ÖZEL GÜVENLİK GÜVENLİK SORUŞTURMASI İDARİ İŞLEMİN İPTALİ KARARININ UYGULANMAMAS

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 21762
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08

ÖZEL GÜVENLİK GÜVENLİK SORUŞTURMASI İDARİ İŞLEMİN İPTALİ KARARININ UYGULANMAMAS

Mesaj gönderen teoman » 27 Kas 2018 10:43

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANAYASA MAHKEMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
KARAR
NURULLAH ÇELİK BAŞVURUSU
(Başvuru Numarası: 2015/965)
Karar Tarihi: 11/10/2018I. BAŞVURUNUN KONUSU
1. Başvuru, idari işlemin iptaline yönelik yargı kararının uygulanmaması nedeniyle kararın icrası hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.111. OLAY VE OLGULAR

5. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle olaylar özetle şöyledir:

6. Başvurucu 2013 yılı içinde yapılan İnfaz Koruma Memurluğu Öğrenci Sınavı'na
katılarak başarılı olmuş ve başvurucunun infaz koruma memurluğu öğrenciliğine geçici
kabulü yapılmıştır.

7. Güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle başvurucunun
memuriyete geçici kabul işlemi , Siverek Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonunun
(Komisyon) 6/8/2013 tarihli kararı ile iptal edilmiştir. Güvenlik soruşturmasının olumsuz
sonuçlanmasına neden olan olgu ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı (Kemer
Sulh Ceza Mahkemesinin 27/6/2012 tarihli kararı) ile sonuçlanan yargılama sürecinde
başvurucunun hakaret ve basit yaralama fiillerinden dolayı adli para cezası ile cezalandırılmış
olmasıdır.


8. Başvurucu, memuriyete geçici kabulünün iptali işlemine karşı Şanlıurfa İdare
Mahkemesinde (Mahkeme) iptal davası açmıştır. Mahkeme 25/4/2014 tarihli kararıyla
uyuşmazlık konusu işlemi iptal etmiştir.

9. İptal gerekçesinin ilgili kısımları şöyledir:

"Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında, davacı hakkında hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olmasından bağımsız olarak fiilin ve
olayın niteliği itibarıyla bir değerlendirme yapılması gerektiği açıktır. Zira Güvenlik
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği'nin 11 lb maddesinde, güvenlik soruştu ması
ve arşiv araştırmasında kişinin içinde bulunduğu ortamda dikkate alınarak; kolluk kuvvetleri
tarafından halen aranıp aranmadığı, kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat ünitelerinin
arşivlerinde bilgiler bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının ve hakkında bir tahdidin olup
olmadığının araştırılacağı hükme bağlanmıştır.
Bu nedenle, yukarıda metnine yer verilen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Yönetmeliği'nin öngördüğü biçimde kurulmuş bir "Değerlendirme
Komisyonu"nun bulunmadığı ve Adli Yargı İlk Derce Mahkemesi Adalet Komisyonunca
değe lendirme yapılmasının söz konusu mevzuat hükmüne uygun olmayacağı açık olup,
davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğundan bahisle tesis edilen dava konusu
işlemlerde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. "


10. İptal kararı Danıştay Onikinci Dairesinin 24/10/2014 tarihli kararı ile onanmış,
karar düzeltme istemi de aynı Dairenin 9/12/2015 tarihli hükmüyle reddedilmiştir.

11 . İptal kararının ardından başvurucu, yargı kararının uygulanması suretiyle
memuriyete atamasının yapılması için Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlüğüne 19/6/2014 tarihinde başvuruda bulunmuştur. Bu istem 27/6/2014 tarihli işlemle
reddedilmiştir. İşlemde , özetle; idare mahkemesi kararına istinaden Güvenlik Soruşturması
ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği uyarınca oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından
yapılan değerlendirme sonucu güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak koşulunu
taşımadığı anlaşılan başvurucunun atamasının yapılamadığı belirtilmiştir.

12. Diğer taraftan başvurucu; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde, yargı
kararını uygulamayarak görevi kötüye kullandıkları iddiasıyla Adalet Bakanlığı Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlüğü çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı 18/7/2014 tarihinde işleme konulmama kararı vermiştir. işleme
konulmama kararının gerekçesinde, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
tarafından Şanlıurfa İdare Mahkemesinin iptal kararının gerekleri yerine getirilerek yeni bir
kurul oluşturulduğu ve yeni bir işlem tesis edildiği, dolayısıyla ortada yargı kararının yerine
getirilmemesi gibi bir durumun bulunmadığı ifade edilmiştir.

13. Başvurucu, beyanına göre son olarak 22/12/2014 tarihinde yargı kararının
uygulanması suretiyle atanması için Komisyona yazılı başvuruda bulunmuş ancak
Komisyondan cevap alamamıştır. Konuya ilişkin olarak 5/1/2015 tarihinde telefonla yaptığı
görüşmede de atamasının yapılmayacağı bildirilen başvurucu 12/1/2015 tarihinde bireysel
başvuruda bulunmuştur.A. Başvurucunun İddiaları
17. Başvurucu; lehine olan yargı kararının idare tarafından uygulanmadığını, hukuk
devletinde yargı kararlarının uygulandığında anlam kazanacağını, bu nedenle yargı kararının
icra edilmemesi sonucu haklarının ve çalışma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmektedir.KARARIN TAM METNİ
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2015/965
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla