Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

KAMBİYO TAKİBİ SENEDİN DÜZENLEME TARİHİNİN SONRADAN KONULMASI MÜMKÜNDÜR

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544109
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

KAMBİYO TAKİBİ SENEDİN DÜZENLEME TARİHİNİN SONRADAN KONULMASI MÜMKÜNDÜR

Mesaj gönderen kararara.com »

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2014/23172
KARAR NO. 2014/31069
KARAR TARİHİ. 22.12.2014

>AÇIK BONO DÜZENLENMESİ--KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİPTE BORCA İTİRAZ DAVASI--TANZİM TARİHİNİN SONRADAN YAZILMASI--ANZİM TARİHİNİN ANLAŞMAYA AYKIRI OLDUĞUNUN KANITLANMASI


2004/m. 169

ÖZET : Dava kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte borca itiraza ilişkindir.

Açık bono düzenlenmesi yasaya aykırı olmadığından tanzim tarihi boş olarak imzalanan senedin tanzim tarihinin sonradan yazılması mümkündür. Yazılan tanzim tarihinin anlaşmaya aykırı doldurulduğu hususu ise ancak yazılı belgeyle kanıtlanabilir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Borçlular tarafından icra mahkemesine yapılan başvuru ve temyiz dilekçelerinde, senedin boş olarak o tarihte şirketi temsil ve ilzama yetkili N. M. tarafından imzalanarak verildiği kabul edilmektedir. Öte yandan açık bono düzenlenmesi yasaya aykırı olmadığından tanzim tarihi boş olarak imzalanan senedin tanzim tarihinin sonradan yazılması mümkündür. Yazılan tanzim tarihinin anlaşmaya aykırı doldurulduğu hususu ise ancak yazılı belgeyle kanıtlanabilir.

SONUÇ : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK'nun 366. ve HUMK'nun 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, alınması gereken 25,20 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi
ESAS NO: 2012/14125
KARAR NO: 2013/1744


Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, taraflar arasındaki tarla satışı nedeniyle icra takibine konu bononun müvekkilince imzalandığını, ödemeler yapılmasına rağmen senedin iade edilmediği gibi tapunun da verilmediğini, senedin tanzim tarihi sonradan doldurulduğu için kambiyo vasfını yitirdiğini, tanzim tarihi olan 17.04.2007 tarihinde müvekkilinin Fransa’da bulunduğunu, senedin esaslı unsuru olan tanzim tarihinin sonradan doldurulmasının senedin kambiyo senedi vasfını ortadan kaldırdığını, senedin taraflar arasında yapılan sözleşme tarihi olan 19.02.2005 tarihinde imzalandığını ileri sürerek müvekkilinin borcunun bulunmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, taşınmazdaki 1/2 payını davacıya sattığını, tapu işleminin yapılacağı sırada davacı yurtdışında olduğu için davacının talimatı ile babası Ş...’a tapuda devrin yapıldığını, davaya konu senedin aralarındaki tarla alışverişinin teminatı olarak davacı tarafından imzalanıp verildiğini belirterek davanın reddini istemiştir.
Mahkemece yapılan yargılama, toplanan deliller neticesinde, senet üzerindeki keşide tarihi, vade tarihi, davacı adresi ve malen ibaresinin davalı-alacaklı tarafından yazıldığı, keşide tarihinde davacının yurtdışında bulunduğu, her ne kadar senet altındaki imza davacıya ait olsa da senedin zorunlu unsurlarından olan tanzim tarihinin davacının haberi olmadan sonradan davalı tarafından yazıldığı, tanzim tarihi itibariyle senedin zorunlu unsurlarının bulunmadığı, davacının hisse satışı tarihi itibariyle yurtdışında bulunması nedeni ile senedin tanzim edemeyeceği, davalının senet dayanağına ilişkin başkaca iddiasının bulunmadığı gerekçeleri ile davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Somut olayda uygulama yeri bulunan 6762 sayılı TTK.nun 592.maddesi uyarınca, açığa senet düzenlemesi mümkündür. Dava konusu senedin keşideci tarafından imzalanıp bir kısım yerleri boş bırakılarak davalı alacaklıya verildiği ve keşide tarihinde zorunlu unsurlarının bulunmadığı iddia edilmiş ise de boş bırakılan yerlerin sonradan anlaşmaya aykırı şekilde doldurulduğu yolundaki iddianın davacı tarafından yazılı delille kanıtlanması gerekmektedir. Davacı bu yöndeki iddiasının yanında ayrıca ödeme iddiasında da bulunmaktadır. Senet miktarı gözetildiğinde ödeme iddiasının da yine davacı tarafından yazılı delille kanıtlanması gerekir. Dava konusu senedin tedavüle konduğunda 6762 sayılı TTK.nun 688.maddesinde öngörülen tüm zorunlu unsurları taşıdığı da dosya içeriği ile sabittir.

Mahkemece bu yönler gözetilmeksizin somut olaya uygun düşmeyen gerekçeler ve yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 30.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Cevapla