Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları MİRASÇILIK BELGESİ, YABANCI UYRUKLU MURİS İÇİN MİRASÇILIK BELGESİ YETKİLİ YER MA

MİRASÇILIK BELGESİ, YABANCI UYRUKLU MURİS İÇİN MİRASÇILIK BELGESİ YETKİLİ YER MA


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 20575


T.C.
YARGITAY
20. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2017/10903
KARAR NO: 2018/95
KARAR TARİHİ: 15.1.2018

>MİRASÇILIK BELGESİ, YABANCI UYRUKLU MURİS İÇİN MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİNDE YETKİLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ.


Mirasçılık belgesi verilmesi istemine dair olarak açılan davada ... Sulh Hukuk ve ... Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge adliye mahkemesinin yargı çevresinde kalan mahkemelerce karşılıklı olarak yetkisizlik kararı verilmiş olması ve 5235 Sayılı Kanun'un 36/3. maddesi gereğince bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinin görevinin yargı çevresi içerisinde bulunan adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek olduğundan yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:


KARAR

Dava, mirasçılık belgesi verilmesi istemine ilişkindir.

... Sulh Hukuk Mahkemesince, murisin ... Federal Cumhuriyeti vatandaşı olduğu, son yerleşim yerinin İzmir olduğu iddia edilmediği gibi bu yönde herhangi bir delil bulunmadığı ve terekeye dahil taşınmazının Mersin ili, Silifke ilçesinde bulunduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

... Sulh Hukuk Mahkemesi ise mirasçılık belgesinin verilmesi davalarında kesin yetki kuralının olmadığı, tarafların yetki itirazının bulunmadığı, mahkemece re'sen yetkisizlik kararı verilemeyeceği gerekçesiyle yetkisizlik kararı vermiştir.

Dosya kapsamından, uyuşmazlığın, davacıların murisine ait mirasçılık belgesi verilmesi istemine dair olduğu anlaşılmıştır.
Mirasçılık istemi, 6100 Sayılı HMK'nın geçici 3/2. maddesi ve HMK'nın 382. maddesinde çekişmesiz yargı işlerinden sayılmış 384. maddede ise kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, çekişmesiz yargı işleri için talepte bulunan kişinin veya ilgililerden birinin oturduğu yer mahkemesi yetkili olduğu, HMK'nın 11/3. maddesinde ise mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesine dair davalarda mirasçıların her birinin oturduğu yer mahkemesinin de yetkili olduğu belirtilmiştir. Bu hale göre, mirasçılık belgesinin verilmesi davalarında kesin yetki kuralı olmadığına göre davanın açıldığı ilk mahkeme olan İzmir 10. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekir.

SONUÇ : Yukarıda belirtilen nedenlerle; 6100 Sayılı HMK'nın 21 ve 22. maddeleri gereğince İzmir 10. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 15/01/2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.T.C.
YARGITAY
20. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2016/5739
KARAR NO: 2016/10025
KARAR TARİHİ: 3.11.2016Taraflar arasındaki davada .... Sulh Hukuk ve ... 8. Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:


KARAR

Dava, mirasçılık belgesi verilmesi istemine ilişkindir.

... Sulh Hukuk Mahkemesince, murisin ve mirasçıların yabancı uyruklu oldukları (Yunan vatandaşı), murisin .... 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2012/347 Esas- 2012/560 Karar sayılı ve Satış Memurluğunun 2013/98 satış dosyası ile satıştan murisin hissesine isabet eden meblağın alınabilmesi amacıyla iş bu davanın açıldığı, ortaklığın giderilmesi davasına konu taşınmazın....l'da bulunduğu, bu durumda MHUK'nın 20. maddesi uyarınca veraset belgesi vermeye İstanbul Mahkemelerinin yetkili olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

... 8. Sulh Hukuk Mahkemesi ise mirasçılık belgesinin verilmesi davalarında kesin yetki kuralının olmadığı, tarafların yetki itirazının bulunmadığı, mahkemece re'sen yetkisizlik kararı verilemeyeceği gerekçesiyle yetkisizlik kararı vermiştir.
Dosya kapsamından, uyuşmazlığın, davacıların murisine ait mirasçılık belgesi verilmesi istemine dair olduğu anlaşılmıştır.
Mirasçılık istemi, 6100 Sayılı HMK'nın geçici 3/2. maddesi ve HMK'nın 382. maddesinde çekişmesiz yargı işlerinden sayılmış 384. maddede ise kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, çekişmesiz yargı işleri için talepte bulunan kişinin veya ilgililerden birinin oturduğu yer mahkemesi yetkili olduğu, HMK'nın 11/3. maddesinde ise mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesine dair davalarda mirasçıların her birinin oturduğu yer mahkemesinin de yetkili olduğu belirtilmiştir. Bu hale göre, mirasçılık belgesinin verilmesi davalarında kesin yetki kuralı olmadığına göre davanın açıldığı ilk mahkeme olan .... Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekir.


SONUÇ : Yukarıda belirtilen nedenlerle; 6100 Sayılı HMK'nın 21 ve 22. maddeleri gereğince .... Sulh Hukuk Mahkemesi'nin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 03/11/2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Dön Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları