Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları KAMBİYO TAKİBİNDE 5 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ TATİL GÜNÜNE RASTLARSA...

KAMBİYO TAKİBİNDE 5 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ TATİL GÜNÜNE RASTLARSA...


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 20552


T.C
YARGITAY
12.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2014/2495
KARAR NO.2014/4946
KARAR TARİHİ. 24.02.2014

>KAMBİYO TAKİBİNDE 5 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ TATİLE RASTLARSA.


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile yapılan icra takibinde borca itirazın İİK'nun 168.maddesi uyarınca yasal 5 günlük süre içerisinde yapılması zorunludur.

İİK'nun 19.maddesi; "Gün olarak tayin olunan müddetlerde ilk gün hesaba katılmaz.... Bir müddetin sonuncu günü resmi bir tatil gününe rastlarsa, müddet tatili takip eden günde biter. Müddet, son günün tatil saatinde bitmiş sayılır" hükmünü içermektedir.
Somut olayda, 5 günlük itiraz süresinin son günü 16.10.2013 Çarşamba günü olup, kurban bayramının 2. günü olan bu gün, 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'un 2-B/2 maddesi uyarınca resmi tatil günlerindendir. Bu durumda itiraz süresinin son günü resmi tatile rastladığından tatili takip eden ilk iş günü olan 21.10.2013 tarihinde yapılmış olan itiraz yasal sürededir.
O halde mahkemece, işin esasının incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken istemin süreden reddi isabetsizdir.SONUÇ :Borçluların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.02.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Dön Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları