Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Anayasa Mahkemesi Kararları Bireysel Başvuru Kararları CEZA EVİNDE AVUKATLA YAPILAN GÖRÜŞMELERİN SINIRLANDIRILMASI VE KAYDA ALINMASI

CEZA EVİNDE AVUKATLA YAPILAN GÖRÜŞMELERİN SINIRLANDIRILMASI VE KAYDA ALINMASI


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 20134


TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANAYASA MAHKEMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
KARAR
AHMET SİL BAŞVURUSU (2)
(Başvuru Numarası: 201 7 /20969)
Karar Tarihi: 28/6/201 8I. BAŞVURUNUN KONUSU
1. Başvuru; tutuklunun ceza infaz kurumunda avukatı ile yaptığı görüşmelerinin sınırlandırılması , kayda alınması ve görüşmelerin infaz koruma memurlarının nezaretinde gerçekleşmesi nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.111. OLAY VE OLGULAR

9. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle ilgili olaylar özetle şöyledir :


10. Başvurucu, hakim olarak görev yapmaktayken 15 Temmuz 2016 tarihinde
yaşanan darbe teşebbüsü sonrasında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme
suçundan Adana 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 17/7/2016 tarihli kararıyla tutuklanmış olup
bireysel başvuruda bulunduğu tarihte Osmaniye 1 No.lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz
Kurumunda tutukludur.

11. Sonrasında Osmaniye 1 No.lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İdare ve
Gözlem Kurulu Başkanlığının (Kurul) 27/7/2016 tarihli kararıyla 23/7/2016 tarihli ve 29779
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere
İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 6. maddesinin ( d) bendi uyarınca
tutukluların avukatlarıyla görüşmelerinin -Kurumda herhangi bir güvenlik zaafiyetine
meydan verilmemesi amacıyla- bir infaz koruma memuru gözetiminde hafta içi mesai saatleri
içinde yaptırılması , görüşmelerin sürekli takip altında tutulması ve tutuklular ile avukatları
arasında örgütün talimatını içeren herhangi bir pusula veya evrak alışverişi yapıldığının ya da
örgütün talimatlarının avukatlarca tutuklulara sözlü olarak iletildiğinin görülmesi veya
duyulması halinde görüşmeye derhal son verilmesi karar altına alınmıştır.

12. Anılan Kurul kararının Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının 4/8/2016 tarihli
oluruyla onaylanmasını müteakip karar tutuklulara tebliğ edilmiştir.

13. Başvurucu, Kurulun kararına itiraz ederek avukatıyla yaptığı görüşmenin
kamera kaydına alınması uygulamasının kaldırılmasını talep etmiştir.

14. Bu sırada 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkında Kanun'da 29/10/2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
676 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikle belli bazı suçlardan tutuklu bulunanların
avukatlarıyla yaptıkları görüşmelerin sesli ve görüntülü olarak kaydedilmesi, tutuklu ve
avukatının yaptığı görüşmede bir görevlinin hazır bulundurulması , savunma amacı dışında
toplumun ve ceza infaz kurumunun güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi, terör örgütü veya
diğer suç örgütlerinin yönlendirilmesi, bunlara emir ve talimat verilmesi veya yorumlarıyla
gizli, açık ya da şifreli mesajlar iletilmesi amacının güdülmesi hususunda yapılacak tespite
binaen tutuklunun avukatına veya avukatın tutukluya verdiği belge ve belge örnekleri,
dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara el konulması, bu amaçla
yapılan görüşmenin derhal sonlandırılması, belirlenen suçlardan tutuklu olanların
avukatlarıyla hafta içi mesai saatleri içinde görüşmeleri şeklindeki tedbirlere Sulh Ceza
Hakimlerince karar verilebileceği düzenlemesi getirilmiştir.

15. Bunun üzerine Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca 3/1/2017 tarihinde
Osmaniye 2. Sulh Ceza Hakimliğinden (Hakimlik) 3 ay süreyle 676 sayılı KHK ile getirilen
yukarıda değinilen tedbirlere karar verilmesi talep edilmiştir.

16. Hakimliğin 6/1 /2017 tarihli kararıyla 676 sayılı KHK ile yapılan değişiklik
uyarınca belli bazı suçlardan tutuklu bulunanların avukatlarıyla yaptıkları görüşmelerin sesli
ve görüntülü olarak kaydedilmesine, tutuklu ve avukatının yaptığı görüşmede bir görevlinin
hazır bulunmasına, tutuklunun avukatına veya avukatın tutukluya verdiği belge ve belge
örnekleri dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara el konulmasına,
belirlenen suçlardan tutuklu olanların avukatlarıyla hafta içi mesai saatleri içerisinde
görüşmelerine karar verilmiştir.


17. Osmaniye İnfaz Hakimliğince 9/3/2017 tarihli kararla Osmaniye 2. Sulh Ceza
Hakimliğinin 6/1/2017 tarihli kararına da değinilerek başvurucunun itirazı reddedilmiştir.
Kararın gerekçesi şu şekildedir:


" ... Soruşturma aşamasında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma iddiası ile tutukh
bulunanların avukatları ile yaptıkları görüşmelerin kamera kaydına alınması yetkisi anılan
KHK düzenlemesine dayanılarak Cumhuriyet Başsavcılığına ve Ceza İnfaz Kurumları İdare
ve Gözlem Kuruluna bırakılmıştır. Görüşmelerin kamera kaydına alınması İdare ve Gözlem
Kurulunun önerisi ile Cumhuriyet Başsavcılığınca onaylanarak uygulamaya konulmuş olup,
soruşturmanın selameti ve tutukluların ceza infaz kurumunda güvenliklerinin sağlanması,
FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olmak iddiası ile tutuklu bulunanların diğer örgüt
üyeleri ile haberleşmesinin ve irtibatının engellenmesi için alınan tedbirler kapsamında
yapılan uygulamanın genel ve soyut olarak bu suç grubundaki tüm tutuklulara istisnasız
uygulandığı, yapılan işlemin usul ve yasaya uygun olduğu, takdir hakkının aşılması suretiyle
kötüye kullanıldığına dair uygulama yapıldığına ilişkin herhangi bir delil ve emare
bulunmadığı, kişilere özel yapılacak bir uygulamanın kurumun düzen ve işlerliğini bozacağı
anlaşılmıştır.
Osmaniye 1 No.lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurum Müdürlüğü İdare ve Gözlem Kurulu
Başkanlığının 27/7/2016 tarihli, 2016/2070 sayılı Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca
onaylanan kararının 23/7/2016 tarihli ve 676 sayılı KHK'nın 6/d maddesi düzenlemesine ve
usule uygun olduğu anlaşılmakla birlikte, mahkememizce verilecek karar tarihinde şikayetçi
tutuklu hakkında verilen kısıtlama kararının dayanağının Osmaniye 2. Sulh Ceza
Hakimliğinin 61112017 tarih 2017 /85 D.İş sayılı kararı olduğu, bu karara ve yukarıda
bahsedilen kararlara ilişkin olarak yapılan uygulamaların itirazın temelini teşkil ettiği
anlaşılmıştır . ... İtirazın konusu Ceza İnfaz Kurumunun tutuklu/hükümlülerin avukatlarıyla
görüşmelerinde yaptığı uygulama ve işlemdir. İtiraz konusu işlemin Hakimliğimizin görev ve
yetki alanında olduğu İnfaz Hakimliği Kanununun 5. maddesinin 1. fıkrası gereğincl
anlaşılmıştır. Ceza İnfaz Kurumunun itiraz konusu uygulamalarında ilgili KHK hükümleri
ve Sulh Ceza Hakimliğinin kararındaki esaslar yönünden herhangi bir yanlış uygulama ve
hukuka aykırı yön bulunmadığı anlaşılmış[tır]."

18. Anılan karara karşı yapılan itiraz Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesinin
23/3/2017 tarihli kararıyla reddedilmiştir.

19. Karar, başvurucuya 17/4/2017 tarihinde tebliğ edilmiştir.

20. Başvurucu 18/4/2017 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur.

21. Bireysel başvuru sonrasında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının 30/6/2017
tarihli iddianamesiyle başvurucu hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kamu
davası açılmış, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan ise ek
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir.

22. Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesince verilen yetkisizlik kararı üzerine Adana
2. Ağır Ceza Mahkemesinin (Mahkeme) 2017 /360 esasına kaydedilen yargılamanın
16/1/2018 tarihli celsesinde başvurucunun yargılama aşamasında müdafi yardımından
faydalandığı, kendisi ve müdafiin esas hakkında savunma sundukları anlaşılmıştır.

23. Mahkeme 16/1/2018 tarihli kararla başvurucunun müsnet suçtan neticeten 6 yıl
1 O ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vermiştir.24. Karara karşı başvurucu tarafından 15/2/2018 tarihinde istinaf yoluna
başvurulmuş olup istinaf başvurusunun inceleme aşamasında olduğu tespit edilmiştir.


VI. HÜKÜM
Açıklanan gerekçelerle;
A. Adli yardım talebinin KABULÜNE,
B. Başvurunun başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA,

C. 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 339.
maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca tahsil edilmesi mağduriyetine neden olacağından
başvurucunun yargılama giderlerini ödemekten TAMAMEN MUAF TUTULMASINA
28/6/2018 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.


KARARIN TAM METNİ
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.go ... 2017/20969

HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


  • POPULER KONULAR

Dön Bireysel Başvuru Kararları