17. Hukuk Dairesi 2015/15006 E. , 2017/10168 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 542992
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/15006 E. , 2017/10168 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

17. Hukuk Dairesi 2015/15006 E. , 2017/10168 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacılar vekili ve davalı vekilince istenmiş, davacılar vekilince duruşma talep edilmiş olmakla duruşma için tayin edilen 7.11.2017 Salı günü davacılar vekili Av. ... geldi. Davalı taraftan gelen olmadı. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davacılar vekili dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü.
-K A R A R-

Davacılar vekili, 17/05/2010 tarihinde davalı şirkete ait aracın sürücüsü ...'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kendisiyle aynı istikamete doğru ilerlemekte olan ...plaka numaralı aracı tırın altına aldığını, müvekkillerinin birinci dereceden akrabaları olan ...,...,...'un olay yerinde feci şekilde can verdiğini, kaza sonrası düzenlenen tutanakta tır şoförü ...'ın kaza oluşumunda asli kusurlu bulunduğunu, kazada yaşamını yitiren ...'un müvekkillerinden ... ve ...'un oğlu, ... ve ...'un ise kardeşi; ... ve ...ise müvekkillerinden ... ve ...'un torunları, ... ve ...'un ise yeğenleri olduğunu, aynı aileden üç cana mal olmuş kazadan bir ailenin yok olduğunu, müvekkillerinin derinden sarsıldığını belirterek ... lehine, oğlu müteveffa ... için 40.000,00-TL, torunları müteveffa ... ve ... için ayrı ayrı 20.000,00-TL olmak üzere toplamda 80.000,00-TL manevi tazminat, ... lehine, oğlu müteveffa ... için 40.000,00-TL, torunları müteveffa ... ve ... için ayrı ayrı 20.000,00-TL olmak üzere toplamda 80.000,00-TL manevi tazminat, ... lehine, kardeşi müteveffa ... için 25.000,00-TL, yeğenleri müteveffa ... ve...için ayrı ayrı 10.000,00-TL olmak üzere toplamda 45.000,00-TL manevi tazminat, ... lehine, kardeşi müteveffa ... için 25.000,00-TL, yeğenleri müteveffa ... ve ... için ayrı ayrı 10.000,00-TL olmak üzere toplamda 45.000,00-TL manevi tazminatın,kaza tarihi 17/05/2010 tarihinden itibaren banka mevduatında uygulanan en ... faiz oranı üzerinden faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, ... Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen kazanın vuku bulduğu tarih itibari ile trafik kazasının oluşunu gösterir kamera kayıtlarında, otobanın en sağ şeridinde ve normal hızla trafik kurallarına uygun olarak seyreden müvekkili şirkete ait tırın önüne emniyet şeridinde durmakta olan bir başka aracın trafik akışını kontrol etmeden/sinyal vermeden, ani ve kontrolsüz bir şekilde emniyet şeridinden sağ şeride manevra yapması/girmesi sebebiyle kazanın oluştuğunu, ... Trafik İhtisas Dairesi 01/10/2010 tarihli raporunda sürücü/müteveffa ...'ın kusurlu olmadığını, talep edilen manevi tazminat miktarının fahiş olduğunu, davacıları zenginleştirici ölçüde, müvekkili şirket için de fakirleştirici olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile; davacılar ... ve ... için ayrı ayrı olmak üzere çocukları ...'in ölümü nedeniyle 20.000,00-TL ve torunları ... ve ...'ın ölümü nedeniyle ayrı ayrı 7.500,00-TL olmak üzere, adı geçen her bir davacı için toplam 35.000,00-TL manevi tazminatın kaza tarihi 17/05/2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsili ile adı geçen davacılara verilmesine, davacılar ... ve ... için ayrı ayrı olmak üzere kardeşleri ...'in ölümü nedeniyle 5.000,00-TL manevi tazminatın kaza tarihi 17/05/2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsili ile adı geçen davacılara verilmesine, davacılar ... ve ...'nin yeğenleri ... ve ...'ın ölümüne dayalı manevi tazminatı talebinin reddine, karar verilmiş olup, karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre davalı vekilinin tüm ve davacılar vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Dava trafik kazası sonucunda ölüm nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir.
Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli ve tarafların kusur durumu da gözönünde tutularak, 818 sayılı BK'nun 47. maddesindeki(6098 sayılı B.K.’nun 56. maddesi) özel haller dikkate alınarak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır. Zira, M.K'nun 4.maddesinde, kanunun takdir hakkı verdiği hallerde hakimin hak ve nesafete göre hükmedeceği öngörülmüştür.
Belirtilen hususlar dikkate alındığında, olayın meydana geliş şekli, tarafların kusur durumu ve ölenlerin yaşları dikkate alındığında davacılar için takdir olunan manevi tazminatların az olduğu görülmüş ve hakkaniyete uygun şekilde manevi tazminatlara hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin tüm, davacılar vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA; 1.480,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak duruşmada vekille temsil olunan davacılara verilmesine, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine, aşağıda dökümü yazılı 4.098,60 TL kalan harcın temyiz eden davalıdan alınmasına 07.11.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.Cevapla