AVUKAT HARİCEN TAHSİL EDİLEN ALACAK DOSYAYA BİLDİRMELİ, KALAN ALACAK ÜZERİNDEN..

Hukuk Mahkemeleri Yargılama Usulü, Duruşma, İspat ve Deliller, İhtiyati Tedbir, Delil Tespiti, Gider Avansı, Yargılama Giderleri, Adli Yardım, Vekalet Ücreti, Temyiz, İstinaf, Tahkim, Avukat Hakları, Avukat Disiplin İşlemleri, Barolar...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 21762
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08

AVUKAT HARİCEN TAHSİL EDİLEN ALACAK DOSYAYA BİLDİRMELİ, KALAN ALACAK ÜZERİNDEN..

Mesaj gönderen teoman » 18 Kas 2018 10:18

TBB DİSİPLİN KURULU KARARI
E. 2013/582
K. 2014/6
T. 10.01.2014

Haricen tahsil edilen alacak dosyaya bildirilmeli, kalan alacak üzerinden takip işlemleri yapılmalıdır.

(Av. Yas 34, 134 TBB Mes.Kur 3, 4)


İtirazın süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.

Şikâyetli avukat hakkında TBB Yönetim Kurulu’nun 09.11.2012 gün ve 2012/779 Esas, 2012/935 Karar sayılı kararında bildirilen “.. 5.icra Müdürlüğünün 2010/7958 sayılı dosyası ile 12.07.2010 tarihinde başlatılan takipte, kararlaştırılan 9.500 TL’nin 23.07.2010, 09.08.2010 tarihleri arasında şikâyetçinin banka hesabına yatırıldığı, yeni dönem kira borcu için .. 4. İcra Müdürlüğü’nün 2011/1559 Esas sayılı dosyası ile 24.02.2011 tarihinde takip başlatıldığı için, yukarda belirtilen 9.500.00 TL’nin bu dosya borcuna mahsuben ödendiği kabul edilemeyeceği, Şikâyetçinin, gün ve ay olarak aynı, ancak 2011 senesinde banka hesabına stopaj borcu için gönderildiğini iddia ettiği havalelere ait bir hesap belgesi bulunmadığı, şikâyetçi tarafından da stopaj borcu için şikâyetlinin banka hesabına para yatırıldığını beyan etmediği, ibraz edilen protokolde de böyle bir ödemeden bahsedilmediği, Taraflar arasında yapılan 20.09.2011 tarihli protokolün bir ibraname olmadığı, bu protokolün l . maddesine göre … 5. İcra Müdürlüğü’nün 2010/7958 Esas sayılı dosyasında muhafaza altına alınan tüm menkullerin, taraflar arasındaki kira akdinden kaynaklanan kira alacağı, faizi, icra masrafı, vekâlet ücretine mahsuben kiraya verene verileceği, bu şart yerine getirilmediği takdirde protokolün geçersiz olacağı, kiraya verenin bunun dışındaki her türlü hak ve alacaklarından feragat ettiğini belirtilmiş olup, bu işlemler yapıldıktan sonra kiraya verenin avukatı hakkında .. ve .. Barosu Başkanlıklarına yapılan şikâyetten vazgeçileceği belirtilmiştir. Protokolün şartlarının yerine getirilip, getirilmediği belli değildir. Ancak yukarda belirtildiği gibi, taraflar arasındaki anlaşmaya göre .. 5. İcra Müdürlüğü’nün 2010/7958 Esas sayılı dosya borcu 23.07.2010 -- 09.08.2010 tarihleri arasında şikâyetlinin banka hesabına yatırıldığı halde, takip dosyasına bu tahsilâtların bildirilmediği ve 1136 sayılı Avukatlık Yasası'nın 34. 134 ve TBB Meslek Kuralları 3, 4. maddelere aykırı davrandığı” gerekçesi ile açılan disiplin kovuşturması sonucu eylem sabit görülmeyerek disiplin cezası tayinine yer olmadığına oy çokluğu iler karar verilmiştir

Şikâyetli avukat savunmasında özetle; Şikâyetçi; .. 5. İcra Müdürlüğü’nün 2010/7958 sayılı dosyası ile icra takibi yapıldığının doğru olduğunu, ancak bu dosya kapsamında ödeme yapılmadığını, şikâyetçinin müvekkiline 70.000.00 TL kira borcu ve 12.000.00 TL da kira stopaj borcu olmak üzere toplamda 82.000 TL borcu olduğunu, 23.07.2011’de 3.000.00 TL, 28.07.2011’de 3.000.00 TL, 28.07.2011 de 1.000.00 TL, 29.07.2011 de 1.000.00 TL, 09.08.2011 de 3.500.00 TL’nin banka hesabına gönderildiğini, ancak bu ödemelerin kira stapoj vergisinin ödenmesi ile ilgili olduğunu, yeni dönem kiraların ödenmemesi üzerine .. 4. İcra Müdürlüğü’nün 2011/1559 sayılı dosyası ile icra takibine geçildiğini, gayrimenkulü tahliye etmemek için itiraz edildiğini, tahliye için dava açtıklarını, yine ikinci dönem taksitin ödenmemesi üzerine şikâyetçi hakkında .. 4. İcra Müdürlüğü’nün 2011/5321 sayılı dosyası ile icra takibine geçildiğini, sonrasında şikâyetçi yan ile sözleşme yaptıklarını, aralarındaki ihtilafa sona erdirdiklerini, … l . İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2011/732 sayılı dosyasını da takipsiz bıraktıklarını, dosyadan kaynaklanan vekâlet ücreti içinse (yapılan indirimle tarafıma 3 adet senet tanzim etmiş iseler de ödenmediğini, 4. İcra Müdürlüğü’nün 2011/5321 Esas sayılı dosya borcu halen ödenmemiş olup derdest oluğunu bildirmiş suçsuz olduğunu savunmuştur.

İncelenen dosya kapsamından … 5. İcra Müdürlüğü’nün 2010/7958 Esasında 12.07.2010 tarihli takip talebi ile Şikayetçi aleyhine 17.632.263 TL’lik icra takibi açıldığı,

23.07.2010 tarihinde 3.000.00 TL, 28.07.2010 tarihinde 1.000.00 TL, 29.07.2010 tarihinde 1.000.00 TL, 30.07.2010 tarihinde 1.000.00 TL ve 09.08.2010 tarihinde 3.500.00 TL olmak üzere 9.5000.00 TL “lasemo mersin kira için” meşruhatı ile Şikâyetlinin .. İ. Bank ….. No.lu hesabına para gönderildiği,

Mersin 4. İcra Müdürlüğü’nün 2011/1559 Esasında 24.02.2011 tarihli takip ile 34.321 TL’lik Şikâyetçi aleyhine takip açıldığı,

01.01.2010-01.12.2010 dönemine ait Şikâyetli vekili M.Ş.K. adına %50 hesaplanan stopaj beyanının 25.03.211 tarihinde yapıldığı ve tahakkuk eden verginin 4.327.00 TL olduğu,

… 5. İcra Müdürlüğü’nün 2010/7958 Esasındaki takipte 17.320.00 TL ana alacak üzerinden 18.07.2011 günlü taleple Şikâyetçinin 38 KH … ve 81 DR … ve 81 DR … plaka sayılı araçlarına haciz konulduğu ve yakalama emri çıkartılmasının talep edildiği,

… 5. İcra Müdürlüğü’nün 2010/7956 Esasında kayıtlı dosyada 25.07.2011 günü yapılan haciz ve muhafaza tutanağında alacak miktarının 17.632.00 TL olarak gösterildiği,

23.07.2010 tarihli makbuzla 3.000.00 TL, 29.07.2010 tarihli makbuzla 1.000.00 TL, 30.07.2010 tarihli makbuzla 2.500.00 TL ve 09.08.2010 tarihli makbuzla 3.000.00 TL’nin kira alacağı+stopaj meşruhatı ile Şikâyetli vekili H.K.’e ödendiği, Mersin 4. İcra Müdürlüğü’nün 2011/1559 Esas sayılı dosyasında hiçbir icrai işlem yapılmadığı, görülmektedir.

Dosya kapsamına göre Şikâyetli avukat tarafından tahsil edilen ve müvekkiline ödenen 9.500.00 TL’nin … 5. İcra Müdürlüğü’nün 2010/7958 Esasında kayıtlı dosyana bildirilmeksizin ana alacak üzerinden haciz ve muhafaza işlemleri yapıldığı tartışmasızdır.

Avukatlık Yasasının 34. maddesi “ Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler ”

Avukatlık Yasası’nın 134. maddesi “Avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, mesleki çalışmada görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.”

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 3. maddesi “Avukat mesleki çalışmasını ve kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür”

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 4. maddesi “Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır.” hükümlerini amirdir.

Kurulumuzun yerleşik içtihadı gereği haricen yapılan tahsilât dosyasına bildirilmeli ve kalan gerçek alacak üzerinden takibe devam edilmelidir.

Avukatlar özen ve doğruluk kurallarına göre hareket etmek, kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde sadakatle davranmak mesleğin itibarını sarsacak her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır.

Bu nedenlerle eylem Avukatlık Yasası 34, 134 ve TBB Meslek Kuralları 3, 4. maddelere aykırı olmakla Baro Disiplin Kurulu’nca yapılan hukuksal değerlendirme isabetli bulunmamış ve Şikâyetçi itirazının kabulü ile disiplin cezası tayini gerekmiştir.

Sonuç olarak Şikâyetçi vekili Avukat D.T.’un itirazının kabulü ile … Barosu Disiplin Kurulu’nun “Disiplin Cezası Verilmesine Yer Olmadığına” ilişkin 19.07.2013 gün ve 2013/6 Esas 2013/38 Karar sayılı kararının KALDIRILARAK, Şikâyetli avukat O. Ö.’nın “Kınama Cezası İle Cezalandırılmasına”, katılanların oy birliği ile karar verildi.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla