Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Ceza Daireleri Kararları HIRSIZLIK, SUÇ ORTAĞIN OLAY YERİNDE YAKALANMASI SUÇUN TAMAMLANDIĞINI GÖSTERİR

HIRSIZLIK, SUÇ ORTAĞIN OLAY YERİNDE YAKALANMASI SUÇUN TAMAMLANDIĞINI GÖSTERİR


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21692


T.C
YARGITAY
17. CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2018/3768
KARAR NO:2018/10287
KARAR TARİHİ:10.09.2018
MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
SUÇLAR: Hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığının ihlali, mala zarar verme
HÜKÜM: İstinaf başvurusunun esastan reddi


Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararların niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

I-Sanık hakkında iş yeri dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçlarında kurulan hükümlerin temyiz incelenmesinde;
Hükmolunan cezaların miktarları ve türleri gözetildiğinde, 5271 sayılı CMK'nın 286/2-a maddesi uyarınca, ilk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun adli para cezalarına ilişkin istinaf başvurusunun esastan reddine dair Bölge Adliye Mahkemesi kararlarının temyizlerinin mümkün olmadığı, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi'nin 10.04.2018 tarih, 2018/1033 Esas ve 2018/900 Karar sayılı hükmüne yönelik sanık müdafiinin temyiz talebinin Bölge Adliye Mahkemesi tarafından CMK'nın 296/1. maddesi ile verilen yetkiye dayanılarak reddedildiği, sanık ... müdafiinin CMK'nın 296/2. maddesindeki düzenleme ile temyizi kabil hale getirilen bu karara karşı temyiz talebinde bulunduğu, Bölge Adliye mahkemesince verilen temyiz isteminin reddine ilişkin 07.05.2018 tarihli, 2018/1033 Esas ve 2018/900 Karar sayılı ek kararda bir isabetsizlik görülmediği anlaşılmakla CMK'nın 302/1. maddesi uyarınca, usul ve yasaya uygun olan Bölge Adliye Mahkemesi kararına yönelik TEMYİZ İSTEMİNİN ESASTAN REDDİNE,

II-Sanık hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükmün temyiz incelenmesine gelince;
a)Sanığın temyiz talebinin incelenmesinde;
5271 sayılı CMK'nın 294. maddesinde düzenlenen, ''Temyiz eden, hükmün neden dolayı bozulmasını istediğini temyiz başvurusunda göstermek zorundadır.'' şeklindeki düzenlemede gözetilerek sanığın temyiz dilekçesinde herhangi bir sebep göstermediğinin anlaşılması karşısında; sanık ...'ın temyiz isteminin 5271 sayılı CMK'nın 298. maddesi uyarınca REDDİNE,

b)Sanık müdafiinin temyiz talebinin incelenmesinde;

5271 sayılı CMK'nın 288. maddesinin ''Temyiz, ancak hükmün hukuka aykırı olması nedenine dayanır. Bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması hukuka aykırılıktır.'', aynı Kanun'un 294. maddesinin ''Temyiz eden, hükmün neden dolayı bozulmasını istediğini temyiz başvurusunda göstermek zorundadır. Temyiz sebebi ancak hükmün hukuki yönüne ilişkin olabilir.'' ve aynı Kanun'un 301. maddesinin ''Yargıtay, yalnız temyiz başvurusunda belirtilen hususlar ile temyiz istemi usule ilişkin noksanlardan kaynaklanmışsa, temyiz başvurusunda bunu belirten olaylar hakkında incelemeler yapar.'' şeklinde düzenlendiği de gözetilerek sanık müdafiinin temyiz isteminin eylemin teşebbüs aşamasında kaldığına, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmadığına, kanuni ve takdiri indirimlerin yapılmadığına yönelik olduğu belirlenerek anılan sebeplere yönelik yapılan incelemede;

Dosya içeriğine göre, sanığın yanında arkadaşı ile birlikte katılana ait markete saat 19.45 sıralarında giderek iş yerinin depo kapı camını kırarak içeriye girdikleri, marketin ön camını kırarak market içerisinde bulunan dizüstü bilgisayar, monitor ve market içerisinden temin ettikleri kasaya doldurdukları muhtelif eşyalar ile marketten çıktıkları, daha sonra elleri boş olarak markete geri döndükleri, bir kaç kez aynı şekilde marketten aldıkları muhtelif eşyalarla çıkarak elleri boş bir şekilde markete tekrar döndükleri, son olarak sanığın yanında bulunan şahsın olay yerine gelenlerin olduğunu fark etmesi üzerine olay yerinden koşarak uzaklaştığı, katılanın ise yanında bulunan arkadaşı ile birlikte şahsı kovaladıkları ancak yakalayamadıkları, devamında iş yerine döndüklerinde sanığı gördükleri, bu esnada olay yerine gelen kolluk kuvvetince sanığın yakalandığı, katılanın aşamalarda alınan beyanında 15.000,00 TL zararının olduğunu, 1.600,00 TL parasının yerinde olmadığını belirttiği, her ne kadar sanık olay yerinde yakalanmış olsa da, suç ortağının çalınan mallar ile kaçtığı anlaşıldığından eylemin tamamlandığı, bu yüzden mahkeme tarafından teşebbüs hükümlerinin uygulanmamasının isabetli olduğu, sanığın katılanın zararını gidermediği, TCK'nın 62. maddesinin uygulanmama gerekçesinin yeterli olduğu, sanık hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükümde herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmakla istinaf isteminin esastan reddine dair karar hukuka uygun bulunduğundan, Sanık ... müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz nedenlerinin reddiyle, CMK'nın 302/1. maddesi uyarınca, usul ve yasaya uygun olan Bölge Adliye Mahkemesi kararına yönelik TEMYİZ İSTEMİNİN ESASTAN REDDİNE, 10.09.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Dön Yargıtay Ceza Daireleri Kararları