AÇIK CEZA EVİNE AYRILMA VE DENETİMLİ SERBESTLİKTEN YARARLANMA TALEBİYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURU

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29604
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

AÇIK CEZA EVİNE AYRILMA VE DENETİMLİ SERBESTLİKTEN YARARLANMA TALEBİYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURU

Mesaj gönderen Admin »

21 Ocak 2022 CUMA Resmi Gazete Sayı : 31726
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
GENEL KURUL
KARAR
MUSTAFA TAKYAN BAŞVURUSU
Başvuru Numarası : 2020/27974
Karar Tarihi : 15/12/2021BAŞVURUNUN KONUSU
Başvuru, açık ceza infaz kurumuna ayrılına ve denetimli serbestlik tedbirinden
yararlanma taleplerinin reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği
iddiasına iişkindir.

BAŞVURU SÜRECİ

2. Başvuru 24/8/2020 tarihinde yapılmıştır.

3. Başvuru, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinden
sonra Komisyona sunulmuştur.

4. Remisyon tarafından yapılan inceleme sonunda başvurucunun adli yardım
talebi kabul edilerek kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile eşitlik ilkesinin ihlal edildiği
iddialarıyla ilgili olarak 41202) tarihinde açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle
kabul edilmezlik kararı verilmiştir.

...

42. Sözleşme'nin adil yargılanma hakkım düzenleyen 6. maddesinde adil
yarmılanmaya ilişkin hak ve ilkelerin medeni hak ve yükümlülükler ile ilgili uyuşmazlıkların
ve bir suç isnudının esasının karar bağlanması esnasında geçerli olduğu belirtilerek hakkın
kapsamı bu konularla sınırlandırılmışur. Bu ifadeden. hak arama hürriyetinin ihlal edildiği
gerekçesiyle bireysel başvuruda bulunabilmek için başvurucunun ya medeni hak ve
yükümlülükleriyle ilgili bir uyuşmazlığın tarafı olması va da başvurucuya yönelik bir suç
isnadı hakkında karar verilmiş olması gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bahsedilen hâller
dışımda adil yargılanma bakkının ihlali iddiasına dayanan başvurular Anayasa ve Sözleşme
kapsamı dışında kalacağından bireysel başvuruya kanu olamaz (Onurhan Solmaz, $ 33),

43. Başvuruda, açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve denetimli serbesilikten
yararlanma taleplerinin reddine ilişkin olarak İdare ve Gözlem Kurulu kararına yapılan
şikâyetle ilgili İnfaz Hâklınliği kararının bu itirazları karşılayacak ölçüde yeterli görekçe
içermemesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği ileri sürülmüştür.

44. Şomut olayda hükümlünün açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve denetimli
serbestlikten yararlanma taleplerinin reddine ilişkin vapılan şikâyetin adil yargılanma hakkı
kapsamında kalıp kalmayacağının incelenmesi gerekmektedir.

45. 5273 sayılı Kanun'un 105/A maddesinde, haklarındaki kesinleşmiş ceza hükmü
infaz edilmekte olan ve cezasının son altı ayını kesintisiz şekilde açık ceza infaz kurumunda
iyi hâlli olarak geçirmiş olup koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az bir süre kalan
bükümlülerin ceza infaz kurumunda yeçirdikleri sürenin son bir vini denetimli serbestlik
tedbiri uygulanmak suretiyle dışarıda inlaz edebilmelerine vönelik yeni bir infaz rejimi
öngörülmüştür. |

46. Denetimli serbestlik: kanunlarla belirlenen, şüpheli, sanık ve hükümlüler
hakkında mahkemelerce hapis cezası yerine verilen seçenek ceza ve tedbirlerin uygulanması
ie şüpheli, sanık ve bükümlülerin toplum içinde denetim, takip ve iyileştirilmesini kapsayan
alternatif bir ceza ve infaz müessesesidir (AYM, E. 20177170, K.7018/77, 5/7/2018.$13),

47. 5275 sayılı Kanun'un #OSA maddesinde hükümlülerin şartlı tahliyesine bir yil
kala denetimli serbestlikten yararlanabilecekleri belirtilmiştir. Yönetmelik'in 6. maddesinin
(2) numaralı fıkrasının (ç) bendinde ise terör suçu ve örgütlü suçlardan hükümlü olup mensup
oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilenlerin koşullu
salıverilme tarihine bir yıldan az süre kalması hâlinde hükümlülerin açık ceza infaz
kurumuna ayrılabilecekleri düzenlenmiştir. Somut olaydaki gibi denetimli serbestlik ile açık
ceza infaz kurumuna ayrılma sürelerinin çakıştığı durumda açık ceza infaz kurumuna avrılma
prosedürü (o işletilmeden Oo hükümlülerin (denetimli o serbestlikten © faydalanabildikleri
görülmektedir.

48. Koşulları taşıyan hükümlü hakkında denetimli serbestlik tedbirine karar
verilmesi zorunlu olmayıp bu konuda infaz hâkiminin takdir yetkisi bulunmaktadır. Yine bu
çerçevede denetimli serbestlik tedbirinin belirleyici unsurlarından olan bükümlünün iyi hâli
olma şartı da aranmaya devam edecektir. Salıverildikten sonra hükümlünün bir veya birden
fazla yükümlülüğe tabi tutulması ve gereklerine uyulmaması durumunda denetimli serbestlik
tedbirinin uygulanarak cezanın infazı kararının geri alınabilmesi bu kapsamdaki hükümlüler
bakımından da geçerli olacaktır (AYM, E.2020/44, K.2020/41, 17/7/2020, 831.94),

...

49. Başvurucu hakkında mahkumiyet kararı verilmiş ve ceza yargılaması
kesinleşerek sona ermiştir. İnfaz Hâkimliği kararına konu olan başvurucunum açık ceza infaz
kurumuna ayrılma ve denetimli serbesilikten yararlanma şartlarını taşıyıp taşımadığı.
meselesi doğrudan doğruya başvurucunun cezasının infaz edilme şekline ilişkindir. Başka bir
ifadeyle denetimli serbestlikten yararlanma talebi ile ilgili meseleler tamamen infaz
hukukunun şekline yönelik olup suçun esası ya da cezanın miktarı ilc herhangi bir ilgisi
bulunmamaktadır.

| 50. Dolayısıyla başvurucunun suç isnadı altında bulunmadığı bir döneme ilişkin
olarak açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve denetimli serbestlikten yararlanma talebiyle ilgili
ileri sürdüğü ihlal iddiasının cezai anlamda suç isnadı niteliği taşımadığı bu yönüyle başvuru
konusu uyuşmazlığın adil yargılanma hakkının cezai boyutu kapsamında kalmadığı açıktır,

5. Bu durumda suç isnadı niteliğinde olmadığı anlaşılan başvuru konusu
uyuşmazlık çerçevesinde dile getirilen adil yargılanma hakkına dair şikâyetlerin Anayasa ve
sözleşme'nin ortak koruma alanının dışında kaldığı ve bireysel başvuruya konu
yapılamayacağı sonucuna varılmıştır.

52. Açıklanan gerekçelerle başvurunun diğer kabul edilebilirlik şartları yönünden
incelenmeksizin konu bakımından yerkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna katar
verilmesi gerekir.

HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

A. Adil yargılanma hakkına ilişkin iddiaların onu bakımından yetkisizlik
nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

B. tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 3939,
maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca tahsil edilmesi mağduriyetine neden olacağından
adli vardım talebi kahul edilen başvurucunun yargılama giderlerini ödemekten TAMAMEN
MUAF TUTULMASINA 15/12/2021 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/ ... 121-10.pdf


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj