12. Hukuk Dairesi 2016/25412 E. , 2017/15809 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535953
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2016/25412 E. , 2017/15809 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 01:28

12. Hukuk Dairesi 2016/25412 E. , 2017/15809 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu ve ihbar olunan .... tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
1- İhbar olunan ...nin temyiz isteminin incelenmesinde;
Şikayet, medeni usul hukuku anlamında bir dava olmayıp, icra müdürlüğünün işlemine karşı yapılan takip hukukuna özgü bir kanun yoludur. Bu nedenle Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun davanın ihbarına ve davaya müdahaleye ilişkin 61 ve devamı maddeleri şikayet hakkında uygulanmaz. Öte yandan şikayetin tarafı olmayan ....’nin ihbar olunan sıfatıyla karar başlığında yer alması ona taraf sıfatı kazandırmayacağı gibi, kararı temyiz hakkı da vermeyeceğinden adı geçenin temyiz dilekçesinin (REDDİNE),
2-Borçlu ... İnşaat Restorasyon Mühendislik Mimarlık Tesisat San. ve Tic. Ltd. Şti’nin temyiz itirazlarına gelince;
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun "Taleple Bağlılık İlkesi" başlıklı 26. maddesinin birinci fıkrasında; "Hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir" hükmüne yer verilmiştir.
Somut olayda; borçlu ... İnşaat Restorasyon Mühendislik Mimarlık Tesisat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin haczedilen rehinli forklift (araç) üzerindeki muhafaza tedbirinin kaldırılarak, rehinli malın yediemin olarak borçlu şirket yetkilisine teslim edilmesi talebinde bulunduğu,menkul üzerindeki haczin kaldırılması talebi olmadığı halde mahkemece; talebin dışına çıkılarak şikayetin kısmen kabulü ile haczin kaldırılması talebinin reddine,alacaklının haczinin rehin hakkı sahibi ihbar olunan ... Çimento Fabrikası A.Ş. nin rehin hakkından sonra gelmiş sayılmasına, fazlaya dair istemin reddine karar verildiği görülmektedir.
O halde mahkemece, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlunun şikayet dilekçesinde belirttiği talebi ile bağlı kalınarak usulünce karar verilmesi gerekirken, HMK.’nun 26. maddesine aykırı bir şekilde talep dışına çıkılarak yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla