Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları GAİPLİK KARARI, UZUN YILLAR HABER ALINAMAMASI KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ANLAMINA GELMEYECEĞ

GAİPLİK KARARI, UZUN YILLAR HABER ALINAMAMASI KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ANLAMINA GELMEYECEĞ


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 20167


TMK-MADDE 32 :Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa, hakları bu ölüme bağlı olanların başvurusu üzerine mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebilir.

Yetkili mahkeme, kişinin Türkiye'deki son yerleşim yeri; eğer Türkiye'de hiç yerleşmemişse nüfus sicilinde kayıtlı olduğu yer; böyle bir kayıt da yoksa anasının veya babasının kayıtlı bulunduğu yer mahkemesidir.

T.C
YARGITAY
8.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2018/9579
KARAR NO:2018/12418
KARAR TARİHİ: 10/05/2018
Manavgat Sulh Hukuk Mahkemesi
30.12.2014
2013/313-2014/1362


>>GAİPLİK KARARI, KİŞİ HAKKINDA UZUN YILLARDAN BERİ HABER ALINAMADIĞININ TEK BAŞINA TESPİTİNİN YAPILMIŞ OLMASI KİŞİNİN ÖLÜMÜ HAKKINDA KUVVETLİ OLASILIĞIN VARLIĞINA KARİNE TEŞKİL ETMEYECEĞİ.


Gaiplik Karan Verilmesi
Taraflar arasında görülen ve yakanda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanm kabulüne karar verilmiş olup hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

KARAR

Davacılar Hüseyin Ş, Musa Ş, Gürsel Ş. ve Osman Ş. vekilleri Avukat İsa Özyiğit tarafından açılan davada, 1944 doğumlu Cemile Ş.'in 40-50 yıl kadar önce ortadan kaybolduğu ve tüm aramalara rağmen kendisinden haber alınamadığı belirtilerek gaipliğine
karar verilmesinin istenildiği, yapılan yargılama sonucunda davanm kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır.

4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 32. maddesinde; "Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa, haklan bu ölüme bağlı olanların başvurusu üzerine
mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebilir" hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca gaiplik kararının verilebilmesi için, kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin, ancak ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa gaipliğine karar verilebilecektir. Mahkemece, gaipliğine karar verilmesi istenilen Cemile Ş.'den 40-50 yıldır haber alınamadığı tespiti yapılmış ise de bu kişinin ölümü hakkında kuvvetli olasılığın varlığı kanıtlanmamıştır.

Mahkemece Türk Medenî Kanununun 32. maddesinde öngörülen "ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa" koşulunu dikkate alınmaksızın adı geçenin gaipliğine ilişkin hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.


SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle C.Başsavcılığmın temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK'nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, HUMK'nun 440/III-1, 2, 3 ve 4. bentleri gereğince ilama karşı karar düzeltme yolu kapalı bulunduğuna, 10.05.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


Resim
Resim

HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları