TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARI İPTAL İSTEMİ ÜZERİNE VERİLEN KARAR TEMYİZ EDİLEMEZ

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 21794
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARI İPTAL İSTEMİ ÜZERİNE VERİLEN KARAR TEMYİZ EDİLEMEZ

Mesaj gönderen teoman » 18 Kas 2015 15:25

6502-TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Karar ve karara itiraz

MADDE 70 –
(1) İl ve ilçe tüketici hakem heyetinin verdiği kararlar tarafları bağlar.

(2) Tüketici hakem heyeti kararları 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre taraflara tebliğ edilir. Tüketici hakem heyetinin kararları, İcra ve İflâs Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir.

(3) Taraflar, tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilir. İtiraz, tüketici hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak talep edilmesi şartıyla hâkim, tüketici hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilir.

(4) İtiraz olunan kararın, esas yönünden kanuna uygun olup da, kanunun olaya uygulanmasında hata edilmiş olmasından dolayı itirazın kabul edilmesi gerektiği veya kanuna uymayan husus hakkında yeniden yargılamayı gerektirmediği takdirde tüketici mahkemesi evrak üzerinde, kararı değiştirerek veya düzelterek onama kararı verebilir. Tarafların kimliklerine, ticari unvanlarına ait yanlışlıklarla, yazı, hesap veya diğer açık ifade yanlışlıkları hakkında da bu hüküm uygulanır. Karar, usule ve kanuna uygun olup da gösterilen gerekçe doğru bulunmazsa, gerekçe değiştirilerek veya düzeltilerek onanır.

(5) Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir.

(6) Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre nisbi tarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedilir.

(7) Uyuşmazlıkla ilgili olarak tüketici hakem heyeti tarafından tüketici aleyhine verilen kararlarda tebligat ve bilirkişi ücretleri Bakanlıkça karşılanır. Uyuşmazlığın tüketicinin lehine sonuçlanması durumunda ise, tebligat ve bilirkişi ücretleri 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre karşı taraftan tahsil olunarak bütçeye gelir kaydedilir.
6502-TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Başvuru

MADDE 68

(1) Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.

(2) Tüketici hakem heyetleri kendilerine yapılan başvuruları gereğini yapmak üzere kabul etmek zorundadır.

(3) Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir. Tüketici hakem heyetinin bulunmadığı yerlerde ise başvuruların nerelere yapılacağı ve bu başvuruların hangi tüketici hakem heyetince karara bağlanacağı yönetmelikle belirlenir.

(4) Bu maddede belirtilen parasal sınırlar her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu artışların hesabında on Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

(5) Bu madde tüketicilerin ilgili mevzuatına göre alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine başvurmasına engel değildir.T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2015/7495
KARAR NO:2015/9106
KARAR TARİHİ:, 24.03.2015

>TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ(THH) TARAFINDAN VERİLEN KARARIN İPTALİ İSTEMİNE İLİŞKİN VERİLEN MAHKEME KARARLARININ TEMYİZİ MÜMKÜN DEĞİLDİRDAVA: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. vekili avukat Sadık Müftüoğlu ile İlyas Demir aralarındaki alacak davası hakkında Gaziantep 6.Asliye Hukuk Mahkemesinden (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla) verilen 05/11/2014 gün ve 2014/801-937 sayılı hükmün davacı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşuldu.

KARAR: Dava, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 70. maddesi gereğince Tüketici Hakem Heyeti tarafından verilen kararın iptali isteğine ilişkindir. Anılan Yasanın 68/1.maddesine göre; "Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz." Aynı Yasanın 70/5.maddesine göre; "Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir." Mahkemece yasanın 70/4. maddesi gereğince yapılan inceleme sonucu verilen karar kesin olup bu karara karşı tarafların temyiz hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle davacının temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacının temyiz dilekçesinin reddine, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK'nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 24.03.2015 gününde oybirliği ile, karar verildi.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Kullanıcı avatarı
IŞIKDEMİR
Editör
Mesajlar: 1451
Kayıt: 07 Eki 2016 15:19
Konum: Virankaya

Re: TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARI İPTAL İSTEMİ ÜZERİNE VERİLEN KARAR TEMYİZ EDİLEMEZ

Mesaj gönderen IŞIKDEMİR » 20 Ara 2018 14:19

T.C.
Yargıtay
13. Hukuk Dairesi
E: 2015/5459
K: 2015/7079
K.T.: 09.03.2015


V… Bankası vekili ile Kenan vekili aralarındaki dava hakkında Kayseri 3. Tüketici Mahkemesinden verilen 03.12.2014 gün ve 2014/666-456 sayılı hükmün taraflar avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşuldu.

Dava, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 70. maddesi gereğinceTüketici Hakem Heyeti tarafından verilen kararın iptali isteğine ilişkindir. Anılan Yasanın 68/1. maddesine göre; “Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.” Aynı yasanın 70/5. maddesine göre; “Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir.” Mahkemece Yasanın 70/4. maddesi gereğince yapılan inceleme sonucu verilen karar kesin olup bu karara karşı tarafların temyiz hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle tarafların temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle tarafların temyiz dilekçesinin (REDDİNE), peşin alınan harcın istek halinde davacıya iadesine, HUMK’un 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 09.03.2015 gününde oy birliğiyle karar verildi.
Resim

Kullanıcı avatarı
IŞIKDEMİR
Editör
Mesajlar: 1451
Kayıt: 07 Eki 2016 15:19
Konum: Virankaya

Re: TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARI İPTAL İSTEMİ ÜZERİNE VERİLEN KARAR TEMYİZ EDİLEMEZ

Mesaj gönderen IŞIKDEMİR » 20 Ara 2018 14:21

T.C
ANKARA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
24. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2017 / 193
KARAR NO: 2017 / 193
KARAR TARİHİ: 14.03.2017ÖZET: Mahkemece, her ne kadar davaya konu hakem heyeti kararının iptali talebi hakkında karar verilmemiş ise de, parasal değerin altındaki uyuşmazlıkla ilgili, Yasanın ilgili maddesi gereğince yapılan inceleme sonucu verilen karar kesin olduğundan, dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonunda davalının istinaf dilekçesinin reddine karar vermek gerekmiştir.

(6502 S. K. m. 68, 70, 87) (6100 S. K. m. 352) (6446 S. K. m. 17, Geç. m. 20)

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 352.maddesi uyarınca dosya incelendi.


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Dava, 6502 S. TKHK’un 70. maddesi gereğince, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti tarafından verilen kararın itirazen iptali isteğine ilişkindir.

Davacı vekili dava dilekçesinde; Kocasinan Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’nın 08/03/2016 tarihli ve 2016/9041 karar sayılı kararının iptaline karar verilerek davacıdan haksız ve hukuksuz olarak kesilen 611,95- TL’ nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi birlikte iadesine karar verilmesine, yargılama ve harç giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde; Kocasinan T.S.H.H ‘ nin kararının hukuka uygun olduğunu belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Kocasinan Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’nın 08/03/2016 tarihli ve 2016/9041 karar sayılı kararının incelenmesinde; davacının 18/05/2015 tarihli dilekçesi ile kesilen 611,95-TL kayıp kaçak bedelinin şikayet edilenden tahsilini talep ettiği, hakem heyetince tüketicinin talebinin reddine karar verildiği görülmüştür.

Kayseri 3. Tüketici Mahkemesinin, 19/01/2017 tarihli, 2016/509 Esas, 2017/92 K sayılı kararı ile ‘6719 sayılı Kanunun 21. Maddesi ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 17. maddesine eklenen 10. Fıkra hükmü ve 6719 sayılı Kanunun 26. Maddesi ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa eklenen geçici 20. Maddesi hükümlerine istinaden davanın konusuz kalması nedeniyle Davanın Esası Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına, yapılan 71,60 – TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacı taraf kendisini vekille temsil ettiğinden dava tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesap ve takdir olunan 611,95 – TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, karar verilmiş, karara karşı davalı istinaf başvurusunda bulunmuştur.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 28.11.2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve aynı kanunun 87.maddesine göre yayımından itibaren 6 ay sonrasında yürürlüğe girmiştir. Anılan kanunun 68/ (1).maddesine göre; ”Değeri ikibin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine, üçbin Türk lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise ikibin Türk Lirası ile üçbin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı yasanın 70/5 maddesine göre; “Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir.”

Mahkemece, her ne kadar davaya konu hakem heyeti kararının iptali talebi hakkında karar verilmemiş ise de, yukarıda belirtilen parasal değerin altındaki uyuşmazlıkla ilgili, Yasanın 70. maddesi gereğince yapılan inceleme sonucu verilen karar kesin olduğundan, HMK’nın 352/1 maddesi uyarınca dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonunda davalının istinaf dilekçesinin REDDİNE karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davalı vekilinin istinaf dilekçesinin REDDİNE, peşin alınan istinaf karar ve ilam harcının istek halinde ilgiliye iadesine, HMK’nun 352/1. maddesi gereğince dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonunda KESİN olarak 14.03.2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
Resim

Cevapla