FİNANSAL KİRALAMA TESLİM ALINAN YERE ZORLA GİRME MALA ZARAR VERME TCK m.290

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Güntülü
Moderatör
Mesajlar: 2917
Kayıt: 10 Oca 2013 02:43

FİNANSAL KİRALAMA TESLİM ALINAN YERE ZORLA GİRME MALA ZARAR VERME TCK m.290

Mesaj gönderen Güntülü » 02 Ara 2018 18:12

TCK- MADDE 290
Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması
(1) Hükmen hak sahiplerine teslim edilen taşınmaz mallara tekrar elkoyan kimseye üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Muhafaza edilmek üzere başkasına resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle elkonulmuş olan taşınır malın bu kişinin elinden rızası dışında alınması halinde hırsızlık, cebren alınması halinde yağma, hileyle alınması halinde dolandırıcılık, tahrip edilmesi halinde mala zarar verme suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Kişinin bu malın sahibi olması halinde, verilecek cezanın yarısından dörtte üçüne kadarı indirilir.
İİK- MADDE 342
İCRA DAİRESİNCE TESLİM EDİLEN TAŞINMAZ VEYA GEMİYE TEKRAR GİRENLERİN CEZASI:
(Değişik madde: 31/05/2005-5358 S.K./13.mad)

İcra dairesi marifetiyle alacaklıya veya alıcıya teslim edilen bir taşınmaza veya gemiye haklı bir sebep olmaksızın tekrar giren borçlu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 290 ıncı maddesi mucibince umumi hükümler dairesinde cezalandırılır.İİK-MADDE 346
GÖREV VE BİRLEŞTİRİLME YASAĞI:
(Değişik madde: 03/07/1940 - 3890/1 md.;Değişik madde: 31/05/2005-5358 S.K./18.mad)

Bu Kanun hükümlerine göre disiplin veya tazyik hapsine icra mahkemesi karar verir.

İcra mahkemesinin görevine giren bu işler, diğer mahkemelerde görülen ceza davaları ile birleştirilemez.

Bu Bapta yer alan suçlarla ilgili davalara, icra mahkemesinde bakılır.


T.C
YARGITAY
8. CEZA DAİRESİ
ESAS NO.2017/4050
KARAR NO.2017/13412
KARAR TARİHİ.28.11.2017
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Hakkı olmayan yere tecavüz, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma
HÜKÜM: Beraat


Gereği görüşülüp düşünüldü:

1) Sanık hakkında mala zarar verme ve güveni kötüye kullanma suçlarından kurulan hükümlere yönelik yapılan temyiz itirazlarının incelenmesinde,
Mahkemece kanıtlar değerlendirilip gerektirici nedenleri açıklanmak suretiyle verilen beraat kararları usul ve yasaya uygun bulunduğundan katılan vekilinin sanığın cezalandırılması gerektiğine yönelik temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA,


2) Sanık hakkında hakkı olmayan yere tecavüz suçlarından kurulan hüküme yönelik yapılan temyiz itirazlarının incelemesine gelince;

Katılan şirket ile sanığın yetkilisi olduğu şirket arasında düzenlenen finansal kiralama sözleşmesine konu gayrimenkul ve menkullerin, İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kesinleşen 2007/478-745 sayılı kararı ile katılana teslim ve iadesine karar verilip kararın icra dairesince mahallinde infaz edildiğinin iddia edilmesi karşısında; sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK.nun 290 madde ve fıkrasına uygun olduğu değerlendirilip hükmen teslim edildiği gözetilip, İcra İflas Kanunu'nun 342 ve 346 maddesi uyarınca icra mahkemesinin görevine giren davalar, diğer mahkemelerde görülen ceza davaları ile birleştirilemeyeceğinden icra ceza mahkemesine görevsizlik kararı verilmesi gerektiği nazara alınmadan yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 28.11.2017 gününde oy birliğiyle karar verildi.


www.kararara.com

Cevapla