Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları TANIK BEYANININ SORU KAĞIDI GÖNDERİLEREK TESPİTİ. (HMK Madde 246)

TANIK BEYANININ SORU KAĞIDI GÖNDERİLEREK TESPİTİ. (HMK Madde 246)


Güntülü Kullanıcı avatarı
Moderatör

Mesajlar: 2423


6100 sayılı HMK- Tanığa soru kâğıdı gönderilmesi
MADDE 246- (1) Hâkim gerekli görülen hâllerde, sözlü olarak dinlenmesi yerine, belirlenecek süre içinde cevaplarını yazılı olarak bildirmesi için tanığa soru kâğıdı gönderilmesine karar verebilir. Bu şekilde işlem yapılması, tanığın vereceği cevabın hükme yeterli olup olmadığı hususunu hâkimin takdir etmesine engel olamaz. Hâkim, verilen yazılı cevapların yetersiz olması hâlinde, tanığı dinlemek üzere davet edebilir.

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2015/8969
KARAR NO: 2015/10498
KARAR TARİHİ: 25.5.2015

>TANIĞIN SAĞLIK SORUNLARININ MAHKEME HUZURUNDA DİNLENMESİNE ENGEL OLMASI HALİNDE, TANIĞA CEVAPLARINI YAZILI OLARAK BİLDİRMESİ İÇİN SORU KAĞIDI GÖNDERİLMESİ SURETİYLE TANIK BEYANININ TESPİTİ.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı-davacı erkek tarafından her iki boşanma davası ile ziynet alacağı davasının kabul edilen bölümü yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davalı-davacı erkeğin delil listesinde bulunan tanıklarından M. Ç.'in, talimatla beyanının alınması sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması sebebiyle bu tanığın dinlenmesi tamamlanamamıştır. Beyanı eksik kalan tanığın dinlenmesi için yeniden çağrılması, adresinin yargı çevresi dışında bulunması halinde beyanının tespiti için mahal mahkemesine talimat yazılması, adı geçen tanığın sağlık sorunlarının mahkeme huzurunda dinlenmesine engel olması halinde ise tanığa cevaplarını yazılı olarak bildirmesi için soru kağıdı gönderilmesi suretiyle tanığın beyanlarının tespiti ( HMK. madde 246 ) gerekirken, yazılı şekilde eksik araştırmayla hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün, yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.05.2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

www.kararara.com


  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları