Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Malmüdürlerine ödenen işgüçlüğü zammının gelir vergisine...

Cevapla
Kullanıcı avatarı
inspector
Kıdemli ***** Üye
Mesajlar: 1895
Kayıt: 06 Mar 2012 08:40

Malmüdürlerine ödenen işgüçlüğü zammının gelir vergisine...

Mesaj gönderen inspector »

Kararın Çeşidi : Temyiz Kurulu Kararı
Kararın Konusu: Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası : 22531
Kararın Tarihi : 18.06.1991

KONU : Malmüdürlerine ödenen işgüçlüğü zammının gelir vergisine tabi olacağı.Malmüdürü ...........'a ödenen işgüçlüğü zammının vergi dışı bırakılıp mali sorumluluk tazminatının vergilendirildiği görülmüştür.

15.5.1973 tarih ve 1897 sayılı(12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında) Kanun ile 1327 sayılı Kanunla getirilmiş Ek Madde değiştirilerek Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü saymanlarla, vezne açığından malen sorumlu olan veznedar ve diğer görevlilere mali sorumluluk tazminatı verilmesi öngörülmüştür.

Yasa koyucu, Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü saymanların mali sorumluluğunu, vezne açığından malen sorumlu olan veznedar ve diğer görevlilerin mali sorumluluğuyla eş değerde görerek saymanlarla veznedar ve diğer görevlilere yapılacak ödemeyi aynı fıkra içinde düzenlemiştir.

1897 sayılı Kanunda yer alan söz konusu madde hükmü muvacehesinde mali sorumluluk tazminatı, hizmet karşılığı olmayan ve mali riskle karşı karşıya bulunanlara ileride vukuu muhtemel açıkları karşılamak amacıyla yapılan bir ödeme niteliğinde olması bakımından, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamı dışında kalmaktadır.

Diğer taraftan, 657 Sayılı Kanunda yer alan Ek Madde de; işgüçlüğü zammının niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara ödenen para olduğu belirtilmiş olup bu niteliğiyle söz konusu ödemeler, 193 sayılı Kanunun 61'inci maddesinde yer alan "işverene tabi ve muayyen bir iş yerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler" şeklindeki tanıma girmektedir.

Bu itibarla, Sayıştay'a hesap verme yükümlülüğünün ve mali bir riskin karşılığı olarak ödenen mali sorumluluk tazminatlarının vergi dışı bırakılması, buna karşılık ücret niteliğinde olan iş güçlüğü zammından gelir ve mali denge vergisi kesilmesi gerekmektedir.

1980 mali yılı Bütçe Kanununa ekli (R) cetvelinin "160 Tazminat ve ödüller" bölümünde; "Kefalete tabi devlet memurlarına ödenen iş riski, iş güçlüğü veya mali sorumluluk tazminatlarının hangi şartlarla ve ne miktarının kasa tazminatı sayılacağı Maliye Bakanlığınca belirlenir" denilmiş ise de; 2489 sayılı Kefalet Kanununun 3503 sayılı Kanunla değişik 3'üncü maddesi hükmüne göre saymanlık görevi mükellef memurluk olarak kabul edilmemektedir.

Nitekim, 124 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde de kefalete tabi memurlar bahse konu edilmekte ancak, bu memurlar arasında sayman unvanına yer verilmemektedir.

Açıklanan nedenlerle ilâmın 1'inci maddesiyle ..........liraya ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün tasdikine, karar verildi.


Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj