DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA BİR ALT CEZA UYGULAMASINI DİSİPLİN KURULU VERE BİLİR

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Güntülü
Moderatör
Mesajlar: 2843
Kayıt: 10 Oca 2013 02:43

DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA BİR ALT CEZA UYGULAMASINI DİSİPLİN KURULU VERE BİLİR

Mesaj gönderen Güntülü » 24 Kas 2018 18:19

T.C.
DANIŞTAY
5. DAİRE BAŞKANLIĞI
ESAS NO: 2016/10059
KARAR NO: 2016/5931
KARAR TARİHİ:10.11.2016


Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı):

Karşı Taraf (Davalı) : Vakıflar Genel Müdürlüğü

Vekili : Av. ...

İstemin Özeti: Balıkesir İdare Mahkemesinin 21.10.2010 tarih ve E:2009/1267, K:2010/1171 sayılı kararının, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. Savunmanın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

Danıştay Tetkik Hakimi: Selin Toprak

Düşüncesi: İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince gereği görüşüldü:

Dava, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünde mimar olarak görev yapan davacının, 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile tecziye edilmesine dair 18.9.2009 tarihli işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Balıkesir İdare Mahkemesinin 21.10.2010 tarih ve E:2009/1267, K:2010/1171 sayılı kararıyla; fiili sabit olan davacıya verilen disiplin cezasında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 126. maddesinde, "Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler, il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir." hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; davacı hakkında yapılan soruşturma sonucunda getirilen teklif doğrultusunda Genel Müdür Yardımcısı tarafından davacının 657 sayılı Kanunun 125/D-f maddesi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılması gerekmekte ise de, davacının yükselebileceği derecenin son kademesinde olması geçmiş sicillerinin iyi ve pekiyi olması nedeniyle brüt aylığının 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırıldığı anlaşılmıştır.

Olayda; hakkında yapılan soruşturma ile eylemi kademe ilerlemesinin durdurulması cezası olarak değerlendirilen davacının durumunun, öncelikle bu cezayı vermeye yetkili disiplin kurulunda görüşülmesi ve bir alt cezanın bu kurulca değerlendirilmesi gerekirken, disiplin kurulu kararı alınmaksızın doğrudan atamaya yetkili amir tarafından bir alt ceza olan aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığından İdare Mahkemesince uyuşmazlığın esası incelenerek davanın reddi yolunda karar verilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Balıkesir İdare Mahkemesinin 21.10.2010 tarih ve E:2009/1267, K:2010/1171 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun geçici 8. maddesi gereğince uygulanmasına devam edilen 49. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca bozulmasına, yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 10.11.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
www.kararara.com

Cevapla