Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Anayasa Mahkemesi Kararları Bireysel Başvuru Kararları KOLLUKÇA MÜDAFİ BULUNMAKSIZIN ALINAN İFADEYE DAYALI MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİ

KOLLUKÇA MÜDAFİ BULUNMAKSIZIN ALINAN İFADEYE DAYALI MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİ


Güntülü Kullanıcı avatarı
Moderatör

Mesajlar: 2418


ANAYASA MAHKEMESİ
İKİNCİ BÖLÜM
KARAR
D.Ö. BAŞVURUSU (4)
(Başvuru Numarası: 2014/3735)
Karar Tarihi: 12/6/2018

>YASAK USULLE VE MÜDAFİ HAZIR BULUNMAKSIZIN KOLLUKÇA ALINAN İFADELERE DAYANILARAK MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİ NEDENİYLE ADLİ YARGILANMA HAKKININ İHLALİ.111. OLAY VE OLGULAR

8. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle ilgili olaylar özetle şöyledir :

9. 1961 yılında doğan ve inşaat mühendisi olan başvurucu, İzmir'de yaşamaktadır.

10. Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen ramazan ayında oruç tutma
ibadetinde bulunacak bireylerin ibadete hazırlanmaları için uyandırılmaları amacıyla davul
çalınmaktadır. Bu yöntem ülke genelinde çoğunlukla uygulanan bir gelenek olarak kabul
görmektedir.

1 1. Başvurucunun ikamet ettiği yere bağlı muhtarlık tarafından 2008 yılı ramazan
ayı boyunca davul çalınması ve para toplanması hususunda yazılı yetkilendirme yapılmıştır.

12. Başvurucu; bir ay boyunca her gece saat 03.30'da davul çalınmasına izin
verilmesi suretiyle uyandırıldığını belirterek gürültü niteliğindeki bu uygulamanın sağlıklı
çevrede yaşama hakkını engellediğini , ayrıca ibadete zorlayıcı sonuçlarının olduğunu da iddia
ederek uygulamanın dayanağı olan işlemin iptal edilmesi için Konak Kaymakamlığı aleyhine
İzmir 4. İdare Mahkemesinde 27/8/2008 tarihinde dava açmıştır.

13. Mahkeme 2/7/2009 tarihli kararıyla davayı reddetmiştir. Kararın gerekçesinde
öncelikle inanç özgürlüğü yönünden bir değerlendirme yapılarak ramazan ayı içinde davul
çalınmasının oruç tutma ibadetinin bir unsuru olmadığı , ibadetin başlangıcından önceki
hazırlığın niteliğinden kaynaklanan sabahın erken saatlerinde uyanma gerekliliğinin bir
sonucu olarak gelenekselleşmiş bir uyandırılma yöntemi olduğu açıklanmıştır. Kararda; İslam
dinine inanmayan ya da ibadet yöntemlerine kayıtsız kalan kişilerin salt davul çalınması
nedeni ile ibadete zorlandığının, bu yolla inanç özgürlüklerine müdahale edildiğinin kabulüne
olanak bulunmadığı değerlendirmesine yer verilerek davacının manevi zararına neden olduğu
ileri sürülen davul çalınarak oluşturulan gürültünün engellenmesi ve denetiminde davalı
idarenin görev ve sorumluluğunun incelenmesi, varsa üstlendiği görevin yerine
getirilmesinde hizmet kusurundan söz edilebilmesinin mümkün olup olmadığı irdelenmiştir.
Kararda ayrıca, davul çalınması ile oluşturulan sesin bireylerin huzurunu ve giderek toplum
sağlığını bozucu nitelikte olup olmadığının belirlenmesi, olumsuz etkileri var ise bunun
önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması görevinin İzmir gibi Büyükşehir Belediyesi olarak
örgütlenmiş yerel yönetimlerin bulunduğu yerlerde belediyelere ait olduğu belirtilmiş ve
davalı idarenin varsa gürültü kirliliğinin belirlenmesi ve önlenmesinde ancak dolaylı
görevlerinden söz edilebileceğinden dava konusu edilen tahsis işleminde hukuka aykırılık
bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.


14. Anılan kararın temyiz edilmesi üzerine Danıştay 10. Dairesi (Daire) 23/9/2013
tarihli kararıyla gerekçeyi değiştirerek hükmü onamıştır. Onama gerekçesinde kısaca
ramazan ayında geceleri davul çalınmasının örfi olarak uygulanan ve toplum içinde de çok
büyük oranda hoşgörü ile karşılanan geleneksel bir uygulama olduğu ve dava konusu işlemin
de bu geleneksel uygulamanın kontrollü olarak yapılmasını, dolayısıyla muhtemel kötüye
kullanımlarının önlenmesini amaçladığı belirtilmiştir. Kararda ayrıca davalı idarenin mahalle
halkının talebini karşılamak üzere bu konuda denetimsiz olarak birçok şahsın davul çalıp

bireyleri rahatsız etmesinin önlenmesi için bu konuda belli kişilere izin verme yetkisinin
bulunduğu da gözönüne alınarak davanın reddine karar verilmesi gerektiği açıklanmıştır.
15. Nihai karar 26/2/2014 tarihinde başvurucuya tebliğ edilmiştir.
16. Başvurucu 17/3/2014 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur.KARARIN TAM METNİ
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2 ... 0727-3.pdf

www.kararara.com


  • POPULER KONULAR

Dön Bireysel Başvuru Kararları