Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları TÜPGAZ'DAN KAYNAKLI YANGIN SEBEBİYLE OLUŞAN ZARARDAN ÜRETİCİ VE BAYİİ SORUMLUDUR

TÜPGAZ'DAN KAYNAKLI YANGIN SEBEBİYLE OLUŞAN ZARARDAN ÜRETİCİ VE BAYİİ SORUMLUDUR


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 20167


T.C.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2014/20861
KARAR NO: 2016/10430
KARAR TARİHİ: 14.11.2016

>TÜP GAZ'DAN KAYNAKLI YANGIN SEBEBİYLE OLUŞAN ZARARDAN TÜP GAZ BAYİSİ İLE ÜRETİCİ FİRMA SORUMLUDUR.


Davacı vekili; davacı tarafından yangın sigorta poliçesi ile sigortalı iş yerinde 09.09.2008 tarihinde gazdan kaynaklanan yangın neticesinde hasar meydana geldiğini, tespit edilen zarar 165.214,26 TL'nin sigortalıya 17.04.2009 tarihinde ödendiğini, sigortalıya ödenen tazminatın 25.000,00 TL'sinin davalının sigortacısı tarafından davacıya ödendiğini, ödenmemiş bakiye 140.214,26 TL asıl alacak üzerinden halefiyet ilkesi gereği icra takibine geçildiğini, davalının ...5. İcra Müdürlüğünün 2009/23848 E.sayılı dosyasına yaptığı itiraz sebebiyle takibin durduğunu, tüm bu sebeplerle itirazın iptaline, takibin devamına karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili; davalı şirketin ürünü olan ... tüpünün olaya sebep olmadığının açık şekilde belli olduğunu, olaya tamamen davacının kusurlu eylemde bulunan sigortalısının sebep olduğunu, talebin fahiş olduğunu ve zararın, davalı şirketin sorumluluğunun ve ürününün ayıplı olduğunun hukuka uygun şekilde ispat edilememesi sebebiyle davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, davalının yangın olayına katkısı ve dahli olmadığı ve olayda kusuru bulunmadığından çıkan hasardan sorumlu olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-)Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve davanın aktif dava ehliyeti yokluğu sebebiyle reddedilmemiş olmasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-)Dava, işyeri sigorta poliçesinden doğan rücuen tazminat alacağına dayalı itirazın iptali istemine ilişkindir.
Olağan sebep sorumluluğu hallerinden bazılarını düzenleyen BK.nun 55, 58 ve 100. maddeleri, sorumluluğun kaynaklandığı kişi ya da şey üzerinde bir denetim ya da gözetim ödevi yüklemiştir. Sebep sorumluluğunun ikinci bir türü olan tehlike sorumluluğunda ise, sorumluluk koşulları, sorumlu aleyhine ağırlaştırılmıştır. İşletme veya faaliyet ya da nesneye özgün tipik tehlikenin gerçekleşmesiyle sorumluluk doğar. Tüpün mülkiyeti, davalıda olduğuna göre, BK.nun 58. maddesinden hareketle sorumluluğu özen eksikliğine bağlanmalıdır. Buna neden olan bayiler üzerinde bu davalının denetim ve kontrol görevini yerine getirmemesi, BK.nun 100. maddesine dayalı sorumluluğunun nedenini oluşturur.


Somut olaya gelince; mahkemece davalının yangın olayına katkısı ve dahili olmadığı ve olayda kusuru bulunmadığından çıkan hasardan sorumlu olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Oysa, 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ...yasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 8.maddesi hükmünce, bayi iki kilogram üzeri tüp teslimini ve bağlantısını adreste yapması gerektiği gibi ... Dağıtım Bayileri ve Tüketicilerin Uyması Gereken Şartlara İlişkin Tebliğin 14. maddesine göre, tüpleri cihaza bağlamak, sızdırmazlık kontrolü yapmak, tüplerin kullanılması konusunda tüketicileri bilgilendirmek görevi olan bayinin, tüp bağlantı noktalarında hata veya hortumlarda eskime, çatlama görmesi durumunda tüketiciyi uyarması, uyarıya rağmen eksikliklerin giderilmemesi durumunda gerektiğinde tüpü takmaması gerekir. Üretici firmanın sorumluluğu yalnızca tüpün imalatı ile sınırlı olmayıp, yukarda detaylı olarak yazılmış bulunan tedbirlerin alınması bakımından denetim sorumluluğu da bulunmaktadır. Üreticinin, bu sorumluluğunu bayileri aracılığı ile yerine getireceği kuşkusuz olup, bayilerin bu hususlardaki kusurundan dahi sorumlu olması gerektiği açıktır.

Bu sebeple mahkemece, yukarda yapılan açıklamalar doğrultusunda imalatçının sorumluluğuna, ilke olarak montajın da dahil olduğu nazara alınarak, davalının hukuki durumunun buna göre değerlendirilmesi gerekirken, yerinde görülmeyen yazılı gerekçe ile de davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bu sebeple bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde hükmü temyiz eden davacıya iadesine 14/11/2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları