Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI İdare ve Vergi Hukuku EŞ DURUMUNDAN TAYİNDE ÖZÜR DURUMUNUN SONRADAN ÇIKMASI

EŞ DURUMUNDAN TAYİNDE ÖZÜR DURUMUNUN SONRADAN ÇIKMASI

İdare, Devlet Memurluğu, Disiplin Suç ve Cezaları, Yolluk, Özlük Hakları, Atama, Tayin, İptal ve Tam Yargı Davaları, İdarenin Sorumluluğu, Kamu Maliyesi ve Vergiler...

fact0riel Site Üyesi

Mesajlar: 2


İyi günler 657 devlet memurluğuna evlendikten sonra atandım. Eş durumundan tayin istediğimde özür durumun sonradan çıkması gerektiği söylendi buna emsal karar varmı.


admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 28197fact0riel yazdı:
İyi günler 657 devlet memurluğuna evlendikten sonra atandım. Eş durumundan tayin istediğimde özür durumun sonradan çıkması gerektiği söylendi buna emsal karar varmı.
D A N I Ş T A Y 5. DAİRE
Esas No : 2015/4475
Karar No : 2016/3228

İsteğin Özeti :
Mardin İdare Mahkemesince verilen 26.05.2015 günlü, E:2014/2053; K:2015/1117 sayılı kararın; dilekçede yazılı nedenlerle, temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : İstemin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava; ...ili, ...ilçesi, Çınaraltı Sağlık Evinde ebe olarak görev yapan davacının, Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan eşi nedeniyle, eş özrüne bağlı olarak Adana iline naklen atamasının yapılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 20.05.2015 günlü, 900 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

...İdare Mahkemesince verilen 26.05.2015 günlü, E:2014/2053; K:2015/1117 sayılı kararla; evlendikten sonra kendi tercihi ile ...ili, ...ilçesine ataması yapılan davacının, eşinin yanına atanmasını zorunlu kılan bir mevzuat hükmü bulunmadığı gibi, eşinin ...iline çalıştığı kurum içinde atanma girişiminde bulunarak aile birliğini sağlama yoluna gitmesine engel bir durum da bulunmadığından, idarece ihtiyaç ve kadro durumu gözetilerek tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 4. maddesinin 2. fıkrasında, eş durumu ve sağlık mazereti nedeniyle yapılacak atamalar hariç personelin görev yerlerinin, tercih hakkı verilmek suretiyle kurayla belirleneceği hükme bağlanmış, böylece Devlet hizmeti yükümlülüğü konusunda "eş durumu özürü" ve "sağlık özürü" tanınmış bulunmaktadır. Ancak, bu özürlerin ayrıntılı uygulama biçimine ilişkin başkaca kural Kanunda yer almadığından, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin konuya ilişkin hükümlerinin, Devlet hizmeti yükümlüleri yönünden de uygulanabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
26.3.2013 günlü, 28599 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Eş durumu nedeniyle atama" başlıklı 20. maddesinin 1. fıkrasında, personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için; eşinin, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta memur statüsünde çalıştığını belgelemesinin gerekli olduğu belirtilmiş; 4. fıkrasında ise, "Eşlerden biri bir başka kurumda çalışıyor ise; varsa o kurumla yapılan protokol hükümleri dönem beklenilmeden uygulanır. Ancak, başka kurumda çalışan eşin, Bakanlık veya bağlı kuruluşunun personelinden Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde unvan, kadro ve görev bakımından üst olması veya zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olması halinde eş durumu ataması değerlendirilerek yapılır. Teşkilatın bulunmaması veya bir başka yerde istihdamı mümkün olmayan hallerde, ilgili Kurumla koordinasyon sağlanarak eş durumu atama talebi değerlendirilir. Bu hallerde atama yapılamıyor ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi hükümleri uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

Davacı ve eşinin hizmet süreleri ve Devlet memuru olarak sahip oldukları kadro dereceleri yönünden kıyaslama yapıldığında, 28.04.2014 tarihinde ...ili, ...ilçesi, Çınaraltı Sağlık Evi'ne ebe olarak ataması yapılan ve dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte 12. derece kadroda bulunan davacının, 11.10.2005 tarihinde göreve başlayıp, halen 7. derece kadroda bulunan ve Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan eşinden kadro derecesi ve hizmet süresi bakımından daha alt konumda bulunduğu konusunda duraksama bulunmamaktadır.

Bu durumda, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin yukarıda anılan 20. maddenin 4. fıkrası hükmüne göre, davacının eş mazereti kapsamında eşine tabi olduğu dikkate alınarak atamasının yapılması gerekirken, eşinden daha kıdemli olduğu gerekçesiyle aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; davacının temyiz isteminin kabulüyle ...İdare Mahkemesince verilen 26.05.2015 günlü, E:2014/2053; K:2015/1117 sayılı kararın; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına; aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 23/05/2016 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.


(X) KARŞI OY :

Usule ve hukuka uygun bulunan Mahkeme kararının onanması gerektiği düşüncesiyle karara karşıyım.Üye


S.R. / 01.06.2016
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.  • POPULER KONULAR

Dön İdare ve Vergi Hukuku