Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları GİZLİ AYIP, KİLOMETRESİ İLE OYNANMIŞ ARAÇ SATIŞI İDDİASI, EKSİK BİLİRKİŞİ RAPORU

GİZLİ AYIP, KİLOMETRESİ İLE OYNANMIŞ ARAÇ SATIŞI İDDİASI, EKSİK BİLİRKİŞİ RAPORU


admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 28109YARGITAY 13. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2015/16613
KARAR NO : 2017/2063


Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı 06 A... plakalı aracı internette görüp beğendiğini Ostim araba pazarında davalı ile yapılan pazarlık sonucu 17.250,00 TL‘ye satın aldığı aracı servise götürdüklerinde bir takım arızaların tespit edildiği, davalının anlaşma yoluna girmemesi nedeniyle uzman mütalaası alındığı mütalaada aracın kilometresi ile oynandığının tespit edildiği aracın değer kaybı nedeniyle fazladan ödenen 4.250,00 TL’nin ihtarname tarihi olan 13.06.2012 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte taraflarına ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkeme, aracın servis kayıtlarında, gizli ayıp olarak ileri sürülen kilometredeki düşürülmenin satış tarihinden sonra meydana geldiği bundan da davalı satıcının sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle davacının talebini reddetmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece, hükme esas alınan bilirkişi raporu olayı aydınlatmaya yeterli düzeyde bulunmamaktadır. Bilirkişinin dosya üzerinden değerlendirme yaparak sonuca ulaştığı, araç üzerinde inceleme yaparak bizzat değerlendirme yapmadığı gibi ilgili test kuruluşlarında aracın gerçek kilometresinin tespiti hususunda ve yöntemler hakkında bilgi vermediği ve böylece oluştuğu iddia edilen çelişkili durumu taraf, mahkeme ve Yargıtay denetimine uygun bir rapor haline getirmediği açık olup, her ne kadar temyiz aşamasında sunulmuş ise de, davacının elindeki ...Oto Test servis kaydının esasen bu eksik incelemeyi işaret ettiği anlaşılmaktadır. Bu durumda konusunda uzman bilirkişi veya bilirkişi kurulu oluşturarak yukarıda belirtilen hususları da dikkate almak suretiyle denetime elverişli rapor alınıp, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı bilirkişi raporuna itibar edilerek yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ:
Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı lehine BOZULMASINA, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.


  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları