17. Hukuk Dairesi 2015/4001 E. , 2017/10494 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/4001 E. , 2017/10494 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

17. Hukuk Dairesi 2015/4001 E. , 2017/10494 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ...Ş. vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacılar vekili, maktul ...'ın sevk ve idaresindeki ... plakalı motorsiklete karşı istikametten gelen ...'ın sevk ve idaresindeki... plakalı traktörün çarpması sonucu 10.09.2012 tarihinde ölümlü trafik kazası meydana geldiğini, motorsiklet sürücüsü ...'ın vefat ettiğini, traktör sürücüsünün kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu olup maktulün kusurunun bulunmadığını, ... hakkında kamu davası açıldığını, davalılardan ...'ın maktulün babası ...'ın annesi olduğunu, davacıların ölen çocuklarının desteğinden yoksun kaldığını belirterek ve fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak anne ... ve baba ... için 15.000,00 TL destekten yoksun kalma ve 1.000,00 TL cenaze masraflarının tahsiline ayrıca anne ve baba için 40.000,00 er TL ve kardeş ... için 30.000,00 TL manevi tazminatın ... şirketi dışındaki davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiş, yargılama sırasında maddi tazminat talebini ıslah ile yükseltmiştir.
Davalılar vekilleri, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne, davacı anne ... için 32.072,00 TL maddi, baba ... için 29.399,00 TL TL olmak üzere toplam 61.471,00 TL tazminatın kaza tarihi olan 10.09.2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, davacı anne ... için 10.000,00 TL, davacı baba için 10.000,00 TL, kardeş ... için 7.500,00 TL olmak üzere 27.500,00 TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 10.09.2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... ve ...'dan müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, karar verilmiş; hüküm, süresinde davalı ...Ş. vekilince temyiz edilmiştir.
1-Dava,trafik kazası sonucunda ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
Kaza tespit tutanağında, sigortalı araç sürücüsü ...'ın asli kusurlu, müteveffa ...'ın ise tali kusurlu olduğu belirtilmiştir. ... 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 2012/811 E sayılı dosyasında alınan 12.02.2013 havale tarihli bilirkişi raporunda da aynı kusur durumu belirlenmiş ancak rapora itiraz üzerine alınan 28.10.2013 tarihli ... raporunda ise, kazanın gece vakti olduğu, müteveffa ...'ın kullandığı motorsikletin yeterli ışık donanımı bulunmadığı belirtilerek her iki sürücünün de eş değer oranda kusurlu olduğu belirtilmiş ve ceza mahkemesince ... raporu esas alınarak bu doğrultuda sanık ... hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karar ... 12. Ceza Dairesince onanarak kesinleşmiştir.
Mahkemece; tarafların kusur durumunun tespiti amacıyla alınan 07.04.2014 tarihli bilirkişi raporunda ise özetle;müteveffanın kullandığı motorsikletin bir arızası olmadığı ve trafiğe çıkmaya sarih olduğu belirtilerek davalı ...'in yüzde yetmişbeş oranında asli,müteveffanın ise aracının hızını ayarlamadığından dolayı yüzde yirmibeş oranında tali kusurlu olduğu beyan edilmiştir. Mahkemece, bu rapor hükme esas alınmıştır. Bilirkişi raporları arasındaki kusur dağılımına ilişkin çelişki giderilmeden karar verilmesi doğru değildir. Bu durumda mahkemece, İTÜ Karayolları Kürsüsü veya ... Müdürlüğü Fen Heyeti gibi kurumlardan seçilecek uzman bilirkişi kurulundan kusur dağılımına ilişkin, çelişkilerin giderilmesi yönünde denetime elverişli, ayrıntılı ve gerekçeli rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması isabetli görülmemiştir.
2-Davalı ... AŞ, zarara neden olan aracın trafik sigortacısıdır. 2918 Sayılı ...'nin 99/1 maddesi ile Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nın B.2 maddesi gereğince trafik sigortacısının zarar giderim yükümlülüğünün süresi, rizikonun ihbarı ve gerekli belgelerin sigortacıya iletildiği tarihten itibaren 8 işgünü olarak belirlenmiştir.
Somut olayda, davacılar vekili dava dilekçesinde, davadan önce davalı ... şirketine başvurulduğunu, başvurunun 26.09.2012 tarihinde davalıya ulaştığını belirtmiş ve buna ilişkin belgeleri ibraz etmiştir.
Mahkemece, başvurunun ... şirketine tebliğ tarihine 8 iş günü eklenmek suretiyle bulunacak tarihten itibaren davalı ... şirketinin temerrüt faizinden sorumluluğuna karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm kurulması isabetli görülmemiştir.
Kabule göre de davalı ...sadece maddi tazminat yönünden sorumlu tutulduğu halde, davalı sigortanın maddi ve manevi tazminat ayrımı yapılmadan hükmedilen toplam tazminat miktarı yönünden red ve kabul oranına göre hesaplanan harç miktarından sorumlu tutulması da doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda (1) ve (2) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle davalı ...vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...ne geri verilmesine 14/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla