Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI İcra ve İflas Hukuku Kiralananın tahliyesinde eşyaları boşaltmak zorunlu mu?

Kiralananın tahliyesinde eşyaları boşaltmak zorunlu mu?

İcra, İlamlı ve İlamsız Takip, Haciz, Mal Beyanı, İhtiyati Haciz, Borca İtiraz, Şikayet, İstihkak ve İstirdat Davaları, Taahhüdü İhlal, Sıra Cetveli, İflas...

efe2929 Site Üyesi

Mesajlar: 3


Merhaba;

Müvekkilin evini kiraya vermiş olduğu kiracı hakkında tahliye talepli icra takibi başlatıldı ve mahkemeden tahliye kararı alındı. Ancak; borçlunun üzerine hiçbir şey olmaması sebebiyle kira borcunu ve tahliye aşamasında yapılacak masrafların tahsil edilme şansı çok az görünüyor. Bu sebeple; yalnızca dairenin kilidini değiştirerek ve alacaklıyı da yediemin olarak göstererek eşyaları boşaltmadan dairenin tahliyesini sağlamak mümkün müdür?( borçlu eşyaları istediği zaman alabilecek) Zira; eşyaların koyulması için bir depo tutmak ve nakliyesini yapmak çok masraflı olacak ve daha sonradan bu masrafların borçludan tahsil edilme ihtimali yok gibi. Şayet bu mümkün değil ise; eşyaları evin önüne koyup borçluya teslim etmek mümkün müdür? Yoksa illa ki eşyaların kapalı başka bir yere taşınması zorunlu mudur?teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 20553


AŞINMAZ TAHLİYE VE TESLİMİ :
1 – BORÇLUNUN ELİNDE İSE:
MADDE 26. (Değişik: 3/7/1940 - 3890/1 md.)

Bir taşınmaz veya bir geminin tahliye ve teslimine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru 24 üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün içinde hükmolunan şeyin teslimini emreder.

Borçlu taşınmazı veya gemiyi işgal etmekte iken bu emri tutmazsa, ilamın hükmü zorla icra olunur.

Alacaklıya teslim olunan taşınmaza veya gemiye haklı bir sebep olmaksızın tekrar giren borçlu ayrıca hükme hacet kalmadan zorla çıkarılır.

Bunların içinde bulunup da ilamda dahil olmayan eşya çıkarılarak borçluya teslim ve hazır değilse vekiline veya ailesi halkından veyahut müstahdemlerinden reşit bir kimseye tevdi olunur. Bunlardan da kimse bulunmazsa mezkür eşya masrafı ileride borçluya ödetilmek üzere peşin olarak alacaklıdan alınıp emin bir yerde veya alacaklının yedinde hıfzettirilir ve icra dairesince hemen yapılacak tebligat üzerine borçlu eşyanın bulunduğu mahalde ise beş ve değil ise otuz gün içinde eşyayı almaktan veya masrafı ödemekten imtina eder yahut lüzum görülürse icra memuru tetkik merciinin karariyle bunları satıp tutarından masrafı ifa eder. (Değişik son cümle: 17/7/2003-4949/8 md.) Fazla kalırsa borçlunun adına, Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte nitelikleri belirlenen bankalardan birine yatırılır.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


Dön İcra ve İflas Hukuku