Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Danıştay Kararları Danıştay İdare ve Vergi Daireleri Kararları DİSİPLİN CEZASI VERİRKEN EYLEME KARŞILIK GELEN FİİL VE HALİN BELİRTİLMESİ GEREK

DİSİPLİN CEZASI VERİRKEN EYLEME KARŞILIK GELEN FİİL VE HALİN BELİRTİLMESİ GEREK


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 19764


T.C.
DANIŞTAY
12. DAİRE BAŞKANLIĞI
ESAS NO: 2016/3292
KARAR NO : 2017/2679
KARAR TARİHİ: 23.05.2017

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) :

Vekili :

Karşı Taraf (Davacı) :

>İDARE DİSİPLİN CEZASI VERİRKEN SÜBUT BULAN EYLEME KARŞILIK GELEN FİİL VE HALİN TEREDDÜTE YER BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE BELİRTİLMESİ GEREKİR.


İstemin Özeti : ......İli, .... İlçesi, ...Halk Eğitim Merkezinde öğretmen (lokal görevlisi) olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-(c) maddesi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılması teklifinin Disiplin Kurulu tarafından reddi üzerine aynı Kanun'un 126. maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 15.01.2014 tarihli ve 213451 sayılı İzmir Valiliği işleminin iptali istemiyle açılan davada; uyuşmazlıkta, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 126. maddesi gereğince işlem tesis edilirken, hukukilik denetimi yapılabilmesi için, disiplin cezası verilebilecek sübut bulan eylemlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinde sayılan hangi fiil ve haller kapsamında görüldüğünün ve sübut bulan eyleme karşılık gelen disiplin cezasını gerektiren fiil ve halin Kanun'un 125. maddesinin hangi fıkrasının hangi alt bendine karşılık geldiğinin tereddüte yer bırakmayacak şekilde delilleriyle ortaya konulması gerekir iken, bu hususlar ortaya konulmaksızın tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda İzmir 2. İdare Mahkemesince verilen 23/12/2015 tarihli ve E:2014/633, K:2015/1691 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi :

Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 23.05.2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


  • POPULER KONULAR

Dön Danıştay İdare ve Vergi Daireleri Kararları