HIRSIZLIK SUÇU TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALMIŞSA ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ UYGULANMAZ

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 21794
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08

HIRSIZLIK SUÇU TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALMIŞSA ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ UYGULANMAZ

Mesaj gönderen teoman » 02 Ara 2018 21:12

T.C
YARGITAY
13. CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2018/3620
KARAR NO:2018/10901
KARAR TARİHİ:11/07/2018

>HIRSIZLIK SUÇU TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALMIŞSA ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ UYGULANMAZ.

KANUN YARARINA BOZMA

Hırsızlık suçundan sanık ...'un, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Dosya kapsamına göre, Halfeti Asliye Ceza Mahkemesinin 27/02/2018 tarihli ve 2017/52 esas, 2018/53 sayılı kararına karşı Halfeti Cumhuriyet Savclığınca 5237 sayılı Kanun’un 168/2. maddesinin uygulanmadığından bahisle itirazda bulunulması üzerine, merci Şanlıurfa 4. Ağır Ceza Mahkemesince, itirazın yerinde olduğundan bahisle kabulüne karar verilmiş ise de, 5237 sayılı Kanun’un 168. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinin, suçun tamamlanmış olması halinde uygulanacağı, sanığın üzerine atılı hırsızlık suçunun ise teşebbüs aşamasında kaldığının anlaşılması karşısında, sanık hakkında hırsızlık suçu açısından hükmolunan cezadan anılan Kanun'un 168. maddesi uyarınca indirim yapılamayacağı gözetilmeden itirazın reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediğinden anılan kararın bozulması gerektiğinin ihbar olunduğu anlaşılmıştır.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Sanığın ... içerisinden katılana ait motorsikleti alıp sürükleyerek götürdüğü sırada... mahallesi ... petrol önünde görülerek yakalandığı olayda, sanığa yüklenen suç tamamlandığı halde teşebbüsten yazılı şekilde hüküm kurulması hususu da belirlenmiş olup, bu yönden de kanun yararına bozma isteminde bulunulup bulunulmayacağının takdiri için dosyanın Adalet Bakanlığı'na sunulmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na GÖNDERİLMESİNE, 11/07/2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. http://www.kararara.com


T.C
YARGITAY
17.CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2018/3226
KARAR NO:2018/10731
KARAR TARİHİ:18/09/2018
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR: Hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali
HÜKÜM: MahkumiyetYerel mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararların niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Suça sürüklenen çocuk müdafiinin lehe hükümlerin uygulanmasını talep ettiği, buna karşın suça sürüklenen çocuk hakkında hükmedilen adli para cezasına TCK'nun 52/4. maddesi gereğince taksitlendirme yapılmadığı, 5275 sayılı yasanın 106/6. maddesi gereğince infaz aşamasında savcılık takdiriyle 3 taksit yapılabileceği ve sonuç ceza miktarı da dikkate alınarak tebliğnamede bozma isteyen düşünceye iştirak edilmemiştir.

Hırsızlık suçunun teşebbüs aşamasında kaldığı olayda, koşulları oluşmadığı halde,suça sürüklenen çocuk hakkında kurulan hükümde etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmış olması, aleyhe temyiz olmadığından, bozma sebebi yapılmamıştır.
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, uyulan bozmaya, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçların suça sürüklenen çocuk tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz nedenleri de yerinde görülmemiştir.


Ancak;

Önceki hüküm suça sürüklenen çocuk müdafi tarafından temyiz edilmiş olduğundan lehe bozma sonrası yapılan yargılama giderlerinin suça sürüklenen çocuğa yükletilemeyeceğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk ... ve müdafiinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin tebliğnameye kısmen aykırı olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi aracılığıyla CMUK’nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak; hüküm fıkrasından yargılama giderlerine ilişkin bölüm çıkarılarak yerine ''Bozma kararından öncesi sarf edilen yargılama giderinin CMK'nın 325/1. maddesi uyarınca suça sürüklenen çocuktan alınarak hazineye irat kaydına bozma kararı sonrası yapılan yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılmasına" cümlesinin eklenmesi suretiyle, eleştiri dışında diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 18/09/2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. http://www.kararara.comT.C
YARGITAY
13. CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2018/1852
KARAR NO:2018/14580
KARAR TARİHİ:23/10/2018
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığının ihlali, mala zarar verme
HÜKÜMLER: Mahkumiyet

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
5237 sayılı TCK'nın 168. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinin, suçun tamamlanmış olması halinde uygulanacağı, sanığın üzerine atılı hırsızlık suçunda ise, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığının anlaşılması karşısında, sanık hakkında hükmolunan cezadan TCK'nın 168. maddesi uyarınca indirim yapılmayacağının gözetilmeyerek eksik ceza tayin edilmiş olması aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

TCK'nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin 24/11/2015 tarihinde yürürlüğe giren 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı da nazara alınarak bu maddede öngörülen hak yoksunluklarının uygulanmasının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hâkimin takdirine göre sanık müdafiinin temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle eleştiri dışında usul ve kanuna uygun bulunan hükümlerin tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA, 23/10/2018 tarihinde oy birliği ile karar verildi. http://www.kararara.com


T.C
YARGITAY
17. CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2018/803
KARAR NO:2018/3391
KARAR TARİHİ:19.03.2018
MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
SUÇ : Hırsızlık
HÜKÜM: İstinaf başvurusunun esastan reddi


İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
5271 sayılı CMK'nın 288. maddesinin ''Temyiz, ancak hükmün hukuka aykırı olması nedenine dayanır. Bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması hukuka aykırılıktır.'' aynı Kanun'un 294. maddesinin ''Temyiz eden, hükmün neden dolayı bozulmasını istediğini temyiz başvurusunda göstermek zorundadır. Temyiz sebebi ancak hükmün hukuki yönüne ilişkin olabilir.'' ve aynı Kanun'un 301. maddesinin ''Yargıtay, yalnız temyiz başvurusunda belirtilen hususlar ile temyiz istemi usule ilişkin noksanlardan kaynaklanmışsa, temyiz başvurusunda bunu belirten olaylar hakkında incelemeler yapar.'' şeklinde düzenlendiği de gözetilerek sanık ... müdafiinin temyiz isteminin sanık hakkında TCK'nın 35. maddesi uygulanırken alt sınırdan indirim yapıldığına ve TCK'nın 168/2. maddesinin uygulanmadığına yönelik olduğu belirlenerek anılan sebeplere yönelik yapılan incelemede;

Sanığın, suça sürüklenen çocuk ile beraber müştekiye ait ... adresinde bulunan ikamete asma kilidi kırmak suretiyle girdikleri, sonrasında sanık ve suça sürüklenen çocuğun ikamet içerisinden bir adet ...marka kol saati, bir adet gümüş yüzük, dört adet metal yüzük, bir adet tesbih ve bir adet gümüş bilekliği hırsızlayarak ikametten çıktıkları esnada yakalandıkları, bu nedenle teşebbüs nedeniyle yapılan indirimde herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı, ayrıca teşebbüs hükümleri ile beraber etkin pişmanlık hükümlerinin birlikte uygulanamayacağı anlaşılmakla, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, istinaf isteminin esastan reddine dair karar hukuka uygun bulunduğundan, sanık ... müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz nedenlerinin reddiyle, CMK'nın 302/1. maddesi uyarınca, usul ve yasaya uygun olan Bölge Adliye Mahkemesi kararına yönelik TEMYİZ İSTEMİNİN ESASTAN REDDİNE, 19.03.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla