Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları HASAR BEDELİNİN KASKO ŞİRKETİNDEN TAZMİNİ DAVASI, AVUKATA DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ

HASAR BEDELİNİN KASKO ŞİRKETİNDEN TAZMİNİ DAVASI, AVUKATA DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ


admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 28354YARGITAY 17. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2016/20274
KARAR NO : 2017/11128

HASAR BEDELİNİN KASKO ŞİRKETİNDEN TAZMİNİ DAVASI, AVUKATA DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ ÖDENMESİ


Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabul kısmen reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili dilekçesinde müvekkiline ait 01 … 558 plaka sayılı aracın 29/02/2015 tarihinde meydana gelen kazada hasar gördüğünü, aracın 10886162 nolu kasko sigortası poliçesiyle davalı sigorta şirketine sigortalı olduğunu, kaza sonrasında durumun sigortalıya bildirildiğini, yazışmaların yapıldığını, eksperler tarafından incelemeyle hasar miktarının belirlendiğini, 17/06/2015 tarihinde davalı sigorta şirketinin müvekkiline cevabi yazısıyla aracın rent a car olduğundan bahisle hasarı ödemeyeceklerini belirttiklerini, aracın rent a car olduğu iddiasının doğru olmadığını bütün bunlardan dolayı 25.650,00 TL'lik zararın kaza tarihinden, mümkün olmadığı takdirde davalının temerrüt tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, mahkeme masrafları ve avukatlık ücretinin davalıya hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece; toplanan deliller, dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek davanın kısmen kabulüne 9.154,31 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm davacı vekili ve davalı vekili tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davacı vekilinin tüm , dava konusu aracın rent-a car olarak kullanılmasının poliçe klozunda yasaklanmamasına göre davalı vekilinin aşağıda belirtilen neden haricinde sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, hasar bedelinin kasko firmasından tahsili talebinden ibarettir.

Mahkemece davanın kısmen kabul kısmen reddine karar verilmesine rağmen, davalı yararına sadece 360.00 TL dilekçe yazım ücretine hükmedilmiştir. Mahkemece vekalet ücreti ve yargılama giderleri yönünden tarafların haklılık ve haksızlık durumlarının tespiti yapılarak sonucuna göre vekalet ücreti ve yargılama giderlerine hükmetmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde ücreti vekalete karar verilmesi bozma nedeni ise de yapılan yanlışlığın giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden hükmün 6100 sayılı HMK'nın geçici 3/2.maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK'nun 438/7.maddesi gereğince düzeltilerek onanması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin tüm, davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün 8. bendi olan “Davalının kendisini vekil ile temsil ettirdiği, davalı vekilinin duruşmaya katılmadığı sadece cevap dilekçesi sunduğu anlaşıldığından karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince 360,00 TL dilekçe yazım ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine” ibaresinin hükümden çıkartılarak yerine “Davalının kendisini vekil ile temsil ettirmesi sebebi ile davalı lehine reddedilen kısım üzerinden hesaplanan 1.980,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine“ ibaresinin yazılmasına hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA aşağıda dökümü yazılı 2,20 TL kalan onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 29.11.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Dön Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları