1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

11. Hukuk Dairesi 2014/13476 E. , 2014/14963 K.

Gönderilme zamanı: 19 May 2017 10:19
gönderen kararara.com
11. Hukuk Dairesi 2014/13476 E. , 2014/14963 K.

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ : İZMİR (KAPATILAN) 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 22/07/2014
NUMARASI : 2014/33-2014/33 D. İŞ
İ

İzmir (Kapatılan) 6. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 22/07/2014 tarih ve 2014/33-2014/33 D. İş sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi ihtiyati haciz talep eden (alacaklı) vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava, 6100 sayılı Kanun'un geçici 3/2. maddesi delaletiyle uygulanması gereken HUMK'nın 3156 sayılı Kanun ile değişik 438/1 maddesi hükmü gereğince miktar veya değer söz konusu olmaksızın duruşmalı olarak incelenmesi gereken dava ve işlerin dışında bulunduğundan duruşma isteğinin reddiyle incelemenin dosya üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
İhtiyati haciz talep eden (alacaklı) vekili, müvekkilinin satın aldığı çelik hurda yükünün Aliağa Limanı'na üç ayrı konşimento ile taşındığını, her üç konşimentoda da Clean On Board (Temiz) kaydının yer aldığını, TTK'nın 1091. maddesi uyarınca gemi kaptanının yükleme/boşaltma sırasında nezaret borcu olduğunu ve konşimentolarda gemi donatanı veya kaptan tarafından konulmuş herhangi bir şerh bulunmadığını ancak limana gelen yükün %60'ının taş, beton ve cüruf olduğunun tespit edildiğini, satın alınan üründen başkaca ürün geldiği için müvekkilinin zarara uğradığını, müvekkilinin alacağının TTK'nın 1351. maddesi gereği deniz alacağı olduğunu ileri sürerek 9147875 Imo numaralı Antigua&Barbuda bayraklı M/V Sembria isimli gemi üzerine 1.009.892,00 USD üzerinden ihtiyati haciz kararı verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia ve tüm dosya kapsamı uyarınca ihtiyati haciz istenen gemi ile ilgili olarak taşıma senetlerinin şartlar bölümünde "Weight, measure, quality, quantity, condition, contents and value unknown" (ağırlık, ölçü, nitelik, miktar, hal, şartlar ve değer bilinmemektedir) ibaresinin yer aldığı, taşıyanın zarar miktarından sorumlu olup olmadığı, sorumlu ise ne miktarda sorumlu olacağının belirlenemediği, konişmentoda yer alan "Clean On Board" ibaresinin gemiye malların temiz ve kapalı olarak yüklendiği anlamına geldiği ancak malların sayısı ve niteliği hakkında bir hüküm ifade etmeyeceği var ise sorumluluk miktarının yargılamayla belirlenebileceği gerekçesiyle talebin reddine karar verilmiştir.
Kararı, ihtiyati haciz talep eden (alacaklı) vekili temyiz etmiştir.
Dava, deniz alacağına dayalı ihtiyati haciz istemine ilişkindir. 6102 sayılı TTK 1362. maddesi "Alacaklının, alacağının 1352 nci maddede sayılan deniz alacaklarından olduğu ve parasal değeri hakkında mahkemeye kanaat getirecek delil göstermesi yeterlidir." hükmünü haiz olmakla, deniz alacağı nedeniyle ihtiyati haciz kararı verilebilmesi için kanaat verici kuvvetli emarelerin bulunmasını yeterli görmüştür. Somut uyuşmazlıkta davacı tarafça bu alacak miktarına yönelik olarak konişmentolar, M/V Sembria isimli geminin klas sertifikası, sörvey raporları, gemi acentesinin 14.07.2014 tarihli yazısı, mahkemenin 2014/32 D. İş sayılı dosyasında mevcut bilirkişi raporu, konişmento muhteviyatlarına ilişkin faturalar dosyaya sunulduğunu göre bu delillerin değerlendirilerek istem hakkında bir karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddine karar verilmesi doğru olmamış, ihtiyati haciz talep eden (alacaklı) vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, ihtiyati haciz talep eden (alacaklı) vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 01/10/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.