İCRA DAİRESİNCE GÖNDERİLEN YAZI GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ, İDARİ YAPTIRIM

Cevapla
Kullanıcı avatarı
IŞIKDEMİR
Editör
Mesajlar: 1525
Kayıt: 07 Eki 2016 15:19
Meslek: İcra Memuru
Konum: Virankaya

İCRA DAİRESİNCE GÖNDERİLEN YAZI GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ, İDARİ YAPTIRIM

Mesaj gönderen IŞIKDEMİR » 03 Ara 2018 09:19

T.C.
YARGITAY
19. CEZA DAİRESİ
ESAS NO: 2017/2966
KARAR NO: 2018/2378
KARAR TARİHİ:05/03/2018


Emre aykırı davranmak eyleminden dolayı kabahatli .... Tic. Ltd. Şti. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 14/03/2016 tarihli ve 2016/109 idari yaptırım defter numaralı, 2016/44 sayılı idari yaptırım uygulanmasına yer olmadığına dair karara yönelik itirazın reddine ilişkin mercii Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 01/04/2016 tarihli ve 2016/1856 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 08/03/2017 gün ve 12060 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 15/03/2017 gün ve KYB-2017-16248 sayılı ihbarnamesi ile, Dairemize gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, kabahatlinin icra dairesinin müzekkeresine rağmen borçlunun maaşından kesinti yapmamak ve maaş ve ücret haczi ile ilgili yazılara ve tebligatlara cevap vermemek biçimindeki eyleminin 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesindeki yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle verilen emre aykırı hareket etme kapsamında kaldığı ve idarî para cezası gerektirdiği gözetilemeden, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla;

Gereği görüşülüp düşünüldü;

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun, " Maaş ve ücretlerin kesilmesinde usul" başlıklı 355. maddesi, "Devlet işlerinde veya hususi müesseselerde bulunan borçlu memur veya müstahdemlerin maaş ve ücretlerinden kesilmesi için icra dairelerinden yapılacak tebligatın kanuni muhatapları haczin icra edildiğini ve borçlunun maaş ve ücreti miktarını nihayet bir hafta içinde bildirmeğe ve borç bitinceye kadar icra dairesinin tebligatı mucibince haczolunan miktarı tevkif edip hemen daireye göndermeğe mecburdurlar.

Memurun maaş, ücret veya memuriyetinde yahut başka bir şubeden maaş almağı mucip olacak surette vukubulacak tebeddülleri ve hizmetine nihayet verildiği takdirde bu keyfiyeti de malmemuru veya daire amiri yahut hususi müesseselerin kanuni muhatapları derhal icra dairesine bildirmeğe ve ikinci halde haciz muamelesinden o şube veya amirini haberdar etmeğe mecburdur. " hükümleri,

Aynı Kanun'un, "Cumhuriyet savcılığınca takip" başlıklı 357. maddesi, " İcra dairesince kanuna göre yapılan tebliğ ve emirleri derhal yapmağa ve neticesini geciktirmeksizin icra dairesine bildirmeğe alakadarlar mecburdur. Makbul sebep haricinde tebliğ ve emirleri yapmıyanlar hakkında ait olduğu dairece tahkikatı evveliyeye hacet kalmaksızın Cumhuriyet Savcılığınca doğrudan doğruya takibat yapılır." hükümlerini,

Yine 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun, "Emre aykırı davranış " başlıklı 32. maddesi ise, " (1) Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.

(2) Bu madde, ancak ilgili kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde uygulanabilir.

(3) 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine diğer kanunlarda yapılan yollamalar, bu maddeye yapılmış sayılır. " hükümlerine amirdir.
Bu açıklamalar doğrultusunda somut olaya gelince;

.... . Tic. Ltd. Şti'nin çalışanı olan borçlu .... hakkında alacaklı şirket tarafından başlatılan icra takibi kapsamında kabahatli şirkete Ankara 4.İcra Dairesince 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 355. maddesi uyarınca çıkarılan maaş ve ücret kesintisine ilişkin yazının kabahatli şirketin daimi çalışanına usulüne uygun olarak tebliğ edilmesine rağmen, kabahatli şirket tarafından yazının gereğinin yerine getirilmediği, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 355. maddesi uyarınca çıkarılan maaş ve ücret kesintisine ilişkin yazının 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 32. maddesinde değinilen "Adli işlem" vasfında olmasına rağmen kabahatli şirket tarafından yazının gereğinin ifa edilmemesinin, Kabahatler Kanunu 32. maddesinde düzenlenen kabahati oluşturacağı anlaşılmakla;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği bu nedenle yerinde görüldüğünden, mercii Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 01/04/2016 tarihli ve 2016/1856 değişik iş sayılı kararının CMK’nın 309/4. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteaakip işlemlerin mahallinde mahkemesince yapılmasına, 05/03/2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


Resim

Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 22070
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: İCRA DAİRESİNCE GÖNDERİLEN YAZI GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ, İDARİ YAPTIRIM

Mesaj gönderen teoman » 03 Ara 2018 09:57

İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN İDARİ YAPTIRIM CEZASI UYGULAMA YETKİSİ
Resim
Resim
Resim
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla