Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/8244 E. , 2017/11301 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/8244 E. , 2017/11301 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 535286
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/8244 E. , 2017/11301 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, müvekkiline ait olan ve davalı ... şirketi tarafından kasko sigortası yapılan kapalı kasa kamyonetin 03.08.2012 tarihinde çalındığını, durumun sigortaya ihbar edildiğini, aracın 2 gün sonra bulunduğunu, davalı sigortacının açtığı hasar dosyasından davacının bir kısım hasarının tazmin edildiğini ancak davalı sigortacının kamyonetin kasası üzerinde oluşan hasar bedelini ödemediğini, ... kapalı kasa kamyonetin kasası üzerinde oluşan ve/veya yokluğundan kaynaklanan zararın da davalı sigortacının düzenlediği poliçe teminatı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürerek 5.000,00 TL. maddi tazminatın davalının temerrüde düştüğü 03.08.2012 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, davalı sigortacının davacının uğradığı zararı yaptırdığı ekspertiz incelemesi tespit ettirerek 2.768,00 TL olarak tazmin ettiğini, davacının davaya konu ettiği araç kasasındaki zararın ise aracın kasasının poliçe kapsamında sigortalı sayılamayacağından yerinde olmadığını, aracın riziko anındaki kasalı fiyatının ... bedelinin üzerinde ve 22.000,00 TL'den başlamasının da bu durumu açıkça ortaya koyduğunu, sonradan isteğe göre açık ya da kapalı olarak monte edilen kasaların kasko poliçesi kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece davanın kısmen kabulü ile, 5.000,00 TL davacı alacağının temerrüt faizi ile davalıdan tahsiline,faizin yürütülme tarihine ilişkin fazla istemin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı vekilince temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre; davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, taraflar arasındaki kasko poliçesinden kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir.
6100 sayılı HMK’nin 266. maddesinde “Mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir.” hükmüne yer verilmiştir. Gerçek zarar miktarının tespiti için uzman bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekir.
Somut olayda bilirkişi raporu, hasar (kapalı kasa bedeli) yönünden uzman olmayan ... uzmanı bilirkişi tarafından hazırlanmış olup davacının gerçek zararının tespitine ve hüküm kurmaya elverişli değildir.
Bu durumda mahkemece, araç hasarı konusunda uzman makine mühendisi bilirkişi veya bilirkişi heyetinden dava dosyası kapsamı ve diğer deliller incelenerek sigortalı araçta oluşan hasarın (kapalı kasa yapım ve montajı) tespiti hususlarında ayrıntılı, açıklamalı, denetime elverişli bir rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru değildir.
3-Bozma neden ve şekline göre davalı vekilinin vekalet ücretine yönelik temyiz itirazının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin vekalet ücretine yönelik temyiz itirazının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 05/12/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları