İNTİFA HAKKI KURULMASI SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

Dava, icra ve temyiz dilekçe örnekleri ile her türlü hukuki sözleşme örneği paylaşım platformu...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 21762
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08

İNTİFA HAKKI KURULMASI SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

Mesaj gönderen teoman » 14 Ağu 2018 10:32

İNTİFA HAKKI SÖZLEŞMESİ

Madde 1 - Taraflar;

Bir taraftan ...... ........ ..…. …./….. adresinde ikamet eden ....... …… ile ....... ........ ….. ……./….. adresinde ikamet eden ....... …… arasında aşağıdaki koşullarda bir intifa hakkı sözleşmesi imzalanmıştır.

İş bu sözleşmede ;
........ …… “malik”,
......... …… ”intifa hakkı sahibi” olarak anılacaktır.

Madde 2 - Konu;

İş bu sözleşmenin konusu, mülkiyeti malike ait olan …. …. adlı heykeltıraşın ……….. isimli eserinin, intifa hakkı sahibine kullanma amacıyla yıllık …-TL karşılığında …. yıl süre ile verilmesidir. İntifa hakkı sahibi işbu sözleşme konusu malı, kendisine ait bulunan otellerin lobilerinde sergilemek amacıyla kullanacaktır. Sözleşme konusu eser …/…/… tarihinde malik tarafından intifa hakkı sahibine ait …..’ da bulunan ….. Oteli’ ne teslim edilecektir.

Madde 3 - İntifa hakkı sahibinin hakları ve yükümlülükleri;

İntifa hakkı sahibi, sözleşme konusu malı zilyetliğinde bulundurma, yönetme, kullanma ve ondan yararlanma yetkilerine sahiptir. Bu yetkilerini kullanırken iyi bir yönetici gibi özen göstermek zorundadır.

İntifa hakkı sahibi, intifa konusu malı yeni bir şekle dönüştüremeyeceği gibi, onda önemli bir değişiklik de yapamaz.

İntifa hakkı sahibi, malın muhafazası ve olağan bakımı için gerekli onarım ve yenilemeleri yapmakla yükümlüdür. Malın muhafazası, daha önemli işlerin yapılmasını veya önlemlerin alınmasını gerektiriyorsa; intifa hakkı sahibi, durumu malike bildirmek ve bunların gerçekleştirilmesine izin vermek zorundadır. Malikin gereken işleri yapmaktan kaçınması halinde intifa hakkı sahibi, bunları onun hesabına kendisi yapabilir.

İntifa hakkı sahibi, malikin lehine malı yangına ve diğer tehlikelere karşı sigorta ettirecektir; hakkının devamı süresince sigorta primlerini ödemekle yükümlüdür. İntifa hakkı sahibi sigorta ettirme yükümlülüğünü yerine getirmez ise, malikin bu yüzden ödeyeceği zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

İntifa hakkı sahibi, zararın kendi kusurundan ileri gelmediğini ispat etmedikçe, malın yok olmasından veya değerinin azalmasından sorumludur; malın olağan kullanılması sonucunda meydana gelen değer azalmalarından sorumlu değildir.

İntifa hakkı sahibi, işbu sözleşmeden doğan haklarını başkasına devredemez.

Madde 4 - Malikin hakları ve yükümlülükleri;

Malik, intifa hakkı sahibinin malı kullanma veya yararlanma tarzını kontrol ve gözetim yetkisi mevcuttur; hakkın konusu olan malın hukuka aykırı ya da niteliğine uygun düşmeyen kullanılış biçimine itiraz edebilir.

Eserin olağan bakım ve koruma önlemlerini aşan önemli işlerin yapılması veya önlemlerin alınması malike aittir. Malik, bu önlemleri almazsa, intifa hakkı sahibi, malik hesabına gerekli önlemli işleri yapabilir ve bu işlerin yol açtığı masrafları malikten isteyebilir.

Madde 5 - Sona Ermesi;

İşbu sözleşme ... yıl süre ile geçerli olup bu sürenin dolmasıyla kendiliğinden sona erer.

Malik, hakkın sona ermesiyle, intifa konusu malın geri verilmesini talep hakkına sahiptir. İntifa hakkı konusu eser alındığı zamanki halinde iade edilmek zorundadır. Eserin yok olması nedeniyle geri verme borcunun yerine getirilmesi inansızlaşmışsa veya eşyanın kötü kullanımı nedeniyle değer azalması söz konusuysa geri verme borcunun yerini tazminat borcu alacaktır. Ancak intifa hakkı sahibinin eserin özdeğerine yaptığı giderleri talep etme hakkı mevcuttur.

Madde 6 - Tebligat;

Taraflar, işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde beyan etmiş oldukları adreslerin, yasal tebligat adresleri olduğunu; tebligat adreslerinde değişiklik olması halinde yeni adreslerini ......... gün içinde noter vasıtasıyla karşı tarafa bildirmedikçe bu adreslere yapılacak tebligatın geçerli olacağını ve yasal bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan ederler. Taraflar, birbirlerine yapılacak tüm bildirimlerin yazılı olacağını kabul ve taahhüt ederler.

Madde 7 - Uyuşmazlıklarda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri;

İş bu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için …. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

İş bu sözleşme, …/…/…. tarihinde …. ilinde iki nüsha olarak imzalanmış ve bir nüsha malike teslim edilmiş, ikinci nüsha intifa hakkı sahibinde kalmıştır.


MALİK İNTİFA HAKKI SAHİBİ
İmza İmza
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla