Forum ana sayfa HUKUKİ PAYLAŞIM FORUMLARI Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri İÇTİHATI BİRLEŞTİRME DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İÇTİHATI BİRLEŞTİRME DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Dava, icra ve temyiz dilekçe örnekleri ile her türlü hukuki sözleşme örneği paylaşım platformu...

Güntülü Kullanıcı avatarı
Moderatör

Mesajlar: 2827


ÖZEL HUKUK UYGULAMASINDA-YARGI İÇTİHATLARININ VE İÇTİHADI BİRLEŞTİRME
KARARLARININ NORMATİF GÜCÜ


http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m1999-19992-867


YARGITAY BİRİNCİ BAŞKANLIK KURULU’NA,
Sunulmak Üzere
...................ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE,


İÇTİHATLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ
TALEBİNDE BULUNANLAR
------------------------------------------------------: 1) Av. Köksal FİLORİNALI, EREĞLİ/KONYA.
2) Av. Ahmet ÖNAL, EREĞLİ/KONYA.
İLGİLİ YARGITAY HUKUK DAİRELERİ
------------------------------------------------------: Yargıtay 4. Hukuk Dairesi – 19. Hukuk Dairesi ve
11. Hukuk Dairesi kararları ile yine 11. Hukuk
Dairesinin diğer Hukuk Daireleri ve kendisi ile
Çelişik kararı.

İÇTİHAT UYUŞMAZLIĞI KONUSU
------------------------------------------------------: Hatır Yolculuğunda; yalnızca hatır taşıması yapan davalının mı, yoksa yolcunun içinde bulunmadığı diğer araç yönünden müteselsil borçlu olanların da indirimden faydalanıp-faydalanamayacağı konusunda birbirine aykırı kararlar.


TALEBİN HUKUKİ DAYANAĞI
------------------------------------------------------: Yargıtayın en önemli görevlerinden birinin bütün yurtta hukuk kurallarının aynı şekilde uygulanmasını sağlamak olduğu bir durumda, öncelikle Yargıtay dairelerinin kendi kararları arasında ve kendi kararları ile diğer Yargıtay daireleri arasında uyum gerekmektedir. Benzer olaylar hakkında verdikleri kararlar arasında çelişki bulunması, kanun önünde eşitlik ilkesini zedeleyeceği gibi adalet duygusunu da incitecektir.
Yargıtay daireleri arasında oluşan uyumsuzluk ve kanunların aynı şekilde uygulanması, uyuşmazlığın giderilmesi ile yani içtihatların birleştirilmesi ile giderilmektedir. Adli yargı alanında içtihatların birleştirilmesi 2797 sayılı Yargıtay Kanunu ile düzenlenmiştir. İlgili yasanın 45. maddesi “diğer merciler ve kişiler de Yargıtay Birinci Başkanlığına başvurarak içtihatların birleştirilmesini isteyebilirler” demektedir. Birleştirilmesini istediğimiz Yargıtay kararlarından birisinin de vekili olduğumuz dosya ile ilgili olması nedeniyle böyle bir talepte bulunmak gereği doğmuştur.

TALEP KONUSU OLAYLAR
------------------------------------------------------: * Yargıtay 19. Hukuk Dairesi E.1993/908, K.1993/ 7669, T.15.11.1993 sayılı kararında; “ hatır taşıması nedeniyle indirimden yalnızca hatır taşıması yapan davalı faydalanabilip, diğer müteselsil borçluların yararlanabilme olanağı olmadığı halde, müteveffa ile aralarında hatır taşıması sözkonusu olmayan davalıların hatır taşıması indiriminden yararlandırılması suretiyle eksik tazminata hükmedilmesi isabetsizdir. ” demektedir.
* Yargıtay 4. Hukuk Dairesi bir çok kararında
(örn. E. 1983/3642, K. 1983/4180 T. 25.04.1983 ) ve E. 2005/ 1041, K. 2005/ 14364, T. 29.12.2005 saylı kararında “ destek davalılardan Ruhi Çavdar’ın sürücü olduğu araçta hatır yolcusu olarak taşındığına göre hatır indiriminden sadece hatır için taşıyan Ruhi Çavdar yararlanabilir; hatır taşıması ile ilgisi bulunmayan diğer araç sürücüsü hatır indiriminden yararlanamaz. demektedir.
* Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 03.06.2003 Tarih, Esas No: 2002/13340, Karar No: 2003/ 5879 sayılı kararında konu ile ilgili olarak; “ hatır yolculuğunda, yolcunun bulunmadığı ve karşıdan gelen araç yönünden bir indirim yapılması da, olanaklı değildir. Tüm davalılar yönünden tazminattan indirim yapılması isabetli bulunmamıştır. “ denilmiştir.

Belirtilen 19. Hukuk Dairesi, 4. Hukuk Dairesi ve 11. Hukuk Dairesi kararları aynı doğrultuda olan kararlardır.Ancak içtihatların birleştirilmesi yoluna gidilmesini gerektiren karar 11. Hukuk Dairesinin vermiş olduğu yeni bir karardır.
* Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Esas No. 2007/14184, Karar No. 2008/3439, T. 18.03.2008 tarihli kararında, 4 numaralı bentte ; “ mahkemenin de kabulünde olduğu cihetle olayda hatır taşıması söz olup, mahkemece Borçlar Kanununun 43.maddesi uyarınca yapılan hatır taşıması indiriminin tüm müteselsil borçlulara sirayet edeceğinin düşünülmemesi de hatalı olmuş ve kararın bu yönden davalılardan Diyarbakır İl Özel İdare Müdürlüğü yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir. “ denilmektedir. Yani hatır için taşınanın içinde bulunmadığı diğer araç konumunda olan Diyarbakır İl Özel İdaresine ait araçta hatır indiriminden faydalanacaktır.

11. HUKUK DAİRESİNİN TARAFIMIZIN VEKİL OLARAKTA BULUNDUĞU BU DOSYA İLE VERMİŞ OLDUĞU KARAR İLE 19. HUKUK, 4. HUKUK VE 11. HUKUK DAİRESİNİN KENDİ KARARLARI ARASINDA AÇIK BİR UYUŞMAZLIK YARATILMIŞTIR.
Yargıtay Kanununun 15. maddesi gereğince; bir Yargıtay dairesinin aynı hukuki sorun hakkında birbirine uymayan kararlar vermesi halinde ve hukuk daireleri arasında içtihat uyuşmazlığı doğması durumunda Hukuk Genel Kuruluna içtihadı birleştirme görevi vermektedir. 11. Hukuk Dairesi de vermiş olduğu bu son karar ile hem kendi dairesine ait kararlar hem de diğer daireler ile uyuşmayan bir karar vermiştir.

S O N U Ç V E İ S T E M
------------------------------------------------------: Yukarıda sunmuş olduğumuz aynı doğrultudaki 19. Hukuk Dairesi, 4. Hukuk Dairesi ve 11 Hukuk Dairesi kararları ile uyuşmayan aynı hukuki sorun hakkında verilmiş olan 11. Hukuk Dairesinin 18.03.2008 tarih, E.2007/14184, K.2008/3439 sayılı kararı karşısında; YARGITAY BİRİNCİ BAŞKANLIK KURULU olarak içtihadı birleştirme yoluna gitmenin gerektiği yönünde karar alınarak, içtihatların birleştirilmesinin Yargıtay Hukuk Bölümü İçtihadı Birleştirme Genel Kurulundan istenmesini saygıyla arz ve talep ederiz.
26.06.2008Av. Ahmet ÖNAL Av. Köksal FİLORİNALIE K İ : Hukuk Daireleri Karar Örnekleri.

www.kararara.com

Dön Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri