdürlüğünce borçlu şirket hakkında ... .. 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen iflasın ertelenmesine ilişkin davada verilen tedbir kararı olduğundan talebin reddine karar verilmesi üzerine, alacaklı, icra mahkemesine başvurarak takibe konu alacağın, İİK'nun 206/1. maddesinde belirtilen işçi alacaklarından olması nedeniyle tedbir kapsamı dışında bulunduğundan icra müdürlüğünün 05.02.2015 tarihli işleminin iptalini istemiş, mahkemece, takibin ilamsız olduğu ve alacağın işçi alacağı olduğuna dair belge bulunmadığı gerekçeleriyle istemin reddine karar verilmiştir.
... 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 25/11/2014 tarih ve 2014/2219 Esas sayılı ihtiyati tedbir kararı ile, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 41/1. maddesi ile değişik İİK’nun 179/a mad.1.fıkrasına göre, davacı şirket hakkında 6183 sayılı Kanuna göre yapılan ve yapılmış olan ve daha sonra yapılacak takipler de dahil olarak İİK’nun 206. maddesi 1. sırasında yazılı alacaklar için yapılan takipler ve rehinli takipler haricindeki, tüm icra, ihtiyati haciz ve iflas takipleri satış ve muhafaza işlemleri gibi, tedbir uyugulamalarının İİK’nun 179/b maddesine göre durdurulmasına, yeni takip yapılmamasına karar verildiği görülmektedir.
İİK'nun 179/b maddesi hükmü gereğince; iflasın ertelenmesi kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanun'a göre yapılan takipler de dahil olmak üzere, hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler de durur. Ancak, aynı maddenin son fıkrası gereğince; 206. maddenin birinci sırasında yazılı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilir.
İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile, iflas nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları, İİK'nun 206. maddesinin birinci sırasındaki alacaklardandır.
Bir alacağın işçi alacağı olduğunun kabul edilebilmesi için, ilamla hüküm altına alınmış olması ya da işci alacağı olarak yapılan takibin itiraz edilmeksizin kesinleşmiş olması gerekir.
Somut olayda, takibe konu alacak, ilamla hüküm altına alınmamış ise de, borçlu tarafından yapılmış geçerli bir itiraz bulunmadığı anlaşıldığından, işci alacağı olarak takibe konulan alacağın, borçluya karşı İİK'nun 206. maddesinin birinci sırasındaki işçi alacağı olduğunun kabulü gerekir.
O halde, mahkemece, şikayetin kabulü ile icra müdürlüğünün haciz talebinin reddine yönelik 05.02.2015 tarihli kararının iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26/12/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla