TAAHHÜT İHLAL, BORÇ YAPILANDIRILARAK İKİNCİ TAAHHÜT YAPILMASI İLK TAAHHÜDÜN GE..

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 21762
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08

TAAHHÜT İHLAL, BORÇ YAPILANDIRILARAK İKİNCİ TAAHHÜT YAPILMASI İLK TAAHHÜDÜN GE..

Mesaj gönderen teoman » 03 Ara 2018 09:16

T.C
YARGITAY
19. CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2018/4475
KARAR NO:2018/9845
KARAR TARİHİ:04/10/2018

>BORÇLUNUN İCRA DOSYASINDA YAPMIŞ OLDUĞU ÖDEME TAAHHÜDÜNÜN TEKRARDAN YAPILANDIRILARAK İKİNCİ BİR YENİ TAAHHÜT YAPILDIĞI İLK TAAHHÜDÜN İHLALİ İDDİASI İLE CEZA VERİLDİĞİ ASLINDA İKİNCİ YAPILAN YENİ TAAHHÜDÜN DE İHLAL EDİLMESİ NETİCESİ ONDANDA ŞİKAYET EDİLDİĞİ İLK TAAHHÜDÜN GEÇERSİZ OLACAĞI, ARAŞTIRILMADAN HÜKÜM VERİLMESİ BOZMA.


"İçtihat Metni"
Borçlunun ödeme şartını ihlâl suçundan sanık ...'in 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 340. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair Alanya 2. İcra Ceza Mahkemesinin 24/11/2016 tarihli ve 2016/589 Esas, 2016/1565 Karar sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 27/06/2018 gün ve 94660652-105-07-2368- 2018-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 02/07/2018 gün ve KYB.2018-56747 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;
Dosya kapsamına göre; borçlu sanık tarafından Alanya 3. İcra Müdürlüğünün 2012/6849 sayılı dosyasında takip konusu borca ilişkin ödeme taahhüdünde bulunulmasını müteakip, alacaklı vekili tarafından 14/05/2014 tarihli ödeme taahhüdü gereğince sanığın 10/08/2014 tarihli ödemeyi gerçekleştirmediğinden bahisle yapılan şikâyet üzerine Mahkemece yazılı şekilde sanığın cezalandırılmasına ilişkin karar verilmiş ise de; sanığın aynı dosyadaki borcuna ilişkin bahse konu icra dosyasında bulunan 15/04/2015 tarihinde yeni bir ödeme taahhüdünün bulunduğu ve yeni ödeme taahhüdünün de ödenmediğinden bahisle, şikâyet üzerine sanık hakkında yapılan yargılama neticesinde Alanya 2. İcra Ceza Mahkemesinin 14/07/2017 tarihli ve 2015/1005 Esas, 2017/1856 Karar sayılı kararı ile beraatine karar verildiği anlaşılmakla, Mahkemece 15/04/2015 tarihli yeni ödeme taahhüdü iddiasına ilişkin herhangi araştırma veya değerlendirme yapılmaksızın 14/05/2014 tarihli ödeme taahhüdünün ihlâl edildiği gerekçesiyle eksik soruşturma ile karar verildiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde, isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde

bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

İcra takip dosyası içerisinde düzenlenen 15/04/2015 taahhütnamenin, aynı borca ilişkin olarak ve borç miktarı yeniden yapılandırılmak suretiyle düzenlendiği ve şikayete konu 14.05.2014 tarihli taahhütnameyi geçersiz kıldığının anlaşılması karşısında, yapılan şikayetin de hükümsüz kaldığının kabulü gerektiğinden, Alanya 2. İcra Ceza Mahkemesinin 24/11/2016 tarihli ve 2016/589 Esas, 2016/1565 Karar sayılı kararının CMK’nın 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık hakkında ödeme şartını ihlal eyleminden dolayı hükmolunan tazyik hapsinin kaldırılmasına, 04/10/2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


T.C.
YARGITAY
19. CEZA DAİRESİ
ESAS NO. 2016/13073
KARAR NO. 2017/2290
KARAR TARİHİ. 16.3.2017


>TAAHHÜDÜ İHLAL, TEK BORÇTAN İKİ DEFA ÖDEME TAAHHÜDÜ VERİLSE DE TEK CEZA VERİLECEĞİ.

Borçlunun ödeme şartını ihlâl suçundan sanık ...'in 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair Alanya 1. İcra Ceza Mahkemesi'nin 13/02/2014 tarihli ve 2013/957 Esas, 2014/104 Sayılı kararı ile yine aynı sanığın 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair Alanya 2. İcra Ceza Mahkemesi'nin 30/10/2014 tarihli ve 2014/1084 Esas, 2014/1484 Sayılı kararına yönelik itirazın reddine dair Alanya 1. İcra Ceza Mahkemesi'nin 17/11/2014 tarihli ve 2014/141 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığı'nın 31/07/2016 gün ve 94660652-105-07-4589-2016-KYB sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 02/09/2016 gün ve KYB.2016-333621 Sayılı ihbarnamesi ile dairemize gönderilmekle okundu.

Dosya kapsamına göre, sanığın Alanya 2. İcra Müdürlüğünün 2012/9339 Esas sayılı icra takip dosyasında borçlu olduğu, 12/02/2013 tarihli haciz esnasında borcun tamamını 30/04/2013 tarihinde ödeyeceğinden bahisle taahhütte bulunduğu, ancak taahhüdü ihlal etmesi üzerine Alanya 1. İcra Ceza Mahkemesi'nin 13/02/2014 tarihli ve 2013/957 Esas, 2014/104 Sayılı kararı ile tazyik hapsi ile cezalandırıldığı ve karar itiraz edilmeksizin kesinleştiği, daha sonra 14/05/2014 tarihinde yine haciz esnasında bu kez borcun tamamını 14/06/2014 tarihinde ödeyeceğinden bahisle ikinci kez taahhütte bulunduğu, ancak taahhüdü yine ihlal etmesi üzerine bu kez de Alanya 2. İcra Ceza Mahkemesi'nin 30/10/2014 tarihli ve 2014/1084 Esas, 2014/1484 Sayılı kararı ile tazyik hapsi ile cezalandırıldığı ve sanığın bu karara yönelik itirazının da reddedildiği anlaşılmış ise de,

1- ) Ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 29/09/2009 tarihli ve 2009/16-188 Esas, 2009/205 karar sayılı ilamında da belirtildiği üzere aynı borç ilişkisi sebebiyle toplam tazyik hapsi miktarı 3 ayı geçemeyeceği gözetilmeden, yazılı şekilde iki kez 3 aya kadar tazyik hapsine karar verilmesinde,

2- ) 2004 Sayılı Kanun'un 340. maddesi gereğince taahhüdü ihlal suçunun oluşması için taahhüt tutanağında toplam borç miktarının, işleyen ve işleyecek faizin, vekalet ücreti, icra harç ve giderlerinin birlikte belirlenerek borçlunun taahhüdüne esas olan miktarın açıkça gösterilmesi gerektiğinden, somut olayda aynı icra takip dosyasında verilen 12/02/2013 tarihli ve 14/05/2014 tarihli iki ayrı taahhütnamede de taahhüt tarihinden ödeme tarihine kadar işleyecek faiz konusunda herhangi bir açıklık olmadığı gibi alacaklının son ödeme tarihine kadar işleyecek faizden feragat beyanının da yer almadığı ve bu sebeplerle işleyen ve işleyecek faiz miktarının taahhüt tutanağında ayrı ayrı gösterilmemesi sebebiyle belirsizlik bulunduğundan her iki taahhüdün geçerli olmadığı anlaşılmakla, sanığın üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmaması sebebiyle beraat kararı verilmesi gerektiği cihetle, itirazın kabulüne karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde, isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü:

SONUÇ : Kanun yararına bozma isteminin ( 2 ) no'lu nedeni yönünden yapılan incelemede; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği bu itibarla yerinde görüldüğünden, Alanya 1. İcra Ceza Mahkemesi'nin 13/02/2014 tarihli ve 2013/957 Esas, 2014/104 Sayılı kararı ve 17/11/2014 tarihli ve 2014/141 değişik iş sayılı kararının CMK'nın 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, kabahatli ( sanık ) hakkında verilen her iki dosyadaki tazyik hapsinin kaldırılmasına, bozma sebebine göre kanun yararına bozma isteminin ( 1 ) no'lu nedeni yönünden karar verilmesine yer olmadığına, 16.03.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla