Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları KMK, APARTMAN/SİTE ORTAK ALANA EL ATMANIN ÖNLENMESİ, ECRİMİSİL, SULH VE ASLİYE

KMK, APARTMAN/SİTE ORTAK ALANA EL ATMANIN ÖNLENMESİ, ECRİMİSİL, SULH VE ASLİYE


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 20575


T.C.
YARGITAY
20. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2017/4552
KARAR NO: 2017/10017
KARAR TARİHİ: 4.12.2017>KMK, APARTMAN/ SİTE ORTAK ALANINA EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL TALEPLİ DAVADA GÖREVLİ MAHKEMENİN- EL ATMANIN ÖNLENMESİNDE SULH HUKUK, ERCİMİSİL KONUSUNDA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU- DAVA BİRLİKTE AÇILMIŞ İSE TEFRİK EDİLMESİ GEREKTİĞİ.

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:


KARAR

Dava dilekçesinde,... mahallesi, ... caddesi,... sitesi B Blok'a ait trofa koruması ve trafo için ayrılan yerlerin davalı tarafından 2011 yılının Aralık ayından bu yana haksız işgal edildiğini, haksız işgalin sonlandırılarak ecrimisil bedelinin ödenmesi gerektiğini, davanın kabulüne, haksız işgalin sona erdirilmesine, 8.000.-TL'lik ecrimisil bedelinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi istenilmiştir.

Mahkemece davacının ortak kullanıma el atmanın önlenmesi davasının 634 Sayılı KMK'nın 18 ve 19. maddeleri gereğince kabulüne, davalının ortak alan olarak kabul edilen ... ilçesi ... mahallesi 574 ada 246 Sayılı parselde bulunan ... Sitesi B Blok bodrum katındaki trafo panosu olarak ayrılan yere yaptırdığı demir kapının kaldırılarak mimari projeye uygun hale getirilmesine, 634 Sayılı KMK'nın 33. maddesi gereğince karar gereği yerine getirilmesi için davalıya 15 gün süre verilmesine, aksi halde aynı madde gereğince talep üzerine para cezasının uygulanacağının ihtaratına, davacının ecrimisil talebinin reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.


Dava müdahalenin önlenmesi ve ecrimisil istemine ilişkindir.Hükümün sadece ecrimisil talebinin reddine dair kısım yönünden temyiz edilmiş olduğu anlaşılmakla; davacının ecrimisil istemine dair davası yönünden; Dosyaya getirtilen tapu kaydından, davaya konu anayapının tek parsel üzerinde bulunup kat mülkiyeti kurulduğu anlaşılmaktadır. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Ek 1. maddesinde, bu Kanunun uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlığın sulh hukuk mahkemesinde çözümleneceği hükme bağlanmıştır. Ecrimisil davasının Kat Mülkiyeti Kanununun uygulanmasından kaynaklanmadığı, anılan Kanun maddesinin bu istem yönünden uygulama imkanı bulunmadığı, uyuşmazlığın değeri dikkate alınarak genel hükümlere göre sonuçlandırılması gerektiğinden mahkemece kat mülkiyetinden kaynaklanmayan ecrimisil istemi konusunda davanın tefrik edilip görevsizlik kararı verilerek dosyasının görevli ve yetkili asliye hukuk mahkemesine gönderilmesi yerine davanın esası hakkında hüküm kurulmuş olması, doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 04.12.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
T.C.
YARGITAY
20. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2017/4031
KARAR NO: 2017/8659
KARAR TARİHİ: 31.10.2017Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:


KARAR

Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin davaya konu ... ili, ... ilçesi, ... mevkii, ... caddesi, ... Geçidi 77 ada 3 Sayılı parselde kain ... Geçidi İş Merkezinin yönetimi olduğu, iş merkezinin ortak kullanım alanlarının malikler ve maliklerin dışındaki kişiler tarafından kullanımının iş merkezi yönetiminin muvafakati ile mümkün olduğu, davalı şirketin Şubat 2013 tarihinden itibaren iş merkezindeki C Blok 8 numaralı bağımsız bölümün kiracısı olduğunu ve kiracısı olduğu bağımsız bölüm hizasındaki ortak kullanım alanlarını ilk günden itibaren iş merkezi yönetiminden ve başkaca kimseden izin almadan haksız olarak bedelsiz kullandığı, davalının haksız el atmasının önlenilmesi, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile taşınmazın haksız kullanımından dolayı müdahale tarihinden itibaren şimdilik 30.000,00.-TL (belirsiz alacak) ecrimisilin yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili istenilmiş,

mahkemece; dava, davacının yöneticisi olduğu ana taşınmazda, davalının kiracı olarak kullandığı bağımsız bölümdeki ortak kullanım alanına müdahalesinin men'i ve ecrimisil talebinden ibaret olup, uyuşmazlığın niteliği itibari ile Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklandığı ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Ek-1 maddesine göre, bu Kanunun uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlığın sulh hukuk mahkemelerinde çözümlenmesi gerektiğinden, mahkemenin görevsizliğine, karar kesinleştiğinde talep halinde dosyanın görevli ... Sulh Hukuk Mahkemelerine gönderilmesine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, ortak kullanım alanına yönelik müdahalenin men'i ve ecrimisil istemine ilişkindir.

Dosyaya getirtilen tapu kaydından davaya konu anayapının tek parsel üzerinde ve kat mülkiyeti kurulu olduğu anlaşılmaktadır. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Ek 1. maddesinde, bu Kanunun uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlığın sulh hukuk mahkemesinde çözümleneceği hükme bağlanmıştır. Ecrimisil davasının Kat Mülkiyeti Kanununun uygulanmasından kaynaklanmadığı, anılan Kanun maddesi hükmünün bu istem yönünden uygulama olanağı bulunmadığı için genel hükümlere göre sonuçlandırılması gerektiğinden mahkemece sadece kat mülkiyetinden kaynaklanan müdahalenin men'i istemi konusunda davanın tefrik edilip görevsizlik kararı verilerek dosyasının görevli ve yetkili sulh hukuk mahkemesine gönderilmesi gerekirken, müdahalenin men'i ile ecrimisil davalarına birlikte görevsizlik kararı verilmiş olması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine 31/10/2017 günü oy birliğiyle karar verildi.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Dön Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları