Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Anayasa Mahkemesi Kararları Bireysel Başvuru Kararları AİHM KARARINA RAĞMEN YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİN KABUL EDİLMEMESİ

AİHM KARARINA RAĞMEN YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİN KABUL EDİLMEMESİ


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 20134


AİHM kararına dayalı yargılamanın yenilenmesi talebi.. kollukta (polis, jandarma) alınan ifade sırasında avukat-müdafi yardımından faydalandırılmadığı, adil yargılanma hakkının ihlali..
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANAYASA MAHKEMESİ
İKİNCİ BÖLÜM
KARAR
YÜKSEL YİĞİTDOĞAN BAŞVURUSU
(Başvuru Numarası: 2015/12755)
Karar Tarihi: 12/6/2018
R.G. Tarih ve Sayı: 19/7/2018-30483I. BAŞVURUNUN KONUSU
1. Başvuru; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ihlalin yeniden yargılamayla giderilebileceğine dair kararına rağmen yargılamanın yenilenmesi talebinin kabul edilmemesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

111. OLAY VE OLGULAR

8. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim
Sistemi (UY AP) aracılığıyla erişilen bilgi ve belgeler çerçevesinde ilgili olaylar özetle
şöyledir :


9. 1968 doğumlu olan başvurucu, Kocaeli 1 No.lu F Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz
Kurumunda hükümlü olarak bulunmakta; hakkında bireysel başvuruya konu yargılama
dosyasında verilmiş olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası infaz edilmektedir.

10. Başvurucu, (kapatılan) İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinin (CMK 250. madde
ile görevli) 12/9/2008 tarihli kararıyla anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs suçundan
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiştir. Anılan karar, Yargıtay
incelemesinden geçerek 18/3/201 O tarihinde kesinleşmiştir.

11. Başvurucu, mahkumiyetiyle sonuçlanan davaya ilişkin olarak 7/10/2010
tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurmuştur. Başvurucu; gözaltında
tutulduğu süre boyunca işkence gördüğü, işkence iddialarıyla ilgili herhangi bir soruşturma
yürütülmediği, mahkumiyet kararının gözaltındayken müdafi yardımı almaksızın verilen
ifadelere dayandığı,
bağımsız ve tarafsız bir yargılama yapılmadığı, yargılamanın çok uzun
sürdüğü, tanık dinletme ve tanık sorgulama taleplerinin reddedildiği hususlarını şikayet
konusu yapmıştır.


12. AİHM 3/6/2004 tarihli (Yiğitdoğan Türkiye, B. No: 72174/10) kararıyla -aynı
konuya ilişkin Salduz/Türkiye (B. No: 36391/02, 27/11/2008, §§ 56-63) kararına da atıf
yapmak suretiyle- başvurucunun gözaltında tutulduğu sırada müdafi yardımından yararlanma
hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.
Anılan ihlal tespiti dikkate alınarak başvurucunun
adil yargılanma hakkına ilişkin diğer şikayetlerinin incelenmesine gerek görülmemiştir.

Ayrıca AİHM, başvurucunun kötü muamele iddialarına ilişkin olarak etkili bir soruşturma
yürütülmemesi nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (Sözleşme) işkence yasağını
düzenleyen 3. maddesinin usul yönünden ihlal edildiğine de karar vermiştir. AİHM,
başvurucuya manevi tazminat ödenmesine karar vermiş; ayrıca kararında başvurucunun talep
etmesi halinde yeniden yargılama yapılmasının ihlalin giderimi için uygun bir yol olacağını
belirtmiştir .

13. Başvurucu 9/3/2015 havale tarihli dilekçeyle anılan ihlal kararına dayanarak
yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunmuştur. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi 8/4/2015
tarihli ek kararıyla 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 311.
maddesinde öngörülen şartları taşımadığı gerekçesiyle talebin reddine karar vermiştir.
Gerekçenin ilgili kısmı şöyledir :

"Hükümlünün yargılanmanın yenilenmesi talebinde ileri sürdüğü tüm sebeplerin
yargılama aşamasında ileri sürülmüş olması, İstanbul Kapatılan 9. Ağır Ceza
Mahkemesince bu sebeplerin tartışılarak savunmaya itibar edilmemiş ve hükümlünün
cezalandırılmasına karar verilmiş olması ve verilen kararın Ya gıtay incelemesinden
geçerek kesinleşmiş bulunması karşısında hükümlünün talebinin CMK 311. maddesinde
belirtilen yargılanmanın yenilenmesi sebeplerinden sayılmadığı anlaşılmakla, CMK 318 ve
319 maddeleri gereğince yargılanmanın yenilenmesi talebinin kabule değer olmadığına
karar vermek gerekmiştir. "


14. Başvurucu; AİHM'in kararıyla gözaltında müdafi yardımından faydalanma
hakkının ihlalinin tespit edildiğini, kabul edilebilir bulunan
diğer iddiaların incelenmesine
gerek görülmediğini, uygun giderim yolu olarak yargılamanın yenilenmesine işaret edildiğini
belirterek karara itiraz etmiştir.

15. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi 11 /6/2015 tarihli kararıyla başvurucunun
itirazını reddetmiştir.

16. Bu karar, başvurucu müdafiine 29/6/2015 tarihinde tebliğ edilmiştir.

17. Başvurucu 20/7/2015 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur.

KARARIN TAM METNİ
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2 ... 719-11.pdf

HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


  • POPULER KONULAR

Dön Bireysel Başvuru Kararları