YURTBANK'A YATIRILAN PARANIN TAHSİLİ DAVASI, ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLANGICI

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 28884
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
İletişim:

YURTBANK'A YATIRILAN PARANIN TAHSİLİ DAVASI, ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLANGICI

Mesaj gönderen Admin » 04 Nis 2018 17:10

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 13. HUKUK DAİRESİ
DOSYA NO : 2017/883
KARAR NO : 2018/201

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I

DAVA :Alacak (Banka Sözleşmesinden Kaynaklanan)
KARAR TARİHİ : 14/03/2018


TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ:
Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkillerinin 08.11.1999 tarihinde 10.114,00 TL'sini Yurtbank A.Ş'nin Ankara Şubesine yatırdığını, davalı bankaya yaptığı işlemlerden dolayı TMSF tarafından el konulduğunu, İstanbul 8 Ağır Ceza Mahkemesi' nin 2015/102 E, 2015/100 Karar sayılı dosyası ile davalı banka yetkilileri hakkında kamu davası açıldığını ve banka yetkililerinin ceza aldığını, yapılan fiil kanuna karşı hile yolu kullanılarak ve bankalar aracı kılınmak suretiyle dolandırılıcılık olup, bu suç tüzel kişiliğe sahip banka aracı kılınmak suretiyle işlenmiş olduğundan hukuki sorumluluk da banka tüzel kişiliğine ait olduğunu belirterek; fazlaya ilişkin her türlü talep ve hakları saklı kalmak kaydıyla müvekkilinin davalı bankaya 08.11.1999 tarihinde yatırılan 10.114,00 TL mevduat alacağının davalı bankadan hükmen tahsiline, yatırılan 45.960,00 TL mevduat alacağının 08.11.1999 tarihinden itibaren vade sonuna kadar %96 akdi faiz ve yatırılan 12.802,00 TL mevduat alacağının 30/07/1999 tarihinden vade sonuna kadar %93 akdi fazili ile ve vade sonlarından itaberen ise 3095 sayılı kanunun 2/2 maddesi gereğince akdi faizden az olmamak üzere temerrüt faizi ile birlikte hükmen tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; TMSF bünyesinde bulunan Egebank A.Ş, Yurt Ticaret ve Kredi Bankası A.Ş, Tütüncüler Bankası Yaşarbank A.Ş, Bank Kapital T.A.Ş, Ulusal Bank T.A.Ş'nin devir ve birleşme suretiyle Sümerbank bünyesinde birleştiğini, daha sonra Sümerbank A.Ş hisseleri 09/08/2011 tarihinde TMSF ile Oyak arasında akdedilen hisse devir sözleşmesi ile Oyak' a devredildiğini, TMSF'nin hisseleri Oyak' a devir eder iken 09/08/2001 tarihinden önceki işlemlerden kaynaklanan borçlarının ve bu borçlara ilişkin her türlü mali ve hukuki sorumluluğu kendi üzerine aldığını ve borcu üstlenen taraf sıfatıyla hareket ettiğini, davada davalı tarafın TMSF olduğunu ve müvekkili İngbank A.Ş nin aleyhine hüküm kurulamayacağını, mahkemenin resen taraf değişikliğine hükmetmesi gerektiğini, husumet ve zamanaşımı itirazlarının bulunduğunu, davanın Oyak'a ve TMSF'ye ihbarının gerekeceğini bildirerek; mahkemece resen taraf değişikliğine hükmedilerek davanın husumetten reddine karar verilmesini, bu itirazların reddi halinde dava süresi içerisinde açılmadığından zamanaşımı ve hak düşürücü süre yönünden reddine karar verilmesini, aksi halde davanın esas yönünden reddi , davacının Oyak ve TMSF' ye ihbarına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı yana yükletilmesine karar verilmesini istemiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARARININ ÖZETİ:
İlk Derece Mahkemesi 30/03/2017 tarih ve 2016/350 Esas - 2017/119 Karar sayılı gerekçeli kararı ile; " ... Paranın bankaya 08/11/1999 tarihinde yatırıldığı, vadesinin 07/05/2000 tarihinde dolduğu, yatırılan paranın ve faizinin geri alınmadığı, zararında bu tarihte oluştuğunu ancak davanın 09/11/2016 tarihinde açıldığı, davacının ilk baştan itibaren hem haksız fiil, hem sözleşmeye aykırılık ve hatta paranın aktarıldığı diğer şirketler yönünden sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre bu hususları açıklayan dilekçeler ile dava açma imkanına sahip olduğu, davayı süresinde ve usulüne uygun olarak açmayan davacılara yönelik davalılar tarafından ileri sürülen zamanaşımı defi, bu yönleri ile kabule şayan görüldüğü .. " gerekçeleri ile;

" Açılan davada zamanaşımı def'inin ilk itiraz olarak ileri sürülmüş bulunması ve dosyada zamanaşımı süresinin dolmuş bulunması nedeniyle davanın REDDİNE, ... " karar verilmiş ve verilen karara karşı davacı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:

Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle;

Davacı müvekkillerinin mevduatlarını 08.11.1999 tarihinde Yurtbank A.Ş.' nin Ankara Şubesi' ne yatırdığını, ancak akabinde davalı bankanın yönetimine TMSF tarafından el konulduğunu, davalı bankanın taahhüt ve güvencelerine rağmen off shore mevduatlarının hesap sahiplerine ödenmemesi karşısında davalı bankanın yöneticileri hakkında yapılan şikayetler sonucunda davalı banka yöneticileri ve hakim hissedarlar hakkında " bankayı aracı kılarak dolandırıcılık " suçundan İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi' nde dava açıldığını ve mahkumiyet kararı verildiğini, verilen kararın ise Yargıtay 7. Ceza Dairesi' nin 19.10.2006 tarih ve 1600- 16257 sayılı kararıyla onanarak kesinleştiğini, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi' nin de 2008/ 1360 Esas - 2009/ 13122 sayılı kararında; kesinleşen mahkumiyet kararıyla off shore hesaba para yatıranların iradelerinin fesada uğratıldığı ve haksız ve hukuka aykırı bir fiile maruz bırakıldıklarının açıkça ortaya konulduğunu,

Davacıların zararının off shore bankası aleyhine girişilen yasal işlemlerin yapılmasından ve davacının alacağını dava dışı Yurt Security Off Shore Ltd. Şti.' den tahsil edemeyeceğinin anlaşıldığı tarihin zararın doğduğu tarih ve zaman aşımının başlangıcı tarihi olacağının kabul edildiğini,

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi' nin 2012/ 12496 Esas - 2012/ 18363 Karar sayılı kararı ile de; davacının zararının off shore bankasından tahsil etme olanağının kalmadığının anlaşıldığı andan itibaren zaman aşımı süresinin başlaması gerektiğinin belirtildiğini,
Davalı bankanın sorumluluğunun BK.' nun 41, 55 ve TTK.' nun 336. Maddelerinden kaynaklandığı ve davacıların zararının dava dışı off shore bankasından tahsil olanağının kalmadığının belirlendiği tarihten itibaren işlemeye başlayacağından, davalı bankanın davacının zaman aşımı başlangıcı olan zararın doğduğunun öğrenildiği tarihin daha önce olduğu ispatlayamadığından zaman aşımı nedeniyle davanın reddinin haksız ve hukuka aykırı olduğunu beyanla; istinaf taleplerinin kabulü ile İstanbul 12. Tüketici Mahkemesi' nin 30.03.2017 tarih ve 2016/350 Esas - 2017/119 Karar sayılı kararının bozulmasını talep etmiştir.

İNCELEME VE DEĞERLENDİRME:
Davacı tarafından açılan dava, Yurt Bank' a yatırılan paranın tahsili istemine ilişkin olup, ilk derece mahkemesince davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiş ise de; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi' nin bu konudaki yerleşik içtihatlarına göre; davalı bankanın sorumluluğunun mülga 818 sayılı BK’ nin 41, 55 ve 6762 sayılı TTK’ nin 336' ıncı maddelerinden kaynaklanmasına, davacının zararını off-shore bankasından tahsil etme olanağının kalmadığının anlaşıldığı andan itibaren zamanaşımı süresinin başlamasının gerekmesine göre dava konusu olayda zamanaşımı süresi dolmadığından ilk derece mahkemesince davalı tarafın zamanaşımı itirazının reddine karar verilerek esasa ilişkin delillerin toplanarak karar verilmesi gerekirken davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmesi doğru olmadığından davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesinin kararının 353/1-a/6 maddesi gereğince kaldırılarak yeniden yargılama yapılması için dosyanın mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerektiği kanaatine varılarak aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.


HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davacı vekilinin istinaf başvurusunun KABULÜ İLE,

İstanbul 12. Tüketici Mahkemesi' nin 30/03/2017 tarih ve 2016/350 Esas 2017/119 Karar sayılı kararının HMK' nın 353/1-a/6 maddesi gereğince KALDIRILMASINA, yeniden yargılama yapılması için dosyanın mahkemesine gönderilmesine,

2- Davalı harçtan muaf olduğundan istinaf yönünden harç alınmasına yer olmadığına ve davacı tarafından İstinaf yönün yatırılan harçların talep halinde davacıya iadesine,

3- İstinaf posta gideri 30,80 TL( dosyanın gidiş- dönüş masrafı ) ve 33,00 TL istinaf aşamasında sarf edilen tebligat gideri olmak üzere toplamı 63,80 TL' nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4- İstinaf yönünden artan gider avansı olması halinde yatıran tarafa iadesine,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 14/03/2018 tarihinde HMK' nun 353/1-a/6 maddesi gereğince kesin olarak oy birliği ile karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Cevapla