Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI İstinaf Mahkemeleri Kararları Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları İŞÇİNİN C. BAŞKANINA HAKARET, KHK İŞTEN UZAKLAŞTIRILMA, İŞE İADE

İŞÇİNİN C. BAŞKANINA HAKARET, KHK İŞTEN UZAKLAŞTIRILMA, İŞE İADE


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21692


T.C.
BURSA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
3. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2017/231
KARAR NO:2018/28
KARAR TARİHİ: 8.1.2018


ÖZET: işçinin ,c.başkanına hakaret ettiği gerekçesiyle KHK ile işten uzaklaştırıldığı savunulmuşsa da KHK da işçinin ismi yazılı olmadığından davacı işçinin işe iade isteminin reddine dair kararın hatalı olduğu... "davacı, ihbar olunan Sağlık Bakanlığı'na ait işyerinde hizmet alımı yoluyla güvenlik işlerini üstlenen alt işveren işçisi olarak çalıştığından ve iş sözleşmesi de " olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile " feshedilmediğinden davacının Facebook'taki paylaşımlarının Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu kapsamında olması sebebiyle suç duyurusunda bulunulduğu hakkında kamu davası açıldığı ve yargılama sonucunda beraat kararı verildiği ve bu suçun iş akdi fesih nedeni sayılarak mahkemece dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmesi yerinde değildir. Bu itibarla mahkemece tarafların delilleri toplanarak uyuşmazlığın esası hakkında karar verilmesi zorunlu olduğundan ilk derece mahkemesince verilen kararın kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmesi için HMK 353/ 1-a / 6 maddesi gereğince dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine "

Davacı iddiası; davacı vekili müvekkilinin 7 yıldır davalı şirket nezdinde İnegöl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, 27/07/2016 tarihinde davalı tarafından kendisine herhangi bir yazılı tebliğ yapılmadan Kamu Hastaneler Birliğinin hastaneden el çektirilmesini istediği beyan edilerek iş akdinin feshedildiğini belirtmekle davacının işe iadesini istemiştir.

Davalı savunması; davalı vekili dilekçesinde kendilerine husumet yöneltilemeyeceğini, Bursa Mahkemeleri yetkili olmakla yetki itirazında bulunduklarını, davacının işyerinde 01/01/2015 - 27/07/2016 tarihleri arasında çalıştığını, önceki çalışmalarının diğer alt işverenler nezdinde olduğunu, davacının işten çıkartılması ile ilgili sorumluluğun Bursa İli Kamu Hastaneler Birliğinde olduğunu, davacının basın yolu ile işlenen suçlardan işlemesi sebebiyle hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulduğu ve de görevinden 667 Sayılı KHK gereğince uzaklaştırılmasının istendiğini, suç duyurusuna konu olayın Facebook sosyal paylaşım sitesi üzerinden 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını kastederek hakaret içerikli beyanlarda bulunması olduğunu,davayı kabul etmediklerini belirtmekle davanın esastan reddini istemiştir.

İhbar olunan kurum savunması; ihbar olunan kurum vekili dilekçesinde OHAL kapsamındaki KHK'lar sebebiyle davacının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına hitaben hakaret içeren kelimeler ile kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşımlardan bulunduğu, bu sebeple davacının iş akdinin haklı sebeplerde feshedildiğini, kendilerinin üst işveren olmadığını iddia etmiştir.

Mahkemece; davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair karar verildiği anlaşılmıştır.

İstinaf sebepleri; davacı vekili istinaf dilekçesinde davacının KHK kapmasında değil görev yaptığı yer olan İnegöl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nden sorumlu olan personelin keyfi uygulamaları sonucu işten çıkarıldığını, müvekkilinin herhangi bir terör örgütüyle bağının olmadığını, OHAL kapsamında çıkarılan KHK 'ların hiçbirinde davacının adının olmadığını, davacının sosyal basın yoluyla işlediği iddia edilen suç dolayısıyla açılan ceza davasından beraat ettiğini, davacı hakkında başkaca soruşturma ve ceza davası olmadığını bu sebeplerde dolayı ilk derece mahkemesinin usül ve yasaya uygun olmayan kararının kaldırılarak, davanın kabulüne karar verilmesini istemiştir.

Delillerin değerlendirilmesi ve gerekçe; İhbar olunan Sağlık Bakanlığı tarafından güvenlik hizmetleri işinin hizmet alımı yoluyla alt işverenlere yaptırıldığı , davacının da alt işveren davalı şirket işçisi olarak çalıştığı , iş aktinin ihbar olunan Sağlık Bakanlığı tarafından davalı şirkete gönderilen yazıda 667 Sayılı KHK gereğince uzaklaştırılmasının istenmesi üzerine iş sözleşmesinin feshedildiği anlaşılmaktadır.

Mahkemenin kararına dayanak olan 685 Sayılı KHK'nın Geçiş hükümleri başlıklı GEÇİCİ MADDE 1 :
"(1) Komisyonun ilk üyeleri , bu maddenin yayımından itibaren bir ay içinde seçilir.
(2) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Komisyon tarafından başvuruların alınmaya başlanacağı tarih, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren altı ayı geçmemek üzere Başbakanlık tarafından ilan edilir.
(3) Komisyonun görev alanına giren konularda daha önce herhangi bir yargı merciine başvurmuş veya dava açmış olanlar için de 7. maddedeki usul ve süreler uygulanır. (Ek cümleler: 17/4/2017-KHK-690/56 md.) Bu dosyalar hakkında yargı mercilerince karar verilmesine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına dosya üzerinden kesin olarak karar verilir, vekâlet ücretine hükmedilmez. Bu dosyalar, yeni bir başvuru şartı aranmaksızın incelenmek üzere Komisyona gönderilir.
(4) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihten önce 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesinin birinci fıkrası ile 6749 Sayılı Kanun'un 3. maddesinin birinci fıkrası kapsamında meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilenler, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihten itibaren altmış gün içinde 11. maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümlere göre dava açabilir. Bu kapsamda idare mahkemelerinde derdest olan davalar Danıştaya gönderilir. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihten önce açılmış olup da karar verilen dosyalarda da bu fıkra hükümleri uygulanır. " hükmünü içermekte olup ,
Anılan KHK'nın Komisyonun görevleri başlıklı MADDE 2 ise : " (1) Komisyon, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen aşağıdaki işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verir.
a-) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi.
b-) Öğrencilikle ilişiğin kesilmesi.
c-) Dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması.
ç) Emekli personelin rütbelerinin alınması.

(2) Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle gerçek veya tüzel kişilerin hukuki statülerine dair olarak doğrudan düzenlenen ve birinci fıkra kapsamına girmeyen işlemler de Komisyonun görev alanındadır.

(3) Bu maddede belirtilen işlemlere bağlı olarak olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerde yer alan ilave tedbirler ile kanun yollarının açık olduğu işlemler hakkında ayrıca başvuru yapılamaz. " hükmünü içermektedir.
Anılan düzenlemelerden açıkça anlaşılacağı gibi 685 Sayılı KHK'nın geçici madde 1/3 hükmü uyarınca mahkemeler tarafından ancak " Komisyonun görev alanına giren konularda açılmış davalar hakkında " karar verilmesine yer olmadığına hükmedilebilecektir. Komisyonun görev alanına hangi hususların gireceği ise 2. maddede sayılmış olup bunların ise olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen işlemler olduğu ortadadır.

Somut olayda davacı, ihbar olunan Sağlık Bakanlığı'na ait iş yerinde hizmet alımı yoluyla güvenlik işlerini üstlenen alt işveren işçisi olarak çalıştığından ve iş sözleşmesi de " olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile " feshedilmediğinden davacının Facebook'taki paylaşımlarının Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu kapsamında olması sebebiyle suç duyurusunda bulunulduğu hakkında kamu davası açıldığı ve yargılama sonucunda beraat kararı verildiği ve bu suçun iş akdi fesih nedeni sayılarak mahkemece dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmesi yerinde değildir. Bu itibarla mahkemece tarafların delilleri toplanarak uyuşmazlığın esası hakkında karar verilmesi zorunlu olduğundan ilk derece mahkemesince verilen kararın kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmesi için HMK 353/ 1-a / 6 maddesi gereğince dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur. 08/01/2018


SONUÇ

1-)HMK'nın 353/1-a-6 maddesi gereğince İnegöl İş Mahkemesi'nin 26.10.2017 tarih ve 2016/557 Esas - 2017/721 Karar sayılı kararının KALDIRILMASINA,
2-)Davanın yeniden görülmesi için mahkemesine GÖNDERİLMESİNE ,
3-)Davacının yatırdığı 31,40 TL istinaf karar harcının istenmesi halinde davacıya iadesine ,
4-)İstinaf Kanun yolu yargılama giderlerinin, ilk derece mahkemesi tarafından kurulacak esasa dair hükümde gözetilmesine,
5-)Karar tebliği işlemlerinin ilk derece mahkemesince yapılmasına,
Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, HMK 353/1-a/6 maddesi uyarınca KESİN olmak üzere OY BİRLİĞİ ile karar verildi. 08/01/2018

HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Dön Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları