Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Danıştay Kararları Danıştay İdare ve Vergi Daireleri Kararları ZİMMET SUÇUNDAN VERİLEN HAGB KARARI, MEMURİYETE DÖNME TALEBİNİN REDDİ

ZİMMET SUÇUNDAN VERİLEN HAGB KARARI, MEMURİYETE DÖNME TALEBİNİN REDDİ


admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 28112D A N I Ş T A Y 12. DAİRE
Esas No : 2015/1513
Karar No : 2018/64

İstemin Özeti :
...İli, ...İlçesi, ...Beldesi PTT Şubesinde gişe memuru olarak görev yapmakta iken zimmetine para geçirdiğinden bahisle 399 sayılı KHK'nın 44. maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(g) maddesi uyarınca sözleşme feshi cezası ile cezalanadırılan ve adli yargıda yapılan yargılama sonucu hakkında 1 yıl 4 ay hapis cezası hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen davacının, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararın üzerinden 5 yıl geçtiği ve bu süre içerisinde herhangi bir suç işlememesi sebebiyle zimmet suçuna ilişkin açılan davanın düştüğünü belirterek yeniden göreve alınması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 25.10.2013 tarihli ve 11637 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; davacının sözleşmesinin feshine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davanın reddine karar verildiği, adli yargılama sonucu verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile birlikte davacının memuriyetine engel herhangi bir mahkumiyet hükmünün kalmadığı, ancak yeniden göreve atanması yolundaki başvurusunun davalı idarece takdir yetkisi çerçevesinde kadro ve ihtiyaç durumu, davacının görevde iken işlediği zimmet fiili de göz önüne alınarak değerlendirildiği ve davacının atamasının yapılmadığı, idarece tesis edilen dava konusu işlemde mevzuata, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda Ankara 17. İdare Mahkemesince verilen 25/12/2014 tarihli ve E:2014/59, K:2014/1404 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 23/01/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.


  • POPULER KONULAR

Dön Danıştay İdare ve Vergi Daireleri Kararları